Cape of Good Hope Government Gazette 1830 - 3 - July to September

 

FRIDAY, JULY 2, 1830.

 

In the Supreme Court,
at Graham’s Town.
In the Matter of George JARVIS.
UPON reading the Memorial of the said George JARVIS, and having duly examined into the Qualifications of the said George JARVIS, - I order, that he be admitted to act as a Translator to the Supreme Court of this Colony.
Given under my Hand, at Cape Town, this 25th day June, 1830.
W.MENZIES.
W. HARDING, Acting Registrar late circuit courts.

item divider

FOR SALE, at P. WEINGARTZ’s, No. 19, Bree-street, Hottentot-square, NEW JUNK.

item divider

MARRIED, in the English Church, Cape Town, on Thursday, the 1st July, 1830, by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain, Edward Lorenzo CHIAPPINI, Esquire, to Miss Anna Catharina Margaretha GIE.

item divider

NOTICE is hereby given to Relatives and Friends, that our beloved Mother A.C. LAMBREGS, departed this life, on the 16th June, at the Place Brakfontein, at Saldanha Bay, aged 55 years, 10 months, and 4 days, - much regretted by her Children.
J.D. VAN SCHALKWYK,
A.C. VAN SCHALKWYK, born GREEF.

item divider

Verkooping van de vaste en losse Goederen in den Boedel
van wylen hen Heer A. RICHERT, Sen.
DE Ondergeteekenden, als Executeuren van bovengem. Boedel, zullen op Vrydag en Zaturdag den 16 en 17 July, ten 10 uren des morgens, iz den Tuin Plaisant, achter het Kasteel, schuins over de Stads Markt, publiek laten verkoopen:-
1. Gem Tuin Plaisant, met een hecht en sterk gebouwd Woonhuis, zeer aangenaam en verkieslyk gelegen, hebbende een vry uitzigt over de Tafelbaai; alsmede een daarachter gelegen Huurhuis, met Stalling, Wagenhuis en Buitenvertrekken, dat de Intrest van f40,000 opbrengt. – Dezelve zal eerst in vier percelen (waarvan het Plan te zien is ten Kantore van de Heeren WOLFF & BARTMAN, Afslagers,) by den op – en afslag worden verkocht, en daarna gezamenlyk in afslag worden gebragt.
2. Een Hoek-Erf, mede gelegen achter het Kasteel, voor Musselburgh Mount en naast Sidmouth Cottage.
3. Twee Erven, met het daaropstaande Woonhuis en Buitengebouwen, gelegen aan de Groenepunt, digt by het Zeestrand, naast de Plaats van den Heer P.A. POUPART.
Wyders alle de Huismeubelen, bestaande in Kabinetten, Kleederkasten, Bufet, Sofas, Stoelen, Tafels, Spiegels, Schilderyen, eene Pianoforte, exhefraaye S. darem looptende Tafel-Pendule, een Brasselsch Tapyt; ilver-Pletty, Koper, Porselein en Aardewerk, Keukengereedschap, enz.; ook eene Tentkar en Karwywagen.
Alsmede eenige Landkaarten en Boeken, waaronder een kompleet stel Kaapsche Couranten, van 21 October 1801 to 25 Juny 1830, netjes ingebonden. – Eindelyk, eenige Slaven, waaronder Tuinier, Wekjongen en Huismeiden.
** de Tuin en de Erven kunnen twee dagen voor de Verkooping worden bezigd; en de Koopkonditien, welke zeer voordeelig zyn, kan nien vernemen ten Kantore van de Heeren WOLFF & BARTMAN.
Kaapstad den 1 July, 1830.
J.W. STOLL,
J. RICHERT, Executeuren.

item divider

NADEMAAL Christiaan Stephanus KRYNAU, van Riebeeks Kasteel, gelegen in het Stellenbosch Distrikt, en zyne Huisvrouw Beatrix Jacoba VAN DER WESTHUIZEN, op den 17 Juny 11, voor my Notarise n Getuigen eene Acte van Separatie van Tafel, Bed Bywoning en gemeenschap van Goederen hebben gepasseerd, en daarby hebben aangesteld en benoemd de Wel-Ed. Heeren Pieter SERRURIER en Andries BRINK, Cornelisz. Van deze Stad, tot hunne Agenten en Gemagtigden, om hunnen Boedel op te maken en te administreren; zoo wordt daarvan aan het Publiek kennis gegeven; alsmede dat zy in het vervolg niet meer aansprakelyk zullen zyn voor elkanders schulden, maar dat dezelve, sinds den datum dervootnoemde Acte, zullen gaan voor rekening van hem of haar die dezelve zal aangaan.
Kaapstad den 21 Juny 1830.
H.M.H. VAN HELLINGS, Notaris Publiek.

item divider

TE KOOP,
NIEUW KABELTOUW, by P. WEINGARTZ, No 19, Breestraat, op het Boerenplein.

item divider

GETROUWD:

In de Nederduitsche Hervormede Kerk, op Zondag den 27 Juny,
Martinus Rusch LESAR, met Johanna Jacoba RUTGERS.

item divider

GEDOOPT:

Een zoon van Lodewyk Martinus WENTZEL, met name Carel Lodewyk.
Een zoon van Christiaan Fredrik CORNELISSEN, met name Fredrik Johannes Hermanus.
Eene dochter van Charles Benjamin SOLOMON, met name Magdalena Johanna Coenradina.

item divider

OVERLEDEN.

25 Juny, Martha Louisa MULDER, Huisvrouw van Fredrik Wolfhard SCHERMER, oud 32 jaren en 11 maanden.
27. De Hr. Johannes VAN DEN BERG, oud 33 jaren, 10 maanden en 11 dagen.
28, Jufvrouw Anna Judith LOUW, oud 57 jaren, 10 maanden en 15 dagen, Huisvrouw van den Heer Sybrand Jacobus VAN DER SPUY, Sr.

item divider

MARRIAGE.

In the English Church, Cape Town, on Monday, the 28th June, 1830,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
Pieter Franciscus ROODE to Johanna Clasina PIETERSON.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Saturday, the 26th June, 1830,
by the Rev. G. HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A daughter of Frederic DICKINSON, Esq, Clerk of the Peace, &c. for the Stellenbosch District, baptized Hester Maria.

In St. Andrew’s Church, Cape Town, on Sunday, the 27th June, 1830,
by the Rev. J. ADAMSON, D.D.
A son of Mr. John McLACHLAN, baptized John William.

In St. George’s Church, Graham’s Town, on Sunday, 30th May, 1830,
by the Rev. W. CARLISLE, M.A. Chaplain:
A son of William Ablorl MORGAN, baptized William Ablorl.
A daughter of ditto, baptized Celia.

On Sunday, the 13th June, by ditto:
A son of Francis THORNTON, baptized Francis James.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

SAILED FROM TABLE BAY.
June 26. Constitution, schooner, H. DUNSTERVILLE, for St. Helena.
         28. Kate, schooner, D.WATT.

ARRIVED IN Simon’s Bay.
June 25. King of the Netherlands, ship, Peter VIS, from Java 6th March, bound to Rotterdam. Cargo sundries. – Passengers, Lieuts. LIPPE, Compas VAN ALPHEN, and VAN DE DUNGE; Mr. C.M. VESPER; Mesdames OTTENHOFFE and VOORMER, Miss VOORMER, and 6 children. – Put in for repairs.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
June 30. H.M. Ship Badger, Capt. ROWLEY, for Mauritius.

ARRIVED IN PLETTENBERG’S BAY.
June 6. Thorne, - JOHNSTON, from the Knysna the 14th May, bound to Table Bay. Cargo timber. – Passenger, Mr. GRISBROOK. – This vessel sailed from the Knysna in company with the Flinn, and met with a severe gale from the N.W. off Cape L’Aguillas. The Flinn put into Port Elizabeth.

 

article divider

 

FRIDAY, JULY 9, 1830.

 

NOTICE.
To Creditors in Estates administered by the Orphan Chamber.
THE Creditors who have filed their Claims against the following Estates, can receive the Sums respectively due to them, on application at this Office; viz. -
The Estate of the late Johan Wilhelm BOHMER, and surviving Widow
                                       Hester Johanna VAN ZYL,
-------------------------     Cornelis DE WAAL, Senior,
-------------------------     Frans VILLNAGEL,
-------------------------     Johan Fredrik GETZE.
Orphan Chamber, Cape of Good Hope, 9th July, 1830.
H. TENNANT, Secretary.

item divider

THE Accounts and Documents, &c. relating to the under-mentioned Insolvent Estates, viz:
Johannes Jacobus ZEYLER, of Somerset,
and
John Anthony CHABAUD, of Uitenhage,
will lie open at this Office, for the inspection of the Creditors, and those concerned, agreeably to the 44th, 45th, and 46th Articles of the late Sequestrator’s Instructions, for the term of six Weeks, from Friday the 16th instant.
Office of the Commissioner for adjusting the affairs of the late Sequestrator’s and Joint Sequestrator’s Department, Cape Town, 8th July, 1830.
F.S. WATERMEYER, Commissioner.

item divider

WHEREAS the Liquidation Account and Distribution Scheme of the Insolvent Estate of Johan George DE VILLIERS, Abraham Pieter’s Son, formerly of Cape Town, framed and closed on the 31st of December, 1824, by the late Sequestrator Ryno Johannes VAN DER RIET, Esq. appears not to have been submitted to the Worshipful the late Court of Justice for the Curt’s examination and sanction, conformably to the 44th and some following Articles of the late Sequestrator’s Instructions, - Notice is hereby given, that the said Liquidation Account and Scheme of Distribution, with an English Translation thereof, together with the Documents and Vouchers thereunto belonging, will lie open at this Office for inspection of the respective Creditors and those concerned, for a term of six Weeks from Friday, the 16th instant, agreeably to the 44th, 45th, and 46th Articles of the aforesaid Instructions, preparatory to their being submitted to the Master of the Supreme Court for examination and Report.
Office of the Commissioner for adjusting the Affairs of the late Esquestrator’s Department,
Cape Town, 8th July 1830.
F.S. WATERMEYER, Commissioner.

item divider

ON WEDNESDAY,
The 28th JULY, at Twelve o’Clock,
By Order of the Assignee,
WILL BE PEREMPTORILY SOLD TO THE HIGHEST BIDDER,
At the Commercial Exchange,
A PIECE of LAND, in extent sixty-one square roods and ninety-seven square feet, on which are erected two small Stores; most eligibly situated near H.M.Dock Yard, and to the Public Wharf, at Simon’s Town.
Also, a PIECE of LAND, situated in the Village at Mossel Bay, in the District of George, measuring one morgen and four hundred and thirty-eight square roods.
The Diagrams of the above may be seen on application to
Ewan CHRISTIAN
N.B. At the same time, a quantity of Gunpowder, now in H.M. Ordnance Stores in Simon’s Town.

item divider

Public Sale by the Vendue Department of the Undersigned.
Mr. J.G.G. LINDENBERG, AS Trustee in the Insolvent Estate of Zacharias J. DE BEER, will expose for public Sale, in front of this Office, on Wednesday, the 14th July next, at 10 o’Clock in the Morning, the following Claims, in favour of said Estate, viz:
                                                                                                                       

1

Bill

against A.J. CARSTENS, Zwartlan,

Rds.

21

2

0

1

Do.

against Pieter J. TRUTER, do.

-

12

0

0

1

Note-of-Hand

against David A. DE VILLIERS, Paarl,

-

225

0

0

1

Do.

against S.P. JORDAAN, Jan Son, Paarl,

-

125

0

0

1

Bill

against Philip OBERMEYER, Paarl,

-

12

6

4

1

Note-of-Hand

against P.J. NAUDE, Fransche Hoek,

-

39

5

0

1

Bill

against A.P. DE VILLIERS, D. Son, Stellenbosch,

-

13

4

0

Vendue Office, Kerk-street, Stellenbosch, June 24th, 1830.
P.A. MYBURGH, Gs. Administrator.

item divider

SWELLENDAM.
THE Undersigned, Heirs to the late Mathew Gerhardus BEUKES, intend to sell by public Auction, on the 28th and 29th July next, at the Place St. Helena Bay, situated at De groote Vlakte aan Rivier zonder Einde, the whole of the Effects of the Deceased, consisting of breeding, draught and riding Horses; Cows, Oxen, Sheep, Goats, Horse and Ox Wagons, Ploughs, Harrows, Carpenters and Smith’s Tools; Wine, Brandy, Casks, Distill; Wheat, Barley, Oats, and Rye, a large quantity of Household Furniture, Cooking Utensils, &c. &c. also, the Rivier Zonder Einde, including the Bosch attached thereto.
June 24th, 1830.
Hans Jacob BEUKES.

item divider

20 RYKSDAALDERS BELOONING.
DE Slavin Constantia, behoord hebbende aan J.J. MOCKE, door my gekocht en thans myn eigendom zynde, is van de Plaats genaamd Smalpad, aan Groenekloof, met haar Mangenaamd Fredrik Floris, gedrost. Bovenstaande Belooning zal Gegeven worden aan dengenen, die haar vangt en by my of in een der Gevangenissen bezorgt, en als zy thuis komt, zal haar geen leed geschieden.
Kaapstad den 8 July 1830.
F.P. HEINENBERG.

item divider

GEDROST, voor cirka drie maanden geleden, de Slave-jonge genaamd Gert, kort van postuur, en heft veel gelykenis naar een Bastaard Hottentot. – Gem. Gert, heeft by zyne opdrossing een kleine Hottentot, genaamd Piet, met zich mede genomen, en wordt verondersteld zich in de nabyheid van de Kaap op te houden.- Die hem in een der Gevangenissen bezorgt, zal generous worden beloond.
Hantam den 2 July 1830.
Willem Petrus BURGER, Willemz.

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING, door den Ondergeteekenden van mahonyhoute Huismeubelen, Kaarskroonen, een fraai assortement kostbare Schilderyen, enz. op aanstaanden Donderday den 15 dezer, ten 11 uren, zonder reserve.
De bovengem. Artikelen zyn te zien voor den Verkoopdag.
J.D. KLINCK, Marktplein.

item divider

Commissie Verkooping en Vendukamer te Uitenhage.
J.H. LANGE, Baird straat No. 4, heeft eene Commissie Verkooping  en Vendukamer te Uitenhage opgerigt, en verzoekt eerbiedig de ondersteuning van zyne Vrienden en het Publiek, in deze Affaire, daar hy tot nu toe de eenige in de Stad is; vertrouwende, door stricte oplettendheid op zyne verbintenissen, en alle pogingen, om de belangen zyner Constituenten te bevorderen, hunne voortdurende begunsting en ondersteuning te zullen verdienen; belovende, wanneer de Commissie-handel toeneemt, dadelyk zyne andere Affaire te zullen opgeven, en zich zoo strict mogelyk aan het principe van bovengem. Affaire te houden.
Commissie op alle Goederen hem gezonden en op publieke Veileng verkocht, zal zyn 9 pCt. Begrypende het Gouvernements Regt, en 5 pCt. Op alle Goederen uit de hand verkocht.
De vastgestelde Vendutiedagen zullen zyn, den eersten VRYDAG en ZATURDAG in iedere maand.
Buitengewone Verkoopingen zullen worden gehouden, wanneer zulks vereischt wordt.
Uitenhage, 19 Juny 1830.

item divider

OVERLEDEN.

1 July, eene dochter van J. WALLACE, met name Marrison, oud 7 dagen.
2, eene dochter van Sievert Gerhardus LE ROES, met name Jacoina Christina, oud 5 jaren, 2 maanden en 2 dagen.
2, eene jong geb. dochter van Johanna Francina KIRSTEN.
5, eene dochter van den Heer Johannes Fredrik BECK, met name Catharina Ann Barbara, oud 3 jaren, 3 maanden en 10 dagen.
5, Jufvrouw Johanna Maria BROEDERS, oud 67 jaren, Weduwe den Heer Willem OSIANDER.
6, een zoon van Godfried Johannes HEYDENRYCH, met name Pieter Hermanus, oud 1 jaar en 2 maanden.

item divider

MARRIAGE.

In the English Church, Cape Town, on Thursday, the 1st July, 1830,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
Edward Lorenzo CHIAPPINI, Esq. to Miss Anna Catharina Margaretha GIE.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Wynberg, on Sunday, the 4th July, 1830,
by the Rev. BC. GOODISON, A.M. Acting Chaplain.
A daughter of Jack and Flora, Natives of Mozambique, baptized Maria.

At Mannenberg, in the Cape Downs, on Wednesday, the 7th July, 1830,
by the Rev. R. SNOWDALL:
A daughter of Mr. Arnoldus Christian DEMPERS, baptized Johanna Sophia.

item divider

DEATHS.

At Graham’s Town.
June 18.  Mr. William WATHALL, aged 44 years.
         19.  Maria DUDLEY, aged 8 months.
         21.  At Pigot Farm, near Graham’s Town, Major PIGOT, Guardian of Slaves of the Eastern Province.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
July 5.  Patience, brig, J. MATHEWS, from the Mauritius 8th May, for this port.Cargo sundries and sugar. – Passengers, Messrs. MABILLE, TAYLOR, and Lieut. TINDALL. – Brings a mail.
From continual gales, she has suffered very severely, having washed all her bulwarks, &c. away, and threw overboard about 500 bags of sugar.
Spoke the brig Hebdon, - LOW, from Mauritius, for Marseilles. – All well.
6.  Olive Branch, brig, J. ANDERSON, from Portsmouth 29th April, for this port. Cargo sundries. – Passengers, J. HAWKINS, Esq.; Messrs. VALENTINE and VERREAUX; - in steerage, Mr. & Mrs. SWENEY, and Mr. H. PRINGLE. – Brings a mail.
The Magnet had sailed for the Cape; and the Eliza Jane was about to sail.
7.  Flinn, E. PHILLIPSON, from the Knysna 14th May, for this port.
Cargo timber. – Passenger, Mr. THOMSON.
Having experienced heavy N.W. gales, she has carried away part of her bulwarks, &c.

SAILED FROM TABLE BAY.
July 3.  Peace, R.D. GARIS, for Rio.
        6.  John, J. DAVIS, for Cork.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
July 5.  Gange et Garonne, (French,) T. GEOFFERY, from Calcutta 18th Feb, and Bourbon 24th May, bound to Bordeaux, Cargo sundries – Passengers, Capt. HODGES, E.I.C.S.; Lieuts. SMITH, GRAHAM, and GOWANS, ditto; Capt. BEAUFORT and Lady; and Mr. LISSADE. – Put in for water and refreshments.

On the 19th June, the Thorne was lying in Plettenberg’s Bay, having put in there in distress after suffering considerably in her upper works. The crew, &c. were in a miserable situation, and the humanity and kindness of Capt. HARKER, in administering to their wants, is mentioned in the highest terms of commendation.
On the 20th June, the Usk, arrived in Algoa Bay; she experienced very severe weather on the 19th, which carried away her stern-boat and divets, and also some of her bulwarks.
On the 25th June, the Wanderer arrived in Algoa Bay.
The Clorinda sailed from Algoa Bay on the 20th June, and was off that port on the 25th, - Wind N.W.
The Luna was still at the Knysna.

 

article divider

 

FRIDAY, JULY 16, 1830.

 

ESCAPED from the Public Works at Stellenbosch, two Hottentot Convicts, named Casper and Philip Jager; the first was dressed at the time of his desertion, in an old blue kersey jacket, leather trowsers, blue cloth waistcoat, white shirt, and black hat; and is 5 feet 1¼ inches high, black woolly hair, brown eyes, broad nose, slender shape, and about 20 years of age; the second was dressed in a soldier’s white jacket, striped waistcoat, leather trowsers, white shirt, straw hat, and shoes of […the remainder of this sentence has not been included in this image..]

item divider

GETROUWD:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Dingsdag den 13 July,
met byzondere Licentie.
Laurens BADENHORST, Lz. Weduwenaar, met Maria Magdalena EKSTEEN, Weduwe wylen James HOWELL.

item divider

GEDOOPT:

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 11 July,
Een zoon van den Heer Christiaan Daniel dirk VAN REENEN, met name Louis Anthon Fredrik.

item divider

OVERLEDEN.
7 July, Johannes Maurits JANKOWITS, met name Johan Hendrik Christoff, oud 1 jaar, 3 maanden en 19 dagen.
7, eene dochter van Sievert Gerhardus LE ROES, met name Elizabeth, oud 1 jaar en 9 maanden.
11, een zoon van JohanNicolaas COMBRINK, met name Nicolaas Casparus, oud 2 jaren en 10 maanden.
11, Magdalena REYNERTS, oud 48 jaren.
11, Mejfvrouw Christina Elisabeth BECKKENHAUPT, oud 74 jaren, 4 maanden en 11 dagen, weduwe wylen den Heer Paul Uri.
14, eene dochter van Adriaan Jacobus HENDRIKS, met name Johanna Magdilla, oud 5 jaren en 5 maanden.

item divider

MARRIAGES.

In St. George’s Church, Graham’s Town, on Thursday, 1st July, 1830,
by the Rev. W. CARLISLE, M.A. Chaplain:
Mr. John STOW to Miss Rebecca AMES.
Mr. John WHITE to Miss Mary MALONY.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 11th July, 1830,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A son of John HARDACRE, baptized John Richard.
A son of ditto, baptized William Edward Thomas.
A daughter of William NORRIS, baptized Harriet Elizabeth Charity.

In St. George’s Church, Graham’s Town, on Sunday, the 13th June, 1830,
by the Rev. W. CARLISLE, M.A. Chaplain:
A son of Francis THORNTON, baptized Francis James.
A daughter of John DUDLEY, baptized Maria.

On Sunday, the 27th June, by ditto:
A daughter of Martinus BEKKER, baptized Cristina Magdalina.

In the English Church, Port Elizabeth, on Thursday, the 17th June, 1830,
by the Rev. F.McCLELAND, A.B. Chaplain:
A daughter of William Matthew HARRIES, Esq. baptized Catherine Sophia.

item divider

DEATHS.

In Cape Town.
July 14.  A son of John ISAACS, of the Island of Johanna, named Francis, aged 8 months and 24 days.

At Port Elizabeth.
June 9.  Robert DAGHBY, aged 10 years.
       12.  Private John HARRIS, H.M. 55th Regt. aged 30 years,
       29.  Sarah ADAMS, aged 36 years.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
July 10.  Eliza Jane, J.G. LIDDELL, from the downs 1st May, for this port. Cargo sundries. – Passenger, Mr. LEVICK.
On the 2d June, in lat, 2N. long. 24W. spoke the H.C. Ship Duke of York, - all well. No tidings at St. Helena of the H.C. Ship Bridgewater, which left China on the 30th Jan. – June 26th, in lat. 34S. and long. 16, 30 W, spoke the brig Ripley, of Liverpool, bound to Calcutta, - all well.
July 7.   Eclipse, E. DAVIS, for Algoa Bay.
      10.  George, A. FONTANY, for Simon’s Bay.
       --   Singapore, M. TAIT, for Mauritius.
      11.  Ellen, C. PATERSON, for London.
       --  Edward Lombe, W. FREEMAN, for Swan River.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
July 10.  Hebden, T.C. LAW, from Mauritius 7th May, bound to Merseilles. Cargo sugar.
On the 13th June, spoke the Royal George, from London, bound to Bombay.
11.  George, cutter, A. FONTANY, from Table Bay 10th instant.

ARRIVALS IN ENGLAND FROM THE CAPE.
Valleyfield, Runneymede, Royal George, William Maitland, Diadem, Amity, Childe Harold, Walworth Castle, and Lady Raffles.

 

--

 

FRIDAY, JULY 23, 1830.

 

SALE
By the Agent to the Orphan Chamber, at Worcester.
ON Friday, the 20th August next, will be sold by the agent to the Orphan Chamber, in the district of Worcester, at the Legplek called Wilgenbosch Fontein, situated in the Caro, for account of the Estate of the late Petrus Jacobus THERON, Petrus Son, Senior, and his pre-deceased Wife Anna Maria CLOETE, the whole of the Property belonging to the joint Estate Viz:
The Opstal of the Loan Place called Gunstfontein, situated at Middel Roggeveld;
The Opstal of the Loan Place called De Kom, situated at Nieuwveld’s Berg;
The Opstal of the Loan Place called De Riet Kuyl, situated at the Groote Riet Rivier;
Also, Household Furniture, Farming Implements, Wagons, Saddle and breeding Horses, draught and breeding Cattle, sheep and Goats; likewise, the Slaves Caesar of Madagascar, 62 years of age, Herdsman; and Candasa, born 26th March, 1821.
Orphan Chamber, Cape of Good Hope, 22d July, 1830
H. TENNANT, Secretary.

item divider

THE following Estates having been closed in this Department, between the 1st January and 30th June last, Notice is hereby given to the major Heirs, and other Persons interested therein, that the Sums respectively due to them are payable at this Office, viz: -
Of the late Geertruida Helena COENRADIE, Wife of Hugh DORANT.
-------------   Maria Wilhelmina DE WAAL, Widow of John Pigot WATNEY.
-------------   Hendrik VAN ECK, and pre-deceased Wife Geertruida Elisabeth LIER.
-------------   Hermanus OOSTERLOO, and surviving Widow Susanna CORTJE.
-------------   Rynier VAN JAARSVELD, and surviving Widow Catharina Wilhelmina WILKEN.
-------------   Maria Wilhelmina DE WAAL, Widow of John Pigot WATNEY, (re-opened.)
-------------   Jan Frederik VAN REENEN, and surviving Widow Gesina VAN BLERCK, (re-opened.)
-------------   Frans Rynhart BRESLER, and surviving Widow Maria Elisabeth BRINK.
-------------   Helena Catharina KRUGEL, separated Wife of the Reverend Johan Wilhelm Ludwich
                      GEBHARD.
-------------   Thomas LAWSON.
-------------   Harry MUGGRIDGE, and surviving Widow Helena Margaretha SPORKMAN.
-------------   Arend DE WAAL, Hendrik Son, (re-opened.)
-------------   Charles Johannes VAN HELSLAND, and surviving Widow Jeannette Francoise DUMINY.
-------------   Roelof LUBBE.
-------------   Philip Hendrik HARTOG, Paul son.
-------------   Jacobus VAN BEULINGEN, (re-opened.)
-------------   Abraham A. DE HAAN, (re-opened.)
-------------   David DE BEER, Hans JURGEN Son, (re-opened.)
-------------   Johanna Maria JANZEN, Widow of Johannes MATTHEUS.
-------------   Frans Reinhard BRESLER, and surviving Widow Maria Elisabeth BRINK (re-opened.)
-------------   Jacobus Lodowicus PRETORIOUS, and surviving Widow Christina Petronella DE WINNAAR, (re-opened.) 
-------------   Floris Johannes VISSER, and surviving Widow Helena Anthonia LOUW, (re-opened.)
-------------   Petrus Casparus SNYDER, and pre-deceased Wife Johanna Margaretha SNYMAN, (re-opened.)
-------------   Stephen SMITH.
-------------   Peter SWANEPOEL, Senior.
-------------   Maarten Johannes SMITH, and surviving Widow Adriana Beatrix SMITH, (re-opened.)
-------------   Maria Dorothea HIEBNER, Widow of Willem VAN REENEN (re-opened.)
-------------   Biorn MAGNUSSEN.
-------------   Willem Andries PRETORIUS, and pre-deceased Wife Anna Sophia PUTTER.
-------------   Johan Heinrich RICHTER, and surviving widow Elisabeth Catharina ROTMAN, (re-opened.)
-------------   Kilpatrick COLLY.
-------------   Bastard Willem AUGUST.
-------------   Caleb ARDING.
Orphan Chamber, Cape of Good Hope, 22d July, 1830.
H. TENNANT, Secretary.

item divider

In the Insolvent estate of William PROCTOR, of Drooge Valley, Farmer.
THE Creditors who have proved their Debts under the Insolvent Estate of William PROCTOR, pursuant to a Resolution passed at an adjourned Meeting of the Creditors on the 10th of April last, are required to take Notice, - that a Meeting will be held before the Master of the Supreme Court, in the Grand Jury Room, Public Buildings, Cape Town, on Saturday, the 14th August next, at 12 o’Clock precisely, for the purpose of taking into consideration, whether the Interest due on the several preferent Mortgage Bonds, shall be paid out of the Monies now in their hands, and for other purposes.
J.B. EBDEN,
G.H. MAASDORP, Joint Trustees.

item divider

ON SATURDAY, the 24th instant, will be sold at Messrs. JONES & COOKE’s Sale, at 11 o’Clock precisely, six serviceable Horses, belonging to Mr. OLIPHANT, who has no further occasion for them.
Also, the following Horses, belonging to the Insolvent Estate of Mr. E. BUYSKES, viz:
A fine English bred Stallion, called Sir Gilbert; two carriage Horses, (can be used either for Gig or Saddle;) two common Carriage Horses.
Cape Town, July 20th, 1830.
R.W. EATON,
G.H. MAASDORP,
J.T. JURGENS. Provisional Trustees.

item divider

PUBLIC SALE,
ON Monday, the 26th instant, at the Place of Mr. A.M. MEIRING, near the Village of the Paarl, on account of Mr. Jacob Rudolph DE VILLIERS, J.Hs. of 800 very fat Sheep, and 30 fat draught and slaughter Oxen, well worth the attention of Purchasers.
Vendue Office, Paarl, 14th July, 1830.

item divider

MARRIED. – By Special Licence, I the English Church, Cape Town, 22d July, 1830, by the Reverend George HOUGH, M.A. Senior colonial Chaplain, William KINNEAR, Esq, Clerk of the Peace and Assistant Registrar of Slaves at Beaufort, to Miss Johanna Sophia Carolina ITZEN.

item divider

NOTICE is hereby given to Relatives and Friends, that on the 15th of July, departed this life, after a short illness, my dear Husband Hendrik Adam ALBERTYN, Sen. aged 77 years, 2 months, and 3 days; being convinced of their participation in this my painful loss, I request to be excused the visits of condolence.
Groenhof, near Stellenbosch, 20th July, 1830.
Catharina Elis. ALBERTYN, born ESTERHUYZEN.

item divider

DIED, at Stellenbosch, on the 18th July, 1830, Mrs. Maria Elisabeth KRIEGE, Widow of the late Mr. Pieter VAN WYK, aged 55 years, 3 months, and 21 days.
R.J.G. DE KORTE, q.q.

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING,
OP Dingsdag den 27 dezer, ter Plaatse van den Heer Jan MINNAAR, Sen, aan de Groenefontein, naby Klapmuts Rivier, voor rekening van Pieter Johannes GRUNDELING, van 2000 Schapen en 200 Kapater Bokken, in den besten staat, de attentive van Slagters en andere Liefhebbers waardig. – Zegt het voort.
Vendu-Kantoor, Paarl den 13 July 1830.

item divider

BEKENDMAKING.
DE Ondergeteekende zal op Woensdag den 28 dezer, by den Heer Stephanis BASSON, Jun. op zyne Plaats Dieprivier, laten verkoopen, het restant 500 schapen en 100 Ossen en Koeyen, te voren geadverteerd en nu aangekomen, allen van de vetste dwaliteit, de byzondere attentie waardig.
J. ROUX.

item divider

GETROUWD:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 18 July,
Christman Joel ACKERMAN, Weduwenaar, met Anna Wilhelmina PAULSEN.
Dirk Anthon Christoffel Johannes JURGENS, met Geertruyda Magdalena JACOBS.

In de Luthersche Kerk, op Zaturdag den 17 July,
met byzondere Licentie.
De Heer Carel KIESER, met jong Jufvrouw Anna Catharina FOCK.

item divider

GEDOOPT:

Een zoon van Michiel Gerhardus VLOTMAN, met name Anthony Andries.
Een zoon van Jacob TERHARD, met name Hendrik Jacob.
Een zoon van John MAKER, met name Francis Meall.
Een zoon van arend Johannes ISAACKSE, met name Simon Hendrik.
Een zoon van Nicolaas VAN LOCHENBERG, met name Johannes Hendrik Jacobus.
Een zoon van Maria ADAMSE, met name Jan Carel.
Twee zoons van Anna Catharina ZEZARS, met name Hendrik Wilhelm en Johan Isaack.
Eene dochter van Daniel Gerbrand VAN DER LITH, met name Maria Wilhelmina.
Eene dochter van Ryndert VAN REJEN, met name Sophia Fransina.

item divider

OVERLEDEN.

15 July, Johanna Elizabeth ABRAMSZ, Huisvrouw van Johannes Jacobus WOLHUTER, oud 44 jaren en 11 maanden.
20, een jong-geb. zoon van den Heer Johannes Tobias JURGENS.
22, Mejufvrouw Maria Elisabeth HAUPT, oud 67 jaren en 1 dag, Huisvrouw van den Wel-Ed. Heer Johan David PITON.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
July 16.  General Putnam, schooner, J. STEVENS, from Saldanha Bay 13th July. On a sealing voyage. Cargo skins and oil. – put in for refreshments.
18.  Valiant, brig, J. BRAGG, from Bombay 29th April, bound to Liverpool. Cargo general. – Put in for refreshments.
18.  Georges, brig, G. SCOTLAND, from Liverpool 27th April, for this port. Cargo sundries.
19.  Clorinda, bark, G. CAREW, from Algoa Bay 21st June, and Mossel Bay 10th July, for this port. – Passengers, Captain ELLIGOOD, NICHOLSON, and DANIELS; Lieuts. SHEAFFE and CAREY; Ensigns POE and CHAMPONIERE; and Dr. SMITH; 167 rank and file, 8 serjeants, 3 drummers, 18 women, and 38 children, of H.M. 55th Regt.
21.  Providence, R. FORD, from Calcutta 28th April, and Madras 18th May, bound to London. Cargo sundries. – Passengers, for the Cape, Messdames MACKENZIE, COTTON, and DALE; Major MACKENZIE, and Mr. GOODALL; - for England, Mrs. HAWKINS, Miss DOUGLAS, Capt. BRABANT, Lieut. HAWKINS, Messrs. PITRAS, TWEEN, DOUGLAS, GOOHALL, TYLER, POWELL, and Dr. CUMMING. – Brings a Mail.
The Caeser was at Madras on the 23d April, and the Earl Moira on the 6th May.

SAILED FROM TABLE BAY.
July 16.  Fanny, F. BUNDY, for London.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
July 19.  Genge et Garonne, (French,) T. GEOFFROY, for Bordeaux.

item divider

MARRIAGES.

At Simon’s Town, on Monday, the 19th July, 1830,
by the Rev. G. STURT, A.B. Colonial Chaplain:
William Adam SAYERS, to Mary Ann NANKIVET, widow.
Robert VAN DER SCHYFF, to Catharina Petronella ESSENHIGH, widow.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Tuesday, the 20th July, 1830,
by the Rev. G. HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A daughter of John STEUART, Esq. High Sheriff of the Colony of the Cape of Good Hope, baptized Margaret Henrietta Maria Janet.

In St. Andrew’s Church, Cape Town, on Sunday, the 18th July, 1830,
by the Rev. John PEARS, Minister of Glen Lynden:
A son of the Rev. Dr. ADAMSON, baptized Lawrence.

item divider

DEATHS.

July 17.  William CUNNINGHAM, aged 36 years.
        20.  A daughter of Mr. William PRESTWICH, named Grace, aged 17 days.

 

article divider

 

FRIDAY, JULY 30, 1830.

 

NOTICE TO CREDITORS,
In the Insolvent Estate of Pieter Fredrik DUSING, of Cape Town, Baker.
THE Creditors under the Estate of Pieter Fredrik DUSING, are required to take Notice, that a Meeting will be held before the Master of the Supreme Court, in the Grand Jury Room, Public Buildings, Cape Town, on Saturday, the 7th day of August, at 1 o’Clock precisely, for the purpose of enabling Gerrit Hendrik MEYER to prove a Debt against the said Estate.
Cape Town, 29th July, 1830.
G.H. MAASDORP.
[…the end of the page has not been included in this image…]

item divider

PUBLIC SALE.
ON Saturday, the 11th September next, the Executor to the Estate of the late Mrs. the Widow Joh. DE KLERK, will sell by public Auction, the whole of the Property belonging to that Estate, consisting of the Place called Oude Post, situate in the Kom of Tulbagh, with the Buildings thereon; also, Cattle, Sheep, Horses, a Horse Wagon and Harness, Store and Farming Implements, Household Furniture, and what further may be offered.
Tulbagh, 21st July 1830.
A.N. WASSENAAR, Auctioneer.

item divider

LOST,
A BLACK and white Pointer DOG, with a long tail; answers to the name of ”Trump.” – Whoever brings him to Mr. DICKSON, 22, Heeregracht, shall be handsomely rewarded; and those found detaining him after this notice, will be prosecuted.

item divider

DIED, on Saturday last, the 24th July, Sophia Elizabeth GREIG, aged three years and twenty-one days.

item divider

DIED, on the 8th July last, Mrs. Maria Johanna LIEBENBERG, Widow of the late Johannes DE KLERK, aged 71 years, 2 months, and 20 days.
Tulbagh, 21st July, 1830.
Jacob Corn. DE KLERK, Executor.

item divider

 

WORDT hierby narigt gegeven, dat de volgende Slaven in de Kaaptstads Gevangenis geconfineerd zyn, als: -
Adonis, Slaaf van J.D.E. GRIMBEEK, sedert den 23 Juny 11. En
Hanna, Slavin, behoorende aan J. LAMBRECHTS, sedert den 7 dezer.
De belanghebbenden worden verzocht de gem. Slaven binnen eene maand van dato dezer te lossen, vermits zy anders zullen worden ontslagen, en de Meesters voor de kostenhunner detentie geprosequeerd.
Bureau van den Klerk van het Vrede -
geregt, Kaapstad, 28 July 1830.
Daniel J. CLOETE.

item divider

EATON & DOBIE,
Scheeps, Assurantie en algemeene Makelaars, Arbiters en Boekhouders.
De Heer R.P. DOBIE heden als Deelgenoot geadmitteerd zynde in de Affaire tot hiertoe door den Hr. R.W. EATON voortgezet, - Zoo wordt hierby narigt gegeven, dat de bezigheid in het vervolg onder de bovengem. Firma zal worden voortgezet.
12, Heerengracht, Kaapstad den 22 July 1830.
R.W. EATON.
R.P. DOBIE.

item divider

ENGELSCHE SLAGTERY.
SAUNDERS & JOHNSTONE betuigen hunnen dank aan het Publiek, voor de aanmoediging welke zy na eene party. Vee en Schapen uit de Binnenlande hebben ontvangen,m de beste welke dit Saisoen nog zyn aangebragt.
Hal No. 7, 27 July, 1830.

item divider

OVERLEDEN, op Zaturdag 11, den 24 July, Sophia Elizabeth GREIG, in den ouderdom van drie Jaren en een en twintig dagen.

item divider

OVERLEDEN, den 8 July 11.Mejnfv. Maria Johanna LIEBENBERG, Weduwe wylen Johannes DE KLERK, in den ouderdom van 71 jaren, 2 maanded en 20 dagen.
Tulbagh den 21 July 1830.
Jacob Cornelis DE KLERK. Executeur.

item divider

[….the beginning of this page has not been included in the image…..]
24, een dochter van Anna Catharina VAN GRAAN, met name Johanna Ernestina Maria, oud 5 jaren, 6 maanden en 19 dagen.
25, Mejufvrouw Elisabeth SPARENBERG, Weduwe wylen den Heer Gerhard Oldhoff, oud 65 jaren, 7 maanden en 18 dagen.
25, Anna Catharina HERCHENHEIM, Huisvrouw van C. VAN EYSEN, oud 30 jaren, 2 maanden en 8 dagen.
26, Elisabeth DE GUNST, Huisv. Van D. VAN DER VELDE, 59 jaren.

item divider

MARRIAGES.

In St. Beorge’s Church Graham’s Town, on Friday, 16th July, 1830,
by the Rev. W. CARLISLE, M.A. Chaplain;
Richard Love, bachelor, to Mary MOUNCY, spinster.

In St. Andrew’s Church, Cape Town, on Thursday, the 22d July, 1830,
by the Rev. J. ADAMSON, D.D.
The Rev. John PEARS, Minister of Glen Lynden, to Louisa Ann ASHCROFT.

item divider

CHRISTENING.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 25th July, 1830,
by the Rev. W. CARLISLE, M.A. Chaplain:
A son of Peter and Martha Voos DEVEL, baptized Johannes.
A daughter of Samuel and Maria WHITCOMBE, baptized Mary Ann.

On Sunday, the 11th July, by ditto:
A son of William and Mary AYTON, baptized Gilbert William.

item divider

DEATHS.

At Graham’s Town.
June 24.  Daniel HOGAN, aged 41 years.
July    8.  Elizabeth KING, aged 37 years.
          --   Richard WHITE, aged 63 years.

In Cape Town.
July 22.  John COOPER, aged 26 years.
        --    George COOPER, aged 24 years.
       23.  John CORBITT, aged 45 years.
       24.  A daughter of Mr. George GREIG, named Sophia Elizabeth, aged 3 years and 21 days.
       --    Mrs. Maria Dorothea ARNLD, wife of Mr. Edward ARNOLD, aged 46 years and 7 days.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
June 25.  Ligonier, T. TYLER, from Breede River 16th July, for this port. Cargo Colonial produce.

SAILED FROM TABLE BAY.
July 22.  Mary, H. COCK, for Algoa Bay.
        --    Valiant, J. BRAGG, for Liverpool.
        --    General Putnam, J. STEVENS, sealing.
       23.  Henry, H. BUNNEY, for N.S. Wales.
       25.  Conch, T. COBERN, for Algoa Bay.
       --     Olive Branch, J. ANDERSON, for ditto.
       --     Providence, R. FORD, for London.

item divider

BERIGT AAN CREDITEUREN,
In den Insolventen Boedel van wyl. Dirk Johannes KOTZE,
H.Nicz. en zyne nagelatene Weduwe Christina Margareth VAN ZYL.
ALLE de genen die vermeenen geregtigd te zyn als Crediteuren in dezen Boedel, worden verzocht kennis te nemen, dat de Ondergeteekenden behoorlyk zyn verkozen als gezamenlyke Curatoren van den gem. Boedel, en in die aanstelling bevestigd; en dat de Meester beeft bepaald, dat de derde Byeenkomst zal worden gehouden ten zynen overstain in de Groote Jury Kamers, in de publieke Gebouwen, Kaapstad, op Zaturdag den 28 Augustus, ten 10 uren des morgen, tot het bewyzen van schulden, tot het ontvangen van het Verslag van Curatoren, en mede ten eidne aan de gem. Curatoren direction te geven betrekkelyk de beheering van den gem. Boedel.
En alle de genen die aan den gemelden Boedel versculdigd zyn, worden aangemaand, dezelve aan den tweeden Ondergeteekenden, ten zynen Woonhuize, No. 37, Breestraat, Kaapstad, voor of op Zaturdag den 21 Augustus te voldoen; zullende anders regterlyke middelen tegen hen in het werk worden gesteld.
J.A.H. WICHT, eenige Curator.

item divider

BERIGT AAN CREDITEUREN,
In den Insolventen Boedel Van Egbert Andries BUYSKES, van de Ondersch[eur], R[   ]eboschje, Kaapsch Distrikt, voorma[ tige ] [ gezamenlyke] Vendu-commissaris, enz.
ALLE de genen die vermeenen geregtigd te zyn als Crediteuren in dezen Boedel, worden verzocht kennis te nemen, dat de Ondergeteekende behoorlyk is verkozen als eenigen Curator van den gem. Boedel, en in die aanstelling bevestifd; end at de Meester heeft bepaald, dat de derde Byeenkomst ten zynen overstain zal worden gehouden in de Groote Jury Kamer, in de publieke Gebouwen, Kaapstad, op Zaturdag den 28 Augustus, ten 11 uren des morgens, tot het bewyzen van schulden, tot ‘t ontvangen van’t Verslag van den Curator, tot het bepalen der koopkonditien van de vaste goederen, en mede ten einde aan den gem. Curator direction te geven betrekkelyk de beheering van den gem. Boedel.
En alle de genen die aan den gem. Boedel verschuldigd zyn, worden aagemaand, dezelve aan den Ondergeteekenden, ten zynen Woonhuize, No. 12, Heerengracht, op of voor Donderdag den 26 Augustus, te voldoen; zullende anders regterlyke middelen tegen hen werk worden gesteld.
R.W. EATON, eenige Curator.

 

article divider

 

FRIDAY, AUGUST 6, 1830.

 

Christoffel Hendrik OLIVIER, of Graaf-Reinet, informs his Friends, that he will cause to be sold, on Tuesday, the 24th instant, at Pampoenkraal, at the Place of Mr. Jan UYS, about 250 fat slaughter Oxen and Cows.
A Glass of good Wine, but no Dinner will be given.
Graaff-Reinet, 1st August, 1830.

item divider

DIED, at the youthful age of about 16 years, our dearly beloved second Daughter Wilhelmina Anna; whose painful loss in our small Family Circle is deeply lamented by her affectionate Parents and Sisters.
J.G. and S.M. BLANCKENBERG.

item divider

THE Undersigned hereby gives Notice to Relatives and Friends, that her beloved Husband, Mr. Johan Michiel MOREL, departed this life, on the 2d instant, aged 70 years; requesting to be excused the visits of condolence.
E. MOREL, born BOSMAN.

item divider

NOTICE is hereby given to Relatives and Friends, that on the 15th instant, departed this life, our beloved Mother Francina VAN DER NEST, last Widow of C.H. RECHTER, aged 80 years, - much regretted.
Graaff-Reinet, 22d July, 1830.
J.J. WILKE Sen.
S.V. OERTEL

item divider

DIED, on Tuesday, the 27th instant, at 1 o ‘Clock in the Afternoon, after an illness of five weeks, my dearly beloved Wife Sara Elisabeth MEYER, aged 50 years, 8 months, and 29 days; of which painful loss to myself and Children, Notice is hereby given to Relatives and Friends.
Coega, District of Uitenhage, 30th July, 1830.
Isaac Abr. VAN NIEKERK, Senior.

item divider

GEVONDEN, in het bezit van de Slavin Lea, van de Weduwe VAN EYSSEN, en verondersteld te zyn gestolen, de volgende Artikels, als:-
Zes effen zilvere Theelepeltjes,
Een Zoutlepeltje,
Zes zilvere Lepels, gemerkt E aan het einde,
Twee zilvere Kinder Vorken,
Een zilvere Snuifdoos,
Een Russisch ledere Garendoosje, bevattende een zilvere Rygnaald, een stale ditto, en twee goude Vingerringen, bezet met Parels, enz.
Een rood ledere Garendoosje, bevattende twee vergude Borstspelden. En
Een Trommel, waarin wat Koffy.
de bovengem. Artikels zyn te zien op aanvraag op dit Bureau.
Bureau van den klerk van het Vredegeregt,
Kaapstad den 4 Augustus 1830.
Daniel J. CLOETE, Klerk van het Vredegeregt.

item divider

KENNISGEVING.

DE Heer Alexander GRAY, heden eene Compagnie met den Ondergetekenden hebbende aangegaan, zoo wordt by deze kennis geveven, dat de Affaire in het vervolg zal worden voortgezet onder de Firma van HEWITT & GRAY.
Henry HEWITT.

item divider

De Ondergeteekenden verzoeken dat allen die iets verschnldigd zyn aan den Goedel van wylen William APSEY, hunne Rekeningen dadelyk willen vereffenen; en allen die eenige vordering tegen gezegden Boedel hebben, worden verzocht dezelve zoo spoedig mogelyk in te zenden by den laatst Ondergeteekenden.
Allen die Goederen in hun bezit hebben, aan gez. Boedel behoorende, worden verzocht zulks dadelyk in te zenden als boven.
W. HUTCHONS,
Thos. ELLIOTT, Executeuren.

item divider

DE Ondergeteekenden, als Executeuren des Boedels van wylen William APSEY, zullen op Zaturdag den 7 dezer, by den Hr. BLORE doen verkoopen, de volgende Goederen: -
Een uitmuntende Ossenwagen, byna nieuw, met Jukken, enz.
Kleederen,
Witte Kornalyne Halssnoeren,
---------------------  Brazeletten,
---------------------  Oorringen,
Een best zilver Londonsch Zak-Horologie, met gooden Kachet.
Eene kleine party best paten Leder, mitsgaders diverse Koopmanschappen, behoorende aan gezegden Boedel.
Wm. HUTCHONS,
Thos. ELLIOTT.

item divider

TREKOSSEN.
EEN Span van zeventien uitmuntende Trekossen zal op Dingsdag den 10 dezer, ten 10 uren, worden verkocht, op de Verkooping by den Hr. J. MURRAY, achter het Kasteel, voor rekenning des Boedels van wylen Wm. APSEY.
Wm. HUTCHONS,
Thos. ELLIOTT.

item divider

DE Ondergeteekenden, als Executeuren van wylen Francina VAN DER NEST, laatst Weduwe van C.H. RECHTER, verzoeken dat alle diegenen, welke Kapitalen van haar op Renten hebben, dezelve, binnen drie maanden van heden gerekend, opbrengen. – Alle pretention tegen de overledene voorn. Kunnen dadelyk aan den Heer OERTEL ter betaling ingezonden worden, aan wien ook de uitstande penning en] moeten worden voldaan.
Graaff-Reinet den 22 July 1830.
J.J. WILKE. Sen,
S.V. OERTEL,  Executeuren.

item divider

DE Likwidatie en Distributie Rekening in den Insolventen Boedel van wylen Samuel, van de Kaap, zal voor den tyd van 14 dagen, van Maandag den 9 Aug. 1830, ten Kantore van den Procureur den Heer O.J. TRUTER, ter visie van Crediteuren liggen.
Kaapstad den 5 Augustus 1830.

And. BRINK, Dz.
G.W. SPENGLER, Curatoren.

item divider

DE Hr. Jan HOETS voornemens zynde zich van zyn Buitengoed te ontdoen, zal in de maand October publiek doen verkoopen, zyne bekende Buitenplaats genaamd Rustenburg, gelegen vier Mylen van de Stad; benevens een groot aantal Slaven en slavinnen; oude en jonge Wynen, Stukvated, Leggers, dubbele ditto, alsmede andere Keldergereedschappen, - alles op zeer aannemelyke voorwaarden; zullende de juiste dag nader worden bekend gemaakt.

item divider

50 RYKSDAALDERS BELOONING.
GEDROST, sedert den 22 April 1829, van de Plaats Muizekraal, twee slaven, behoorende aan den Veld-kornet C. CLOETE, van Langeberg, Distrikt Swellendam, genaamd Saul, van Mosambiek, en Rosalyn, van de Kaap. – Die dezelve apprehendeert en in het Gevangshuis te Swellendam, dan wel in de Kaapstad by den Ondergeteekenden levert, zal bovenstaande belooning genieten; en die hen ophoudt, zal in regten worden vervolgd. – Indien deze Slaven zich by den Ondergeteekenden vrywillig aanmelden, dar zyl, binnen kort zullen verkocht worden, zal hun geen leed geschieden.
Breestraat No.12.
J.A.H. WICHT,
Curator in den Insolventen Boedel van C. CLOETE.

item divider

GETROUWD:

Op Woensdag den 4 Augustus, in de Nederduitsche Hervormde Kerk,
De Heer John Donald DEVENISH, met jonge Jufvrouw Catharina Dorothea Fredrica HESLER.

In de Luthersche Kerk, op Donderdag den 5 Augustus,
De Hr. Sebastiaan Valentyn WOEKE, met jonge Jufvrouw Jane CALLANDER.

item divider

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 1 Augustus,
Een oon van George WEATHERHEAD, met name James.
Eene dochter van Martinus Samuel HUDSON, met name Anna Martinetta.
Eene dochter van diederik H. KELLERMAN, met name Elisabeth Cecilia.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 1 Augustus,
Een zoon van Johan Georg Fredrik RICHTER, met name Michiel Casparus EKSTEEN.
Eene dochter van den Heer Ernst Godfied LANDSBERG, met name Maria Catharina Jacoba.

item divider

OVERLEDEN:

27, July, Daniel Cornelis HOFFMAN, oud 48 jaren, 11 maanden en 18 dagen.
29, eene jong-geb. dochter van Abraham Pieter DE VILLIERS.
29. Een zoon van Thomas SMITH, met name Thomas JAMES, oud 6 maanden.
30. Johanna Elisabeth VAN DER SCHYFF, Weduwe wylen Bartholomeus GOEDHARD, oud 98 jaren en 6 maandes.
1 Augustus, Wilhelmina Anna, oud circa 16 jaren, dochter van den Hr. Johannes Gysbertus BLANCKENBERG.
2, eene dochter van Diederik Hendrik KELLERMAN, met name Elisabeth Cecilia, oud 2 maanden.
2, Johanna Orgiena BARKS, oud 21 jaren.
4, Janetta, oud 4 jaren en 5 maanden, dochter van Catharina E. ERNSTE.

item divider

MARRIAGE.

In the English Church, Cape Town, on Monday, the 2d August, 1830,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
Flor CAIN to Rosina Johanna Lodevica ALEXANDER.

item divider

CHRISTENING.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 1st August, 1830,
by the Rev. Henry G.P. COOKE, A.B.
A son of James William FAIRBRIDGE, Esquire, M.D. baptized Robert Neave.

item divider

DEATH.

Aug. 1.  Mr. William STRINGER, aged 36 years and 6 months.
         5.  Mr. Henry BREST, aged 62 years.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Aug. 2.  Usk, brig, T. LONG, from Algoa Bay 22d July, and Mossel Bay 29th. Cargo colonial produce. – Passengers, Mr. & Mrs. YELOAND, and son; Messrs. SILBERBAUER and ROBERTS; Quarter-master McINTOSH, 2 servants, 2 steerage passengers, and 2 slave boys.
The Conch sailed from Mossel Bay on the 27th July, for Algoa Bay.
2.  Thorne, P. JOHNSTON, from the Knysna 14th May, and Mossel Bay 29th July, for this port. Cargo timber.
Having experienced severe gales, which washed away her bulwarks.
3.  Cornwallis, brig, H. HENDERSON, from the Mauritius 6th June, and Algoa Bay 24th July, for this port. Cargo sugar, &c. – Passengers, Mr. FLAHERTY; Lieut. And Mrs. BOYES, 2 children, and 3 servants. – Brings a mail from Mauritius.
5.  Minerva, schooner, R. HARE, from the Mauritius 8th July, for this port Cargo sugar. – Brings a mail.
The Leda and Hebe would sail in a few days for this port.
H.M. Ships Maidstone and Falcon was at th Mauritius, and H.M. ship Tweed would sail in a few days.

SAILED FROM TABLE BAY.
July 29.  Clorinda, G. CAREW, for Algoa Bay.
        31.  Wilna, W. TAIT, for England.
Aug.  1.  Mary, G. KILGOUR, for St. Helena.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
Aug.  2.  Atlantic, J. BARBER, from London 30th April, for this port. Cargo sundries.
27.  Mary, H. COCK, from Table Bay 22d July, for this port and Mauritius. Cargo sundries. – Passenger, Mr. WELSFORD.
28.  Olive Branch, J. ANDERSON, from Table Bay 25th July, for this port, with troops – 5 officers, 8 serjeants, 9 corporals, 6 drummers, 138 privates, 10 women, and 21 children.
28.  Conch, T. COBERN, from Table Bay 25th July, for this port. Cargo sundries.
The brig Eclipse and schooner Flamingo are in Algoa Bay.

 

article divider

 

FRIDAY, AUGUST 13, 1830.

 

ABSCONDED, on the 18th July, a Slave Girl named Lena, of fair complexion. – whoever lodges her in the Prison, or brings her to her Master, shall receive a Reward of 10 Rds. besides the apprehension Money; and those harbouring the said Girl after this Notice, will be prosecuted according to Law.
No. 58, Long-street, 12th August, 1830.
J.F. STOBER.

item divider

DIED, on the 6th instant, Mrs. the Widow G.H. DE WAAL, born VOGET, Notice of which is hereby given to Relatives and Friends.
J. EKSTEEN, q.q.

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING.
DE Ondergeteekende zal op Vrydag en Zatudag den 27 en 28 dezer maand, publiek aan de meestbiedenden, op deszelf Plaats genaamd Tygershoek, in het Distrikt Swellendam, doen verkoopen, zyn geheelen Inboedel, bestaande in Huismeubelen; Slaven en Slavinnen, waaronder Wagenryders en Dryvers, Veewachters en Ambachtslieden; rytuigen en Wagens in soorten; - alsmede Vee, bestaande in Wagen -, Ry -, Trek -, en Aanfokpaarden, Trek – en Aanfokbeesten, Schapen en Bokken; en hetgeen verder tot eene geode Boerdery behoort.
Tygerhoek, Rivier zonder Einde, 10 Aug. 1830.
Nicolaas LINDE.

item divider

OP Zaturdag den 28 dezer, zal de Ondergeteekende, ter Plaatse van den Hr. Jan UYS, aan de Pampoenekraal, per publieke Vendutie laten verkoopen, 110 extra vette Slagtkoeyen en 40 extra vette Slagtossen.
Cradock den 2 Augustus 1830.
J.L. PRETORIUS.

item divider

DE Advokaat Mr. HOFMEYR, behoorlyk admissie hiertoe bekomen hebbende, zal, by zyne praktyk als Advokaat, ook de Notariele Praktyk uitoefenen, aan zyn Kantoor No. 1 Burgstraat.
Kaapstad den 11 Augustus 1830.

item divider

Openbare Verkooping van DE GROOTE SCHUUR.
In het laatst van September of begin van October (den dag nader te bepalen,) zal de Ondergeteekende aan de meestbiedenden laten verkoopen, zyne Plaats genaamd De Groote Schuur, benevens een aantal kapitale slaven, Koeyen, Paarden, Meubelen, enz. enz.
D.G. ANOSI.

item divider

PUBLIEKE VENDUTIE.
OP Vrydag den 3 September aanstaande, is Mejufvrouw de Weduwe wylen Casparus REYNEKE, aan haar Woonhuis, gelegen aan de Bergrivier, naby Riebeeks Kasteel, Distrikt Stellenbosch, van voornemen eene publieke Vendutie te doen houden, van haren geheelen Inboedel, bestaande in 16 katitale Slaven en slavinnen, waaronder 5 zeer bekwame Jongens zyn; alsmede Aanfokpaarden, Ossen, Wagens, Bouwgereedschap, Meubelen, en al hetgeen verder op den dag der Verkooping ter Tafel zal worden gebragt.
N.B. een goed maal eten zal worden gegeven.
Tulbagh, 3 Aug. 1830.
A.N. WASSENAAR, Vendu-Afslager.

 

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 8 Augustus,
Een zoon van Kenne Nicolaas DE KOCK, met name Nicolaas RUSSOUW.
Eene dochter van Jan Gysbert Frank VAN REENEN, met name Sebastina Jurgina Gysberta.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 8 Augustus,
Een zoon van den Hr. Maximilian THALWITZER, met name Diederich Pallas.
Eene dochter van den Heer Fredrik Arend Gysbert LIESCHING, met name Carolina Johanna.

item divider

OVERLEDEN.

Aug. 4. Eene dochter van Catharina Elisabeth ERNSTSE, met name Janetha, oud 4 jaren en5 maanden.
6. Jufvrouw Froulina Catharina VOGET, Weduwe van wylen den Heer Gerrit Hendrik DE WAAL, oud 42 jaren en 4 maanden.
6, een jong-geb. zoon van Aijelt Gerhard OLTHOFF.
7, Jan BLERSER, oud 22 jaren, 5 maanden en 23 dagen.
9, Dina Magdalena Louisa JANSEN, oud 23 jaren, 1 maand en 26 dagen.
10, een zoon van Abraham Pieter HERHOLD, met name Abraham Pieter, oud 1 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

item divider

MARRIAGE.

In St. George’s Church, Graham’s Town, on Thursday, 29th July, 1830,
by the Rev. w. CARLISLE, M.A. Chaplain:
Robert REYNOLDS, Bachelor, to Martha GODFREY, Widow.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Saturday, the 7th August, 1830,
by the Rev. G. HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A daughter of Rice Jones JONES, Esq. baptized Fanny Trussillia.

In St. Andrew’s Church, Cape Town, on Sunday, the 8th August, 1830,
by the Rev. J. ADAMSON, D.D.
A son of James NISBET, Esq. baptized Henry Alexander.

In St. George’s Church, Graham’s Town, on Sunday, the 18th July, 1830,
by the Rev. W. CARLISLE, M.A. Chaplain:
A son of Samuel and Martha WEBBER, baptized William James.
A daughter of Edward HANSER, baptized Caroline Martha.

item divider

DEATHS.

Aug. 5. Mrs. Jane Rebekah STIDWORTHY, wife of Mr. Joseph STIDWORTHY, aged 31 years and 11 months.
5. William TWIST, aged 55 years.
July 19, at Hope Farm Albany, the [the remainder of the sentence is obscured by a crease in the page ]

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Aug. 6.  Olive Branch, brig, J. ANDERSON, from Algoa Bay 2d August, for this port, with troops. – Passengers, Captains NICHOLSON and BATTY; Adjutant WILSON; Lieut. MORISON; Dr. and Mrs RUTHLEDGE; 13 sergeants, 8 corporals, 6 drummers, and 135 men, 19 women, and 43 children.
7.  Leda, bark, G. ROBB, from Mauritius 19th July, for this port. Cargo sundries. – Passengers, Mrs. ROBB, and Master HOETS. – Brings a Mail.
The Wanderer arrived on the 19th July, and the Hebe was to sail in about a week.
10.  Mersey, ship, J. SHARP, from Liverpool 11th May, for this port, Algoa Bay, and Mauritius. Cargo sundries. – Passengers. Capt. and Mrs. COOPER, and5 children; Lieut. WARREN; Ensign SMYLY; Mr. BLACK; and 1 soldier of the 99th Regt. – Brings a few letters.

ARRIVALS IN ENGLAND FROM THE CAPE.
The Minerva, off the Lizard April 28.
The La Belle Alliance, off Portsmouth May 5.
The Isabella, May 4.

 

article divider

 

FRIDAY, AUGUST 20, 1830.

 

FOR PRIVATE SALE.
THE well-situated House; No. 1, Bouquet-street, with the adjoining Hire House. – For further particulars, apply to
E. LANDSBERG.
Cape Town, 18th august, 1830.

item divider

ALL Persons having any Claims, of what nature soever, against the Estate of the late Mrs. C. HURTER, Widow of Mr. S.V. VAN RENEN, are hereby requested to give them in to the Undersigned, within three Months from this date.
Cape Town, 17th August, 1830.
J.G. STEGMAN,
J.C. GIE, Ms. Executors.

item divider

THE joint Children hereby give Notice to Relatives and Friends, that their beloved Mother, Mrs. Catharina HURTER, Widow of the late Mr. S.V. VAN RENEN, departed this life, on Saturday, the 14th instant, at 1 o’Clock, aged 67 years and 1 month.
Cape Town, 17th August, 1830.

item divider

THE Undersigned hereby gives Notice, that he will hold a public Sale, on Monday, the 23d instant, (instead of Saturday, the 28th inst.) at the Place of Mr. G. MOCKE, at Pampoenekraal, of 110 very fat slaughter Cows, and 40 very fat slaughter and draught Oxen. J.L. PRETOORIUS.
Cape Town, 17th August, 1830.

item divider

BYEENKOMST VAN VERBANDHOUDERS EN BORGEN.
Meesters Bureau, 19 Aug. 1830.
In de Zaak van
Het Kollegie van Weesmeesteren, als administrerende den Boedel van wylen Johanna Margaretha Carolina KILIAN, gesepareerde Huisvrouw van Johannes Marthinus NONNEMAAKER, Eischer.
en John MARTINSON, Verweerder,
Eene Byeenkomst der Verbandhouders en Borgen van bovengem. Verweerder, zal gehouden worden ten overstain van den Meester van het Hooge Geregtshof, in de Groote Jury Kamer, in de publieke Gebouwen, Kaapstad, op Vrydag den 3 September aanstaande, precies ten 10uren, ten einde te beslissen of het Huis en Erf, gelegen in het Dorp Stellenbosch, in de Andringastraat, op den hoek der Pleinstraat, zynde No. 14, het eigendon van voorn. Verweerster, al of niet moet worden verkocht, en alsdan de konditien van verkoop te geramen.
Clerke BURTON, meester van het Hooge Geregtshof.

item divider

DE Likwidatie Rekening en Documenten, enz. betrekking hebbende tot de Insolvente Boedels van
Jan Willem MAAS, van Worcester,
en
John AKEN & John MONTEATH, hebbende handel gedreven onder de Firma van AKEN en MONTEATH,
Zullen, overeenkomstig de 44ste, 45ste en 46ste Artikels van des voormaligen Sekwesters Instructie, voor den tyd van zes weken, van Vrydag den 72 dezer, op dit Bureau ter visie van Crediteuren en Belanghebbenden openliggen.
Bureau van den Commissaris ter vereffening
der Zaken van het voormalig Sekwesters
Departement, 19th Augustus, 1830.
F.S. WATERMEYER, Commissaris.

item divider

OP Zaturdag den 28 Augustus 1830, zullen ter Vendutie by den Heer J. BLORE publiek worden verkocht, eenige Meubilaire Goederen en Huisraad, behoorende tot de Nalatenschap van Mejufvrouw de Weduwe wylen den Heer G.H. DE WAAL.
Ten zelfden dage, om 3 uren in den namiddag, zal in de Langestraat, in het Blok No. 20, het Huis en Erf, zynde een gedeelte van No. 3 en 4, gemerkt C. mede tot die Nalatenschap behoorende, aan den meestbiedenden worden verkocht, op aannemelyke voorwaarden voor de Liefhebbers.
J. EKSTEEN, Executeur.

item divider

MARRIAGE.
(BY SPECIAL LICENCE,)

In the Military Chapel, Cape Town, on Tuesday, the 17th August, 1830,
by the Rev. B.C. GOODISON, A.M.Chaplain to the Forces:

Colour-Sergt. William PONTIN, of H.M.’s 55th Regt. to Elizabeth ROBERTS.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 15th August, 1830,
by the Rev. G. HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain;
A daughter of Mr. William Mills EDYE, baptized Mary.

On Wednesday, the 18th August, by ditto:
A son of the late Joseph TRUEMAN, Esq. baptized Joseph John.

On Tuesday, the 17th instant, by the Rev. B.C. GOODISON, A.M.
A daughter of private Thomas BARTLETT, of H.J.’s 55th Regt. baptized Elizabeth.

In the Private Chapel of the Royal Observatory, on Sunday, 15th August,
by the Rev. F. FALLOWS, A.M. Astronomer Royal:
A Slave Boy, baptized William AUGUST.

item divider

DEATHS.

Aug. 12.  A daughter of Mr. John Mitchell BROWN, named Mary Ann MITCHELL, aged 5 years and 7 months.
         13.  Mr. William WARBURTON, aged 43 years and 8 months.
         14.  Mrs. Amy CAPON, wife of Mr. Samuel CAPON, aged 55 years.
         18.  Mrs. FRASER, wife of Lunan FRAZER, Esq. of the Bengal Civil Service, aged about 23 years.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Aug. 15. Juno, brig, C. BLACK, from Liverpool 26th April, and Cork 20th May, bound to Swan River and Hobart Town, Cargo sundries. – Passengers, Messrs. R.J. & M.S. KINSMAN, BURN, SHELLY, CLARKE, MORGAN, WYLDE, POTTER, PARKIN, and SCOTT; Miss Ann NORTH; - in steerage – 21 men and women, and 5 children.
Aug. 12.  Protector, ship, G. WAUGH, from Portsmouth 3d June, for this port, Madras, and Calcutta. – Passengers, Major HAMMOND, Captain HALL, Lieuts. BROWN and JARDINE; Ensign COLLIER, 137 rank and file, 8 women, 16 children, of H.M. 75th Regt.: Mr. Mrs. & Miss MACKENZIE; Mrs. JARDINE, and Mr. GARTY. – Brings a mail.
The Lady East, Susan, and Bengal Merchant, sailed on the same day; spoke the Mellish near the Equator, bound to N.S. Wales, - all well.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
Aug. 17.  Neerlands Koning, (Dutch,) – VIS, for Rotterdam.

ARRIVALS IN ENGLAND FROM THE CAPE.
Barbara, Dover, May 11; - Victory, Deal, 2; - Norden, Plymouth, 16; - Duke of Bedford, Weymouth, 14; - Lord Lyndoch, entered, 30; - Neptune, Portsmouth, 16; - Alfred, entered, 27; - Achilles, Gravesend, 30; - Catherine, entered, 27; - Royal Saxon, 16; - Vittoria, Cowes,17; - Ganges, Dover, 30; - Hopeful, Gravesend, 9; - John, Dover, 30.

item divider

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 15 Augustus,
Een zoon van Nicolaas VAN DER HOEVE, met name Jan Michiel.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 15 Augustus,
Een zoon van den Heer Gerhard BRINK, Az. met name Gerhard.

item divider

OVERLEDEN.
Aug. 13. Het Vondeling zoontje by den Hr. C.F. LUDWIG, oud 13 dagen.
14, Jufvrouw Catharina HURTER, oud 67 jaren, 1 maand en 20 dagen, Huisvrouw van den Heer Sebastiaan Valentyn VAN RENEN, Sen.
17, Carolina VAN DE KAAP, oud 64 jaren, Wed. wyl J. Hendrik BRUYNS.

 

article divider

 

FRIDAY, AUGUST 27, 1830.

 

ORPHAN CHAMBER,
AUGUST 12, 1830.

THE following major Heirs, in Estates under the administration of the Board of Orphan Masters, are hereby informed, that the Sums due to them, as expressed opposite to their respective names, are payable at this Office.
His Excellency the Governor having been pleased to approve of the Stamps and Fees usually charged in this Department upon receipts for Inheritances being dispensed with when such Inheritances do not amount to the sum of 15 shilling Sterling each, - Notice is hereof given, for the information of the parties concerned.    

                                                                                                                                                                                   Rds.        Sts.                                                                                                                      

APPEL,

Willem, Illegitimate child of Susanna Magaretha ADAMSZE

54

16

AS,

Willem’s son, Willem VAN Joost Rynhard’s dr. Wilhelmina VAN

4

9

 

- Arend, VAN, each

4

10

ACKERMAN,

Michiel’s son, Johannes Jacobus

2

39

 

Marthinus Lambertus

2

40

AHLERS,

Gezina Christina, married with Johan Christiaan WIEHAHN ---OLDMAN

 

 

 

--- Johannes Jacobus, each

0

45

ANTHONISSEN,

Hendrik

86

29

AUCAMP,

Christiaan’s dr., Magdalena Judith, married with Jan Hendrik Gerhard VAN DER LINDE – Anna Aletta – Petronella, married with Jacobus – Petrus BADENHORST – Susanna Frannica Johanna – Elisabeth Margaretha Sophia, each

Johanna Diederik Pieter Josua Christiaan Daniel, each

 

 

  7

 

7

 

 

27

 

28

APRIL,

of the Cape, son of Alima of Mosambique

7

24

AFRICA,

ditto                 ditto                   dito

7

25

AS,

Marthinus’ son, Hendrik Etzard

3571

19

AUCAMP,

senior, Christiaan

52

47

ABERCROMBY,

Catharina Cornelia LAUBSCHER, widow of Peter

5

36

ABRAHAM,

of the Cape, slave of the widow GEYER (Abroad)

53

8

ARIE,

of the Cape

240

14

BLETTERMAN,

Johannes Matthias’ dr.,

Johanna, Georgina

Johannes Henricus

 

0

0

 

22

34

BOTHA,

Christoffel’s dr. Johanna

Christina, married to Andries Frans

DU TOIT

Jacobus’ son, Cornelis,

Jacoba Jacomina

Hans Jurgen – Elsje, separated wife

of Daniel LOMBARD, each

Marthinus’ son, Jacobus

Adam – Marthinus Christoffel – Sara

Maria, married with Jacobus KEEN,

each,

Petrus’ son, Jacobus Hans Jurgen –

the Children of the late Cornelia –

Martha, married with Hendrik STOE-

BEL, each

Catharina Magdalena, married with

Leendert DYSSEL – Johannes Chris-

toffel – Jacobus Marthinus – Petrus –

Johannes Petrus, each

 

 

9

0

0

 

4

1

 

1

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

41

40

41

 

11

3

 

3

 

 

 

22

 

 

 

23

BANK,

Dirk’s dr. Dorothea VAN DEN, mar –

ried with Pieter Fredrik BAUER

Catharina, married with Johannes

VOSLOO

Jacobus

 

6

 

2

2

 

22

 

10

11

BERG,

Joh. Meintje’s son, Willem VAN

DEN

Daniel’s dr., Maria Magdalena VAN

DEN, married with Roelof VAN TON –

DERIN – Jacobus VAN DEN – Coenraad

VAN DEN – Sibella Jacomina VAN DEN

-Margaretha Susanna VAN DEN –

Daniel VAN DEN, each

 

5

 

 

 

 

 

1

 

15

 

 

 

 

 

40

BESTER,

Christiaans’ son, Christiaan

36

10

BRITS,

Pieters’ son, Ockerd – Fredrik,

each

Johanna – Pieter,

 

0

0

 

12

13

BRUYNS,

Jacobus Theodorus – Christina

Elisabeth, each

 

6

 

23

BUYTENDAG,

Carl Jacobus

7

21

BAUER,

Jeremias Esaias’ son, Jeremias

Cornelis Tobias

Johannes Lodewyk

 

15

15

 

10

9

BLANKENBERG,

Johannes Gysbertus’ son

Johannes Gysbertus

 

2

 

37

BRINK,

Andries junior’s dr., Sophia,

married with Johannes ENSLIN – Ma-

ria ditto Petrus VAN DER MERWE –

Alida ditto Jacob COETSER – Susanna,

each

Andries

Daniel

Jan Godlieb

 

 

 

 

2

13

2

2

 

 

 

 

15

36

15

18

BUISSON,

David’s dr., Maria Elisabeth

DU, married with Nicolaas DETTOF –

Anna Catharina DU, ditto Stephanus

Johannes BUYS – David Isaak DU,

each

 

 

 

 

1

 

 

 

 

40

BERNARD,

Hendrik’s dr., Lea – Sophia

Catharina – Magdalena Petronella –

Sara Maria – Adam Johannes – Hen –

drik – Jacobus – Marthinus Chris –

toffel – Cornelis, each

Willem Hendrik

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

4

5

BANK,

Jacob’s son, Jacob Johannes

VAN DEN

 

0

 

46

BOTHA,

Johanna Dorothea, married

with Hermanus MEYER Hermanus’s

son

 

 

 

6

 

 

 

20

BOSHOFF,

Susanna Catharina, married

with Hendrik Stephanus FOUCHE

 

5

 

8

BEZUYDENHOUT,

Johannes

Cornelis – Cornelia, married with Ja –

cob NORTJE Jan’s son, each

Aletta Elisabeth, married with Philip

Carl DU PREEZ

8

 

3

 

3

33

 

32

 

33

BURGER,

Cicilia Petronella

5

6

BRITS,

Pieter’s son, Rudolph

Johanna – Christiaan, each

2

2

22

23

BEETGE,

Maria Alida DU PLESSIES, widow

of Johan Andries

 

6

 

19

BURGER,

Willem’s son, Johannes Schalk

-Alewyn Petrus, each

 

21

 

11

BOTMA,

Geertruyda Maria – Cornelis

Johannes, each

Gerhardus Adriaan Stephanue – Abra –

ham Carel – Jan Daniel, each

 

6

 

6

 

14

 

15

BREWITS,

Jan Casper – Anna – alida,

each

Willem

Jeanetta Dorothea

 

0

0

0

 

7

21

02

BESTER,

Anna, married with Christiaan

Johannes RABE

Anna Margaretha – Andries ---Hen-

drik, each

 

2

 

2

 

25

 

26

BOSCH,

Alida Johanna, married with

Lodewyk PETERSEN ---J ohannes Her –

manus, each

 

 

6

 

 

31

BERNAGO,

Jurriana Frederica VAN

171

18

BOTHA,

Philip Rudolph’s son, Philip

Rudolph --- Fredrik Johannes, each

Martha Catharina Magdalena, married

with Louis FOURIE, Louis’ son

 

16

 

16

 

44

 

45

BEZUYDENHOUT,

 

Cornelis’ son, Pieter

Gerritze

Wynand Willem’s son, Johannes ---

Cornelis, each

229

 

 

76

17

 

 

22

BEER,

Joh. Jurgen’s son, Samuel Zacha –

rias DE

 

49

 

47

BURGER,

Pieter’s son, Petrus Johannes –

Charl Johannes – Andries Jacobus –

Maria Sophia Magdalena-Cicilia Ca –

tharina – Abraham Jacobus Stephanus

-Jacobus Fredrik, each

5

 

 

 

5

7

 

 

 

8

BOOYSEN,

Dirk’s son, Barend – Aletta-

Johanna Sophia – Hermina, each

 

1

 

31

BENADE,

Johannes Tobias son, - Jurgen –

Anna Francina – The Children of the

late dirk Christiaan, each

Elisabeth, having been married to Ja –

cob Salomon REEDER – Hermina, hav –

ving been married to Jan NEFT, each

 

 

2

 

 

2

 

 

9

 

 

10

BRONKHORST,

Susanna Elisabeth BOTHA,

widow of Hendrik Lambert

 

130

 

16

BECKER,

Stephanus son, Marthinus

357

47

BOSHOFF,

Jacobus daughter, Catharina

Elisabeth

 

24

 

45

BROEKHUIZEN,

Simon

92

5

BANK,

Jacoba Cornelia OOSTHUYZEN, wid.

of Jacob VAN DEN

 

20

 

1

BAUER,

Hester Magdalena, married to

Marthinus POTGIETER

 

97

 

5

BEER,

Hans, Jurgen’s son, Marthinus

Johannes DE

 

20

 

28

BEER,

Hans, Jurgen’s son, Andries Jaco –

bus DE – Hilletje Elisabeth DE, mar –

ried to Zacharias VAN JAARSVELD – Ca

rel Christoffel DE, each

 

 

 

20

 

 

 

29

BAUER,

Elisabeth Francina, married to

Hendrik Jeremias DE BRUYN – Aletta

Sophia, do. Pieter BEZUIDENHOUT, each

Johanna Catharina, do. Salomon PIE –

NAAR – Hendrina Maria, do. Johannes

JANSZE VAN RENSBURG, each

Jan Lodewyk’s son, Petrus Fredrik

 

 

75

 

 

76

76

 

 

46

 

 

0

2

BOTHA,

 

Petronella, married to Johannes

Albertsen

 

11

 

5

BOOYZEN,

Magdalena PRETORIUS, widow

of Jan

Anna Elisabeth, married to Willem

Sterrenberg PRETORIUS – Johanna Chris –

tina, ditto Barend FORSTER, each

Jan’s son, Jan Jonathan –do. Petrus

Jacobus, each

 

170

 

 

24

 

24

 

5

 

 

14

 

15

BOSHOFF,

Louis son, Jacobus Nicolaas

29

25

BRITS,

sen., Rudolph

14

41

BARBIER,

Petronella PIETERSEN, widow

of

 

418

 

46

BRONKHORST,

Hendrik Lambert

121

2

BLISEFSKY,

Maria Cornelia

223

14

BANK,

sen., Jacob VAN DEN

27

42

BRITS.

Johannes Jacob

29

34

BEZUYDENHOUT,

Wynand Jocobus

Coenraad’s dr., Magdalena- Sophia –

Anna, each

Petronella

Coenraad

223

 

46

46

46

2

 

29

30

29

BENADE,

Dirk Christ. son, Jacob

Dirk Jacobus

Johannes Matthys

81

87

94

17

9

31

BOTMA,

Aletta Maria ENGELBRECHT, wid.

of Abraham Carel

 

26

 

0

BRONKHORST,

Johannes Jacob

38

31

BERGH,

Joh. Hend. Son, Pieter ROSSOUW

VAN DEN

Maria Magdalena VAN DEN, married to

Joh. SWANENPOEL, Joh. son

 

1151

 

120

 

36

 

11

BEER,

Johanna Elisabeth DE, married to

Daniel FOURIE

Zacharias Joseph dr., Elisabeth DE

 

12

245

 

25

16

BUCHNER,

Carel Valentyn

1

15

BOTHA,

Gerrit’s son, Willem

Catharina, married to Jan VAN DEN

BERGH, Jan’s son – Anna Cornelia, ditto

Willem SEVENSTER, each

Jacobus

Isabella Johanna LOMBAARD, wid. Of

Joh. Willem

6

 

 

27

38

 

0

9

 

 

30

31

 

20

BECKER,

Steph. Son, Stephanus Johan –

nes

Johannes Jurrie – Adriaan, each

 

105

105

 

2

3

BAUER,

Joh. Lode. Son, Willem Chris –

tiaan

Barend Daniel’s son, Jeremias Esaias

 

40

78

 

5

40

BRITS,

Rudolph Joh. Son, Jan

Susanna, married to Johannes Jacobus

LOUW

Rudolph Johannes – Dina, married to

Rudolph Marthinus BRITS, each.

0

 

20

 

20

17

 

31

 

32

BRUYN,

Elisabeth DE, married to Godlieb

KOEKEMOER

Susanna Cornelia, ditto Fredrik ELS –

Theunis dr. Hester DE, each

 

25

 

25

 

28

 

29

BELLAPASQUA,

Nicholaas Joseph, (Resident

abroad)

 

427

 

11

BEER,

Zacharias Joseph DE

Heyla Elisabeth DE, married to Marth.

Christ. BARNARD

87

 

58

30

 

29

BLACK,

the late Regina

187

27

BOTHA,

Fred. Jac. Son, Fredrik Pieter

Jacobus

 

92

 

37

BECKER,

Helena Dorothea, married to

Hendrik SCHOEMAN

Johanna Hendrina, ditto to Jacobus

SCHEEPERS, Steph. Godlieb – Hendrik,

each

 

26

 

 

26

 

20

 

 

21

BOOYSEN

Johannes

13

8

BAARS,

Maria – Dirk Hubert Nicolaas –

Hermanus, each

David – Wieger Arnoldus, each

 

23

23

 

6

7

BAILEY,

Rosette

443

26

BOTHA,

Anna Barbera, married to Chris –

toffel Rudolph VENTER

 

90

 

20

BEER,

Zacharias Joseph’s son, Hendrik

Matthys DE

Zacharias Joseph DE

Johanna Elisabeth DE – Elizabeth DE –

Wilhelmina Christina DE – Samuel Ja –

cobus DE – Geertruyda DE, each

 

46

46

 

 

46

 

4

5

 

 

6

COETSEE,

Johanna

Dirk’s dr., Susanna Johanna, married

to Joh. Christ. GRYLING – Dirk, each

Cornelis Jacobus – Johannes Cornelis,

each

Gerhardus Lodewyk – Philip Arnol –

dus, each

64

 

0

 

0

 

0

0

 

26

 

44

 

45

CILLIERS,

Jan’s son, Josua Charl – Hester,

married to Pieter HUGO, sen., each

Jan jun. son, Jan

Pieter

Daniel – Abraham, each

Charl – Anna, married to Pieter ROS-

SOUW, each

Abraham’s son, Abraham – Josua Pie –

ter – Anna, married to Daniel HUGO,

Pieter’s son, each

Sara Petronella, ditto Daniel ROSSOUW,

Pieter’s son

Susanna, ditto Charl MARAIS, Isaak’s son

Martha, ditto Bernardus VAN BILJOEN –

Helena, ditto Philip FOUCHE, each

 

10

7

7

1

 

1

 

 

7

 

7

7

 

7

 

17

45

47

35

 

36

 

 

37

 

38

37

 

38

COETSEE,

Cornelis dr., Geertruyda Mar –

garetha

43

18

COMBRINK,

Jacomina Petronella LE ROUX,

Johannes wid.

Johanna Petronella – Nicolaas Caspa –

rus – Johannes, each

 

144

 

36

 

45

 

11

CARELSE,

Jac. Petrus dr., Helena Catha –

rina, married to Gerrit NEL, Pieter;=’s

son – Johannes Jacobus – Margaretha

dorothea, ditto Petrus BECKER, Marthi –

nus son, each

 

 

 

 

0

 

 

 

 

42

CLAASSEN,

Hermanus dr., Anna Hen –

drina

Johanna Hendrina – Johannes Wilhel –

mus, each

Johan COENRAAD

 

0

 

0

28

 

21

 

22

34

COETZEE,

Dirk’s son, Gerrit

Corns. Sen. dr., Johanna Christina,

married to Joh. Hendk. VISSER – Ockerd

Johannes – Johannes Gerhardus – Jun.

son, Cornelis Jacobus Gerhardus, each

20

 

 

 

6

16

 

 

 

1

CAROLUS

of the Cape, son of Alima of Mo –

sambique

 

7

 

25

COERTSE,

Roelof Jacobus

37

34

CAMPBELL,

Lawrence

31

40

COETZEE,

Cicilia Anna, married to Joh.

Joachemus SWANEPOEL

Martha Margaretha, ditto Jacobus Pe –

trus ERASMUS – Jan Hendrik, each

Maria Margaretha CLOETE, wid. Of Ja –

cobus

Jacobus’s dr. Huybrecht Eliz. Lucya

 

0

 

31

 

197

73

 

44

 

35

 

38

11

COETZER,

Jeremias

9

24

CLUS,

Carolina Maria LE

369

26

CARELSE,

Jacobus Petrus

8

28

COETZEE,

Jan Hendrik’s son, dirk Jacobus

Gerhardus

Johanna, married to Johan BREEDENCAMP

Sara Johanna ERASMUS, widow of Gerrit

 

77

126

32

 

36

35

44

CROMHOUT,

Hendk. F.’s son, Jan Michiel

Petrus Johannes

388

556

10

41

COERTZE,

Roelof’s dr. Anna Elizabeth

43

23

COCHRANE,

The Mother of the late John

William – Patrick, each

75

37

11

30

CAMPBELL,

Charles – Henry – Ambrose George –

Elizabeth Susanna – Isabella, each

 

21

 

4

DYK,

Burgerd’s son, Andries VAN – Burgerd –

Elizabeth – Margaretha, each

 

6

 

37

DELPORT,

Joh. Son, Johannes Jacobus

5

20

DAVEL,

Christoffel Martholomeus

70

20

DELITZ,

DE JONGE, Fredrik

7

32

DIEDERIKSZ,

Jacob – Susanna Catharina, married

to Hans BRITS – Christiaan – Gabriel – Jacobus

Johannes – Adriaan, each

 

 

2

 

 

16

DOORTJE

of the Cape, daughter of Alima of

Mosambique

 

7

 

25

DELPORT,

Glaudina Magdalena, married to Mi –

chiel Josias DE KOCK – Johanna Alida, married

to Petrus Hendrik Swart PIETERSEN, each

Jacobus Petrus son, Jacobus Petrus

 

 

5

45

 

 

0

35

DOLLY

of the Cape

9

14

DIPPENAAR,

Alewyn’s son, Johannes Mar –

thinus

 

2002

 

34

DANIELSZ,

Wilhelmina

111

31

DAFEL,

Johanna Catharina, married to Johannes

Andries PRETORIUS

 

117

 

28

DYK,

Hdk’s dr. Maria Elizabeth VAN

2181

44

DAFEL,

Anna Geertruyda MEYER, Widow of

Johannes Esaias

Joh. Esaias son, Johan Christiaan – Margare –

tha Maria Magdalena, married to Sybrand VAN

DYK, each

 

51

 

 

10

 

36

 

 

17

DISSEL,

Martha Magdalene PRETORIOUS, Widow of

Johannes Christoffel

 

101

 

12

DEVENTER,

Gerrit Albertus VAN

43

11

DIETZ,

Hendrina Aletta, married to Paul ROUX,

Jan’s son

 

29

 

30

DORANT,

Hugh (abroad)

855

26

ESTERHUYSEN,

Maria Adriana VERMEULEN, Widow

Jan Andries

Jan Andries son, Mattheus Gerhardus – Cor –

nelis Johannes – Maria Adriana, each

 

128

 

33

 

14

 

12

ERASMUS,

 

Jan’s son, Jan

Lauren’s son, Carl

Barend Jacobus

Pieter’s dr. Martha, married to Willem PRINSLO, Sen

Jan’s son, Laurens Johannes – Jacobus Cornelis, each

Martha, married to Andries Cor.ESTERHUYZEN – Magdalena, married to Jacobus ESTERHUYZEN, each

Lauren’s son, Laurens RASMUS – Pieter Johannes, each

Jacob –Philip Ludovicus – Margaretha Johanna, married to Joh. Steph. MARAIS – Anna Susanna – Martha Louisa, married to Jacobus SMIT, each

Catharina, married to Daniel MARAIS, Charl’s son, - Abel, each

 

1

3

1

1

1

 

1

0

 

 

 

0

6

43

0

34

30

42

 

43

41

 

 

 

42

25

ENSLIN,

Johan Adam’s son, Christoffel Bernardus

- Johan MARTIN’s son, Johan MARTIN, each

 

2

 

6

EYK,

Willem’s dr. Maria Magdalena, married to

Jermias’ son,

Helena, married to Thomas Jan BRUGMAN

 

5

5

 

31

32

ENGELBRECHT,

Gerrit

Johanna

50

50

15

16

ESTERHUYZEN,

Andries Cornelis

7

25

ERASMUS,

Pieter’s son, Daniel

Elizabeth, married to Joachim PRINSLO

Lauren’s dr. Louisa, Widow Stephanus VAN

DEN BURGH – Jacob – Daniel Lardus – Barend

each

112

12

 

 

11

40

42

 

 

16

ESTERHUYZEN,

Dorothea, Widow Meindert

CLAASSEN

 

63

 

4

ELS,

Jan – Gerrit – Nicolaas – Rynier, each

Willem – Fredrik – Christiaan, each

3

3

45

46

ERASMUS,

Jacobus’ son, Jacobus – Gerrit – Abra –

ham, each

Jan – Pieter – Lucas – Hester – Martha –

Johanna, each

 

1

 

1

 

26

 

27

ESTERHUYZEN,

Willem’s son, Willem Johannes –

Engela Jacoba, each

 

1

 

28

ERASMUS,

Daniel Jac. Dr. Maria Elizabeth, mar –

ried to Michiel Christoffel DIPPENAAR – MARTHA

Louisa, married to Simon Lodewyk RICHERT –

Daniel Jacobus – Pieter RASMUS, each

 

 

 

1

 

 

 

7

ECK,

Gideon Jacobus VAN

7

0

ESTERHUYZEN,

Anna Francina, married to Joseph

FOURIE

 

29

 

0

ERASMUS,

Laurens

Cornelis Johannes

Martha Maria

354

354

354

42

43

45

EEHLERS,

Dirk Leonard

30

47

EYCK,

Helena Hendrica VAN, married to Joseph

DAVIDSON

 

1522

 

21

ERASMUS,

Maria Sibella ROELOFSZ, Widow of

Daniel Jacobus

Johanna Petronells, married to Philippus Al-

bertus OPPERMAN

Maria Sibella, married to Balthasar Johannes

PRINSLO, Willem’s son

Daniel Jac. Son, Willem Jacobus

 

16

 

10

 

10

625

 

0

 

13

 

14

15

ENGELBRECHT,

Gerrit’s son, Gerrit

Johannes

Catharina, married to Lodewyk BOTMA –

Aletta, married to Abraham BOTMA, - Adriaan,

each

46

46

 

 

46

45

44

 

 

44

ERASMUS,

Pieter’s son, Jacob

32

43

ESTERHUYZEN,

Magdalena Christina Meintjes VAN

 DEN BERGH, Widow of Willem

 

22

 

17

EKSTEEN,

Jan’s son Petrus Michiel – Jacob –

Johanna Paulina, married to Pieter VAN BREDA

- Jan Willem, each

 

 

42

 

 

49

EEDEN,

Jan’s dr. Aletta VAN

THE Children of the late Fredrik VAN, and An –

na Francina BOOYSEN,

13

 

13

8

 

9

ECK,

Anna Elizabeth VAN, married to Pieter

Ernst KRUGER

 

268

 

42

FOTHERGIL,

George

232

17

FERREIRA,

Pieter Hendrik’s dr. Hester

Martha Maria – Cornelia Aletta – Susanna Eli –

zabeth – Petrus Hendrik, each

19

 

0

46

 

2

FERREIRA,

Pieter Hk’s son, Ignatius Marthinus –

Marthinus Jacobus, each

 

0

 

3

FOUCHE,

Hendrik’s son Paul

Anna – Catharina – Hendrina, each

1

1

45

46

FISSCHER,

Johannes Henricus – Pieter Ulrich –

Johanna Elizabeth, married to Pieter MEI –

RINGH, - Anna Jacomina, married to George

Coenraad RUCHLER, - Rykje Catharina, married

to Ryk Arnoldus Mauritius CLOETE, Lucas

Fredrik, each

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

FREY,

Barends son, Daniel – Jacobus – Maria

Christina – Catharina Sophia, each

 

0

 

10

FISSCHER,

Rachel Johanna Christina

7

34

FOURIE,

David’s son, Stephanus

Johannes’ son, Philip

36

15

4

18

FORSTER,

Hester Magdalena

83

6

FOURIE,

Lucas Marthinus Louisa

64

18

FORSTER,

Dorothea Maria, married to David Pe –

trus Johannes RYNDERS, Hendrik’s son,

 

3

 

10

GOUSCH,

Pieter’s son, Johannes Petrus

Andries’ dr. Alletta, married to Schalk

Willem VORSTER

1

 

7

19

 

9

GILDENHUYZEN

Hendrik’s dr. Susanna

Hermina

Elizabeth, widow of Paules Henricua

EKSTEEN

Hendrik – Albert Barend, each

 

3

 

2

22

 

24

 

21

2

GREEFF,

Francois Petrus’ dr. Maria Susanna

Susanna Hendrina

Matthys Johannes

6

6

6

43

44

43

GROVE,

Stephanus’ dr. Maria Catharina,

married to Willem Hendrik KIRSTEN

Johannes Sigismundus

 

3

3

 

46

47

GRUN,

Johannes Wolfgang VAN – Louis

Johachim VAN – Johan A. VAN – Petrus –

Martha Maria – Cath. Jacoba, each

 

 

2

 

 

19

GROENEWALD,

Jonaathan Willem

1

24

GROUSCH,

Pieter

[ ]81

31

GODIER,

Wyndandus Johannes – Maria

Josephina, married to Petrus Franciscus

KUUHL – Joanna Franciska – Elizabeth

Judeth – Catharina Josephina, each

 

 

 

0

 

 

 

36

GRANGE,

Johannes, Petrus’ son Louis LA,

Pieter LA – Susanna, married to Gerrit

OOSTHUYSEN – Marthinus Jacobus –

Andries – Anna, married to Laurens

BREITENBACH – Josephus, each

De oude Marthinus

0

 

 

 

0

22

36

 

 

 

39

23

GEYER,

Anna Elizabeth – Jan Christoffel –

Hermanus Anthony, each

 

16

 

37

GOEYEMAN,

Elizabeth Johanna Jacomina

44

28

GRYLING,

Arend Jac.’s dr. Hendrina Su –

sanna Sophia

Maria Catharina – Andries Jacobus –

Arnoldus Jacobus, each

 

12

 

14

 

6

 

43

GROUSCH,

Pieter – Andries, each

Stephanus

15

15

4

5

GROBBELAAR,

Herm.’s dr. Judeth Maryna

Adriana

 

98

 

4

GERBER,

Frans

1,242

46

HAARHOFF,

Fr.’s dr. Susanna Jacoba, mar –

ried to Stephanus CRONJE – Maria Mag.

ditto to Pieter Terblanche DE JONGE, each

 

 

3

 

 

11

HURTER,

Jacobus Adam’s dr. Elisabeth

5

22

HEYNS,

Andries’ dr. Susanna

1

43

HEINENBERG,

Nic.’s son, Franciscus Petrus

0

7

HOLL,

Nicolaas Willem

0

4

HENDRIKSE,

Fokke’s son, Hendrik Jacobus

3

47

HENDRIKZE,

Johannes

Johannes’ son, Moses Adriaan – Arend

Johannes – Frans Jacobus, each

Johannes Christiaan – dr. Christina Geer –

truyda – Regina Florentina, each

Jacoba Louisa

3

 

0

 

0

26

35

 

25

 

26

32

HOUTHUYZEN,

Bartho Fenneman, widow

Willem

The Children of the late Willem

 

158

378

 

13

3

HURLING,

Sibella Margaretha – Fredrik –

Johannes – Sara Maria, married to Otto

Luder Jacobus MAASDORP – Justinius,

each

Magdalena

 

 

 

3

3

 

 

 

10

11

HERHOLDT,

Johanna Sophia, married to Jo –

Hannes Jacobus HEYNEMAN – Albertus

Johannes Henricus – Jan Daniel, each

Anna Catharina Dorothea – Geertruyda

Johanna, each

 

 

2

 

2

 

 

6

 

7

HEYNS,

Hendrik

9

25

HATTING,

Johannes Hendrik – Johannes

Frederik – Alida Aletta – Maria Johanna

Christina, each

Anna Catharina Jacoba

 

 

2

2

 

 

10

11

HENDRIK,

of the Cape

240

14

HERBERHAUSEN,

Maria DURANT, widow of

Andries Jacobus

 

18

 

27

HATTINGH,

Johannes

32

39

HEERDEN,

Willem’s son Roelof VAN

58

32

HACKETT,

J.P. Advocate, at London

402

0

HELBERG,

Adam Hendrik

49

2

HARTSENBERG,

Ferdinandus

1

37

HATTINGH,

Maria Johanna, married to Jo –

Hannes Matthys DE BEER

Johannes Hendrik’s son, Johannes Hen –

drik – Susanna Carolina, married to Jo –

Hannes Mattheus DU PLOOY – Johannes

Hendrik’s son, Theobald Jacobus – Ca

tharina Jacoba, married to Johannes

Michiel HATTINGH, Michiel’s son, each

 

11

 

 

 

 

 

11

 

2

 

 

 

 

 

3

HOOVEN,

Casper

Dr. Hendrina

48

26

34

36

HEEVER,

Adriaan Jacobus VAN DEN

0

9

JANSSEN,

Barend’s dr. the three Children

of the late Mario, procreated in wedlock

by Johannes VAN SOEST

The seven Children of the late Anna

Francina, procreated in wedlock by Jan

Christoffel ESTERHUYZEN, sen.

 

 

70

 

 

30

 

 

16

 

 

11

ISRAEL,

Jand Fredrik’s son, David

25

19

JONKER,

Jacobus

Adolph

Maria Barendina, married to Wessel

VOSLOO, Andries’ son – Johanna Aletta,

ditto Albert VAN EEDEN – MARTHA MAG –

DALENA – Jacoba Elisabeth, each

11

5

 

 

 

5

5

22

 

 

 

23

JOURDAAN,

Anna, married to Francois DU

TOIT – Elisabeth, wid. Of Andries NOLTE,

each

Frans’ son, Louis Jacobus – Stephanus

Petrus – Anna Maria – Catharina Fran –

cina

 

 

12

 

 

1

 

 

16

 

 

34

JACOBSZ,

Gerhardus Nicolas son, Jan

2

32

JURGENS,

Frans son, Marthinus

Roelof – Rosina, dr., each

1144

43

JAGER,

Elizabeth DE, married to Adriaan

VAN WYK – Andries DE – Fredrik Johan –

nes DE – Maria Margaretha DE, married

to Matthys VAN TONDEREN – Johannes

Petrus DE, each

Hermina DE – Clara Johanna DE – Mat –

thys Godlieb DE, each

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

18

 

19

JAARSVELD,

Godlieb VAN

64

27

JANSSEN,

Maria Johanna, married to Jaco-

bus HEYNS – Anna Sophia, do. to Johan

Hendrik REYNERT – Willems son, Dirk

Wilhelmus, each

Dr. Helena Petronella – Abigael Wil-

helmina – son, Carl Gerhardus – Willem

Petrus, each

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

31

 

 

32

JAGER,

Isabella DE, married to Jacobus

Fredrik VAN STADEN

 

16

 

44

JACOBSZ,

Gerhardus Nicolas son, Paul-

Rynhard – dr. Anna Catharina, married

to Johannes Mich – son, Johan Jurgen

- Gerhardus Nicolas – Willem, each

Dr. Catharina – son, Douwe Gerbrand

- each

 

 

 

0

 

0

 

 

 

31

 

30

JOUBERT,

Cornelia VILJOEN, widow of Jo-

sua

Josua Francois

 

119

14

 

17

44

JOURDAAN

Christoffel Johannes Petrus

166

45

JANSZEN,

Coenraad Jacobus – Isabella An-

na, married to Jan Carel MULLER, each

 

131

 

25

JOOSTEN,

Magdalena Maria, married to

Albert SNYMAN

 

4

 

0

JOUBERT,

Margaretha Elizabeth, married

to David Johannes Joubert, Willem’s son

 

16

 

37

JOOSTEN,

Frans son, anna Cornelia Wil-

helmina JOOSTEN, widow of Jacobus

 

255

 

15

KEYTER,

Pauls dr. Anna Barbara

Johan Hendrik Coenraad – Johanna

Elizabeth, each

102

 

6

11

 

44

KOEN,

Andries Petrus

162

12

KERVEL,

Alexander dr., Alexandrina Hen-

rietta VAN

Aletta Margaretha VAN, married to J.C.

METZLER

 

9

 

22

 

0

 

45

KAAP,

Pieter VAN DE

64

39

KRYNOUW,

Johanna Susanna, married to

Pieter MARAIS

 

1

 

19

KNOETSEN,

Gerrits dr. Anna Maria

8

6

KOEKEMOER,

Joachim’s son, Diederik Jo-

hannes

Dr. Catharina Joachima, married to

Jan Adriaan VENTER

Diederik dr. Maria Christina – son, Die-

derik Johannes

 Gerrit Jacobus – Abra-

ham – Joachim Zacharias – Johannes

Christoffel, each

 

3

 

3

 

 

 

 

6

 

6

 

7

 

 

 

 

13

KOEKEMOER,

Diederik, senior’s son,

Godlieb Rudolph

 

6

 

13

KARSTENS,

Joh. Her. Dr. Eliz. Louisa, mar-

ried to Jurgen Walfgand KOTZEE – Louisa

Catharina, each

Maria Catharina, married to Nicholas

Willem LAUBSCHER – Levina Johanna

Jacomina, each

Theunis Hermanus

 

 

2

 

 

2

2

 

 

36

 

 

37

36

KROUKAMP,

Jacob

4

6

KOELEKE,

Hermanus

1

23

KOCK,

Gideon Jacobus – Cath. Regina, each

7

43

KOOKER,

Maria Sibella SWANEPOEL, widow

of Theodorus DE

 

40

 

35

KOCK,

Aletta HEYNS, widow of Cornelis

Jacobus

107

741

44

5

KEYZER,

Maria Johanna DE BRUY, widow

of Gerhard Jacob

 

963

 

3

KANNEMEYER,

Petrus

Simon

37

43

44

31

KOCK,

Johannes Jacobus – Regina- Jo-

hanna Jacomina – Adriana Hermina, each

 

42

 

47

KARSTEN,

Elizabeth Maria Huybrecht

Theunis Hermanus

2

2

3

4

KRAAYWINKEL,

Johannes Adrianus

7

33

KEET,

Rynier’s son, Marthinus – Lucas, each

Elizabeth, widow of Jan MOSTERD

Johannes Rynhard

1

1

1

6

7

7

KLYNHANS,

Ernst Lodewyk – Hermanus

Johannes – Theodorus Bernhardus –

Maria Sophia – Ernst Philip Jacobus –

Nicolaas Thomas Johannes, each

Gerrit Jacobus VISAGE

 

 

 

2

2

 

 

 

13

14

KOTZEE,

Johannes Gerhardus Cornelis

Christina – Geertruyda – Johanna –

Maria – Margaretha – Catharina, each

Sara – Kaatje – Fytje, each

1

 

0

0

 

 

9

10

KLAASEN,

Anna Fredrica – Martha Maria,

married to Petrus Johannes FERREIRA,

Thos.’s son, each

 

 

366

 

 

22

KALMEYER,

Hendrik Ludolph

104

9

KOLVER,

Chistina LOCHNER, widow of

Willem

 

15

 

15

KRAFT,

Johan Philip

9,300

42

KLERK,

Johanna DE, married to Arnoldus

GRYLING

Barend Bartholomew DE, Andries’ son

 

23

35

 

15

20

KEYZER,

Johanna Elizabeth CLOETE, wi-

dow of Jan Adam

 

13

 

41

KARSTEN,

Huybreechtje VAN SCHALKWYK,

widow of Johannes Hermanus

 

16

 

27

KLAASEN,

Catharina – Johannes – Pieter,

each

 

136

 

38

KOORST,

Francina, married to Johannes

STEYN

 

74

 

0

KUUHL,

Jan Adolph

132

3

KUSTER,

Kasje Klaassen

23

44

KLAASSEN

Hendrik’s dr. Hester Adriana

Dorothea Wilhelmina

182

180

7

11

KRUGER,

Pieter E.’s son, Jacob Johannes

Pieter Ernst – Johannes Ludovicus –

Diederck Arnoldus, each

11

 

11

2

 

3

KERKEN,

Gerhardus VAN

36

40

KOOPMAN,

Catharina Margaret, married to

Willem Ludeke

 

104

25

KORTZE,

Abel’s son, Louis

Anna Maria – Helena Catharina, each

7

7

42

43

KOTZE,

Abel’s dr. Petronella Aletta

Maria Hillegonda

7

7

43

43

KLERK,

Anna Eliz. OBERHOLSTER, widow

of Jacob DE

 

180

 

30

KIRSTEN,

Johanna Catharina, married to

- Borris

 

107

 

47

KARNSPEK,

Geesje Wilhelmina, deceased,

married to Gysbert Jan Carel REITZ –

Engela Maria, ditto to Ryno Johannes

Petrus VAN DER RIET, each

Anna Frederica, married to Nicholas

Albertus SMITH – Johannes Daniel, each

 

 

 

17

 

17

 

 

 

20

 

22

LOMBAART,

Joh.’s son, Jan

David

Jonathan – Andries – Gabriel – Mag-

dalena-Martha, each

Christina’s dr. Sophia Johanna, married

to Johannes LAUBSCHER

Daniel Stephanus – Pieter – Andries

Benjamin – Jacobus Johannes – Hen-

drik, each

201

3

 

3

 

0

 

 

0

38

34

 

35

 

5

 

 

6

LUBBE,

Andries’ son, Andries

Maria, married to A. MOUTON, jun.’s son

Martha, ditto to David Fredrik STRAUS

Magdalena, ditto to Petrus VAN DER

MERWE, Peter’s son

Johanna

Jacobus – Barend, each

Willem – Johannes, each

18

18

3

 

3

3

3

3

40

42

16

 

16

19

16

19

LIEBENBERG,

Coenraad Fredrik – Elizabeth

Christina, widow of Matthys Michielsze

BASSON – Anna Barbera, married to

Lodewyk BOTMA, Steph.’s son – Marle

Johanna, ditto to Johannes DE KLERK,

Jacobus’ son, each

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4

LOCHNER,

Johan George’s dr. Regina Eliz.

6

7

LUBBE,

Maria Jacoba, married to Josias

ENGELBRECHT

Barend junior’s dr. Martha Magdalena

Paulus Wilhelmus

 

7

1

1

 

42

27

28

LATEGAAN,

Jan Hendrik – Willem Her-

manus – Maria Elizabeth – Petrus Ni-

cholaas – Beatrix, each

Benjamin Godlieb

 

 

7

7

 

 

15

16

LUBBE,

Willem

154

35

LOTTER,

Mattheus’ dr. Maria, married to

Jan LE ROUX – Jacobus Casparus, each

Gerhardus - Mattheus, each

 

2

2

 

37

38

LAUBSCHER,

Hendrica Oostwaldina, mar-

ried to David GRIFFITH

 

58

 

23

LUCKE,

Geertruyda Christina, ditto to

Johanna Frylinck

 

200

 

28

LABUSCAGNE,

Johanna Aletta

20

30

LUBBE,

Andries – Johanna Catharina, mar-

ried to Hendrik V.D. MERWE, Hendk.’s

son, each

 

 

48

 

 

42

LOCHNER,

Coenraad Hermanus

15

15

LANGERVELD,

Martha Petronella, married

to Balthasar GERST

 

24

 

31

LOMBAARD,

Susanna Elizabeth, married

to Jacobus Hendrik COETZEE

David Benjamin

 

63

63

 

36

36

LOUW,

Jacobus’ son, Glaudina Johanna

203

5

LAURENS,

Willem’s dr. Aletta Alida

11

30

LOUW,

Leendert’s son, Jacobus Johannes

Gerrit Petrus

155

155

33

33

LOGEHERENBERG,

Nicholaas, VAN

Theunis, VAN – Gerbrecht Catharina

VAN, married to GEROTS – Susanna Eliz.

Sophia, VAN, ditto to KALTWASSER, each

62

 

 

63

47

 

 

0

LAURENS,

Willem’s son, Willem Jacobus

25

37

LINDE,

Pieter VAN DER

7

11

LABUSCAGNE,

Leendert

59

8

LAUBSCHER,

Johannes son, Hendrik Jo-

hannes

 

58

 

41

LANGE,

Elizabeth Jacoba DE, married to

Pieter BRITS

 

281

 

30

LASH,

Johanna GOUSCH, widow of Jan

15

4

LINDE,

Susanna Hermina, married to

Matthys Gerhs. BEUKES

Sara Johanna, married to Gerrit Hen-

drik HUMAN

 

235

 

235

 

 

45

46

LOMBAARD,

Hendrik’s son, Christoffel –

Hendrik Jacobus Johannes, each

 

59

 

32

LOGEHERENBERG,

Laurens Johannes Hen-

ricus

 

40

 

0

LANDMAN,

Maria Johanna

71

7

LUBBE,

Roeloff’s dr., Maria Catharina,

married to Hendrik Albertus BEUKES

Adriaan Lodewyk

Hendrik

Gideon Rudolph

Barend jr. dr.,Aletta Margaretha

 

909

908

936

321

1

 

16

34

4

25

27

MARAIS

Jr., Jacob

7

31

MERWE,

Willem’s dr., the children of the

late Hendrik Sophia, procreated in

 Wedlock with Jacobus SNYMAN

The children of the late Hendrik VAN

DER

Hendrik’s dr., Sara Helena V.D.

Aletta Maria V.D., each

David Schalk Senior’s dr. Anna Maria

V.D., married to Hendrik JANSZE VAN

RENSBURG – David Schalk V.D. – Isaak

V.D. – Carel V.D. – Johannes Jacobus

V.D. – David Schalk senior’s son, Petrus

VAN DER – Hendrina VAN DER, married to

Willem Hendrik VAN DER MERWE H.’ son

Christina VAN DER, married to Johannes

Jurgen DE BEER – Willem’s dr. Wil-

helmina Hendrina VAN DER, each

Carel’s son, Hendrik VAN DER – Sophia

VAN DER –Hester Carolina VAN DER,

each

Willem Jacob’s dr., Aletta

Geertruyda

 

 

10

 

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

0

2

2

 

 

3

 

11

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

20

11

12

MEYER,

Leendert

58

25

MULLER,

Nicholaas’ son, Johannes Herma-

nus – Bernardus, each

Cornelia Margaretha – Johanna Adriana,

each

Jacobus

 

0

 

0

2

 

26

 

26

35

MALAN,

Daniel’s dr.,Leonora Elisabeth

0

46

MOUTON,

Jacob’s dr., Johanna Jacoba,

married to Andries BURGER

Martha Francina married to Carel Fre-

drik GEERE – Susanna Johanna, married

to Hendrik Schalk BURGER, each

Magdalena Johanna, married to Joseph

DE KLERK

Paulus Andries

Abraham

 

6

 

 

6

 

6

6

6

 

33

 

 

35

 

35

34

35

MALHERBE,

Petrus Jacob

 son, dr., Anna,

married to Paul MARAIS

Petrus Jacobus

Stephanus – Elizabeth, married to Johs.

Stephs. LE ROUX, each

Gideon – Debora, married to Stephanus

HAUPTFLEESCH – Martha – Hester – Josua

each

 

 

6

6

 

1

 

 

1

 

 

25

27

 

18

 

 

19

MAREEZ,

Ignatius’ son, Marthinus

Petrus Ignatius- Johannes Petrus-

Jacobus Philippus, each

Paul – dr. Susanna Margaretha, married

to Abraham LE ROUX –Anna Elisabeth,

ditto Albertus VAN JAARSVELD – Margare-

tha, ditto Petrus LE ROUX – Glaudina

Magdalena, ditto Daniel LE ROUX, each

3

 

1

 

 

 

 

1

13

 

20

 

 

 

 

21

MARIK,

Sara Helena Verreyn, widow of

Christiaan

 

5

 

43

MERWE,

Susanna Sophia VAN DER, widow

of Cornelis JOOSTEN – Johannes ERASMUS

VAN DER, each

 

 

2

 

 

11

MUNNIK,

 

Jacoba, married to Jacobus Ar-

noldus VAN REENEN – Martha Maria, mar-

ried to Jan Willem HURTER – Gerhardus’

son, Johannes Albertus – dr. Elisabeth

Jacomina – Helena, each

Maria Johanna

 

 

 

 

0

1

 

 

 

 

47

0

MOUTON,

Johannes Paulus’ dr. Jacoba –

Abraham, each

 

1

 

28

MAASDORP,

the Children of the late Chris-

tiaan George

 

57

 

11

MOUTON,

Aletta Margaretha, married to

Jacobus Abraham BURGER

 

133

 

8

MERWE,

Hendrik’s son, Marthinus VAN DER

- Willem VAN DER – Elsje Johanna, mar-

ried to Anthony LOMBARD – Johanna

Helena, ditto Johannes Hendrik NEL,

each

Hendrik, jun,’s dr. Johanna Petronella

VAN DER

 Son, Stephanus Johannes VAN DER

 Pieter’s dr. Sophia Magdalena VAN DER,

married to Willem Jacobus JANSSE VAN

RENSBURGH. Nicolaas’ son

Gerrit Jacobus

 

 

 

 

0

 

0

0

 

 

2

2

 

 

 

 

41

 

14

41

 

 

25

24

MUNNIK,

Alida

73

43

MOUTON,

Aletta Francina

MERWE, Susanna Sophia VAN DER, mar-

ried to Johannes Petrus SCHOEMAN,

Jan’s son

30

 

 

71

47

 

 

42

MARAIS,

Dorothea Maria TERBLANCHE, wi-

dow of Daniel Petrus

 

54

 

9

MERWE,

David’s son, Isaak VAN DEN

Daniel’s dr. Catharina VAN DER, married

to Daniel ERASMUS

Susanna Sophia, widow of Cornelis JOO-

TEN – Hester, married to Johannes Pe-

trus JANSSE, VAN RENSBURG – Johannes

Erasmus VAN DER, each

17

 

7

 

 

 

7

6

 

9

 

 

 

10

MEYER,

Jacobus Willem DE

Sophia Aletta Jacoba DE, married to Jo-

Hannes Hendrik FORSTER – Martha Jaco-

ba Hendrina DE, ditto Charl Johannes

Marais Mm. STERRE’s son – Anna Chris-

tinaDe, ditto Jacobus Adriaan FORSTER,

Jacobus’ son – Susanna Jacobus DE, ditto

Pieter Jacobus MEINTJES, each

2

 

 

 

 

 

 

2

10

 

 

 

 

 

 

11

MATTHEE,

Adriata Wilhelmina

Maria Elisabeth – Cornelia Johanna –

Sophia Margaretha – Sara Johanna –

Elias Jacobus, each

2

 

 

2

29

 

 

30

MERWE,

David Schalks son, Willem Pe-

trus VAN DER

 

190

 

32

MULLER,

Coonelis Johannes

12

0

MALHERBE,

Gideon

Magdalena, married to Jan GOOTEN

 

12

 

23

MARAIS,

Maria Geertruyda BAUER, widow

of Daniel

 

75

 

46

MERWE,

sen., Sophia JANZE VAN RENS-

BURG, widow of David VAN DER

Hester ERASMUS, widow of Daniel VAN

DER

 

15

 

47

 

1

 

7

MOUNTON,

Johannes Paulus, dr. Martha

9

36

MERWE,

Carel son, Maria Johanna JOU-

BERT, widow of Roelof VAN DER

 

14

 

44

MOSTERT,

Jacobus son, Cornelis

227

19

MERWE,

Jacoba VAN DER, married to Za-

charias Andries DE BEER – Anna Mar-

garetha, do. Cornelis Johannes BEUKES

Francina Carolina, do, Solomon Jaco-

bus Jacobsz, each

Hendrik, dr. Johanna Christina VAN DER

 

 

 

 

19

17

 

 

 

 

10

10

MERWE,

Hendrik son, Gerhardus VAN DER

17

10

MEYBURGH,

Willem’ s son, Jacobus Nico-

laas – Willem – Alewyn, each

 

9

 

27

MERWE,

Sophia Geertruida Johanna VAN

DER, married to Marthinus Laurens

PRINSLOO

Elsje Jacoba VAN DER, married to Hen-

drik Petrus PRINSLOO

Jacobus dr., Johanna Susanna Petro-

nella VAN DER

 

 

9

 

9

 

41

 

 

34

 

35

 

9

MOUTON,

Johanna Jacoba, married to An-

dries BURGER – Aletta Margaretha, ditto

Jacobus Abraham BURGER, Martha

Francina, ditto Carel Fredrik GEERE

- Susanna Johanna, ditto Hendrik

Schalk BURGER – Jacob’s son, Paul An-

dries, each

Magdalena Johanna, married to Jo-

seph DE KLERK – Jacob’s son, Abraham,

each

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

 

23

 

 

24

MOLEMAN,

Wessel’s son, Petrus Lafras –

Susanna Maria – Cornelia Hester – Jo-

hanna Petronella, each

 

 

10

 

 

1

MADER,

Susanna Maria, married Dirk

Johs. WENTZEL

 

223

 

43

MAASDORP,

Elizabeth Henriatta, married

to Daniel Fredrik LEHMAN Jr.

Susanna Elizabeth Johanna, married

to Dirk Erasmus WENTZEL

 

30

 

30

 

10

 

9

MEYER,

Dorothea Sophia deceased wife

of Johannes FRYLINCK

 

110

 

02/3

MINIE,

David Abraham

29

36

MEYER,

Johs. Stephs. Son, Wilhelmus

Gerhardus

 

309

 

32

MULLER,

Godfried Fredrik

22

22

MARITS,

Gerrit’s son, Frans Stephanus –

Jacomina Maria married to Jacob

THERON – Gerit Stephanus – Joh. Chris-

tina married to Daniel Johannes THERON,

each

 

 

 

 

23

 

 

 

 

44

MOSTERT,

Johs. Dr., Elsje Elisabeth married to

Johannes Fredrik SPANNEBERG

 

86

 

4

MERWE,

David Schalk son, David Schalk

VAN DER

 

67

 

19

MEYER,

Johanna V.D. BERGH, widow of

Hendrik Willem

 

58

 

0

MARIE

of the Cape, wife of the late Fre-

drik of the Cape

 

720

 

43 1/3

MOSTERT,

Regina Johanna, married to Eg-

bert Hendrik – Tobias – Jacoba Her-

mina, widow of Johannes RAMNER

 

 

34

 

 

16

NYHOFF,

Jan Hendrik dr., Christina Ca-

tharina

 

3

 

7

NEL,

Willems son, willem

Anna Elizabeth, widow of Johannes

Jacbus CONTERMAN

5

 

4

18

 

39

NES,

Cornelis dr. Johanna Catharina VAN

DER, married to Jan Juriaan MEYER –

Hendrika VAN DER, ditto Cornelis BRITS

Francina VAN DER, ditto Carel Hendrik

RICHTER – Gideon VAN DER, each

 

 

 

 

1

 

 

 

 

21

NAUDE,

Stephs. Dr. Anna Susanna, mar-

ried to Johannes Jacobus Meintjes VAN

DEN BERGH – Jacobus Francois – Ca-

tharina Maria, married to Hendrik

Adriaan Meintjes VAN DEN BERGH –

Debora Adriana, ditto Cornelis Johs.

OLIVIER, each

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

16

NEL,

Pieter William’s son, Johannes

Johan George Heinrich

7

10

28

2

NEL,

Martha Wilhelmina, married to

Christiaan Hendrik PAULSEN – Sara Su-

sanna, ditto Andries BESTER, Paul’s son,

each

 

 

 

1

 

 

 

24

NYHOF,

Fredrik Ernst

43

18

NEL,

Willem’s son, Johannes

28

31

NIEUWENHUYZEN

Hendrik Johannes dr.,

Maria Magdalena married to Johan

Godlieb MUND – Hendrik Johannes –

Petrus Jacobus, each

Jan Alewyn

 

 

 

2

2

 

 

 

16

17

NEL,

Pieter Willem son, Pieter Willem

Johannes Hendrik

7

7

27

28

NEUMIESTER,

Jan Adam

4

43

NAGEL,

Christoffel son, Hendrik – Fredrik,

each

 

5

 

9

NEL,

Aletta Catharina, married to Willem

Christiaan BAUER –Anna Margaretha,

ditto Nicolaas GOOSEN, each

Pieter Willem’s son, Gerrit

Anna Jacomina, married to Coort

RYK

 

 

100

81

 

55

 

 

30

41

 

32

NIEKERK,

Adriaan’s son, Erasmus VAN

87

44

NEL,

Sara married to Gerhardus Cornelis

OLIVIER

Pieter Willem’s son, Adriaan

Marthinus

 

87

87

87

 

38

39

40

NIEKERK,

Aletta VAN, married to M…..

VAN DER SPUY

 

7

 

16

NEUMEISTER,

Catharina Cornelia VAN BLERK

widow of Johan Adam

Maria Margaretha HOHIN, widow of

Johan Heinrich

 

29

 

14

 

16

 

32

VAN NIEKERK,

Francina Aletta VAN, married to

Hendrik DU PLESSIES – Willem Petrus

son, Johannes Albertus VAN – Maria

VAN, married to Dirk COOLHAAS – Willem

Petrus son, Sybrand VAN – Willem Pe-

trus van – Engela Hillegonda VAN, mar-

ried to Francious Wilhelmus MODEMAN

- Anna Magdalena VAN, married to

Johan Fredrik VOGES, each

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

40

NOLTE,

Aletta Hendrina LIEBENBERG, wife

of Andries Jacobus

 

43

 

11

NEL,

Andries Albertus

6

 

OTTO,

Michiel’s dr.,married to Johannes

DELPORT – Engela Elizabeth, each

Elizabeth Cornelia

Adriana Johanna

Andries – Maria Jacoba, married to

Ernst Johannes Jacobus WILKEN – Die-

derik Michiel, each

 

41

4

4

 

 

4

 

 

 

 

OOSTHUYZEN,

Marthinus son, Jan Hendrik

Christoffel

 

7

 

5

OUDSHOORN,

Willem’s dr. Petronella, mar-

ried to Nicolaas HOLL – Willem – Pieter,

each

Jan – Anna Maria, each

 

 

0

0

 

 

7

8

OOSTHUIZEN

Fredrik – Catharina, mar-

ried to Cornelis BEZUYDENHOUT, each

 

22

 

28

OUDTSHOORN,

Pieter Adriaan VAN REEDE

VAN

96

14

34

44

OVEREEN,

the children of Hilletje PRINS

and Christoffel

 

2284

 

38

OPPERMAN,

Godlieb Rudolph’s son, Chris-

tiaan Rudolph

Maria Christina

 

1

8

 

32

33

OUDTSHOORN,

Petronella VAN REEDE VAN,

married to Remmenus HARDERS

 

117

 

37

OLIVIER,

Jannetje, married to Gerrit

NEL

Gerrit – Helena Martha, married to

Willem NEL, Jan’s son – Anna Maria

- Jan Andries – Jeremias Cornelis –

Geexje Maria Beatrix, each

 

2

 

 

 

2

 

36

 

 

 

37

OOSTHUYZEN,

Gerrit’s dr., Susanna Ca-

tharina, married to Jacobus VAN RENS-

BURG – Magdalena, widow of Salomon

DU PREEZ –Johanna Magdalena, mar-

ried to …. GARDENER, each

Maria Elizabeth, married to Salomon

MARITZ

Johannes Jacobus

Catharina, married to Jan CRAFFORT

Adriaan son, Adriaan

 

 

 

 

23

 

23

16

57

21

 

 

 

 

16

 

18

36

0

3

OOSTHUYZEN,

Jacobus, 21 15 – Ockert

s son,

Daniel Jacobus Johannes

 

 

247

 

 

21

OPPERMAN,

sen. Godlieb Rudoplh

13

20

OLIVIER,

Zacharia Petrtonella, married to

Jacobus Adriaan VICTOR – Barend’s son

Gerrit Cornelis, each

 

 

49

 

 

43

OBERHOLSTER,

Abraham’s son, Johannes

Anna Sophia, married to Philip Ru-

dolph BOTHA

Maria Elizabeth, married to Gerrit

Jacobus KOEKEMOER

Elsje,married to Nicolaas SMITH

Elizabeth, widow of Pieter VAN DEN

BERGH – Jacomina, married to Chris-

toffel BOTHA

47

 

47

 

47

22

 

 

47

37

 

38

 

36

0

 

 

39

OLNHAUSEN,

Jacoba Hendrika VAN

4477

31

OOSTHUIZEN,

sen., Johannes Jacobus

16

11

OTTO,

Andries son, Jan Christiaan

RADYN

 

305

 

7

OUDTSHOORN,

Philippus Hermanus VAN

REEDE VAN

23

200

12

38

OLIVIER,

Cornelis Hermanus’s son, Philip-

pus Arnoldus

Anna Elizabeth, married to Han Hendrik

SMIT, Pieter’s son – Gerrit’s son Gerrit

-Albert, each

Renske Maria

 

91

 

 

84

84

 

16

 

 

18

19

OBERHOLSTER,

Elizabeth, married to Abra-

ham GRYLING – Chaarles Johannes’ son,

Johannes Jacobus – Andries – Charles

Johannes, each

The children and grand children of the

late Cicilia and Petrus BURGERSEN

The children of the late Elsje, procrea-

ted in Wedlock with Nicolaas SMITH

 

 

 

36

 

180

 

25

 

 

 

6

 

31

 

39

OLIVIER,

Andries’ son, Hendrik

Andries

Anna Aletta, married to Johannes Eras-

mus ESTTERHUISEN

Renske, married to David Jacobus

KRUGER, Jacob’s son – Beatrix Johanna

ditto Burgert MULLER, David’s son,

each

26

262

 

231

 

 

 

592

21 2/3

5

 

29

 

 

 

41

OOSTHUYZEN,

Maria Elizabeth VAN SCHALK-

WYK, widow of Gerrit

Petrus Wilhelmus

Petrus Wilhs. Dr., Anna Jacoba

Emarentia Adriana – Eva Catharina

Louisa, each

 

63

1101

127

 

127

 

18

40

8

 

10

OUDTSHOORN,

Jan Fredrik VAN REEDE

VAN

William Ferdinand VAN REEDE VAN –

Lieve Marthinus Isaac VAN REEDE VAN

-Jacobus Johannes Gysbertus VAN

REEDE VAN – Anna Catharina VAN REEDE

VAN, each

 

69

 

 

 

 

23

 

34

 

 

 

 

12

PRETORIUS,

Wynand’s son, Louw

Gerhardus Petrus’ son, Johannes lode-

wyk – Anna Dorothea, each

Mathys Waynand

52

 

1

1

20

 

27

28

POOLMAN,

Johan Fredrik’s son, Hendrik

Abraham

 

24

 

12

PIETERSEN,

Elsje Elizabeth GERRITSEN,

widow of Johannes

Johs. Dr., the children of the late Anna

Maria

Johanna Agnita, married to Philip

RAHT

Wilhelmina Johanna

 

103

 

37

 

2

0

 

23

 

25

 

41

4

POTGIETER,

Fredrik’s son, Johannes Her-

manus – Anna Hester, married to Phi-

lip SNYMAN – Jacobus Theodorus –

Maria Magdalena – Hermanus Lamb-

bertus – Evert – Fredrik – Beatrix Jo-

hanna – Fredrik Johannes, each

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

29

PALING,

Abraham’s dr., married to Wil-

lem Fredrik Ernst WILMANS

 

3

 

47

PIENAAR,

Petrus’ son, Petrus Hans Jur-

gen – Susanna married to Johan Philip

HART[  ]GH- Hester, ditto Philip Fre –

drik BOTHA, each

 

 

 

0

 

 

 

16

PAASCHEN,

Pieter senr’s. dr., Barbera

Pieter Junr’s. dr., Jacomina Magda-

lena

5

 

5

46

 

44

P[    ],

Andries Chrisls. dr., Margaretha

Maria, married to Johs. Maths. OOST-

[          ]

Anna Catharina – [      ] Johannes,

each

 

 

1

 

5

 

 

38

 

32

PIETERSEN,

[scanned image is blurred and illegible]

 

 

PRETORIUS,

Maria [ scanned image is blurred and illegible]Willem STERRENBERG, each

 

2

 

4

PREEZ,

Jacob’s dr., Maria DU

17

13

P[    ]

[scanned imaged is blurred and illegible]Christiaan Hendrik

789

32

PIENAAR,

Daniel

109

18

P[        ]

Hilletje

3284

38

PLESSIES,

Pieter DU

Johanna Helena DU, married to Jan

[Harmsze] STEENKAMP – Petronella DU,

ditto Ignatius Michiel VAN ROOYEN –

Geertruida DU, ditto Jan LABUSCAGNE –

Barend Christoffel DU – Marthinus Jo-

Hannes DU, each

6

 

 

 

 

 

6

27

 

 

 

 

 

28

[PIENAAR],

Everhardus Pieter

0

22

PIENAAR,

Hester, married to Hercules

Christiaan KRIEGER

 

44

 

2

[PRINS]

 

 

PIENAAR,

Anna Maria, married to Adriaan

VAN [SONERDYK]

Douwe Gerbrand

Jacobus’s son, Petrus

Abel Jacobus

 

82

82

109

53

 

24

25

16

32

PREEZ,

Johs. Lodovicus’ son, Johannes

Jurgen

 

24

 

8

POTGIETER,

 

Jacobus son, Philip

Hermanus Carel – Isabella – Cornelia-

Maria – Martha, each

15

 

15

18

 

19

PIEK,

Andries Christoffel’s son, Andries

Christoffel

Pieter – Aletta – Cornelia, each

 

1

1

 

39

39

PLESSIES,

Charles Jacobus’s son, Johannes

Petrus DU – Helena DU, married to

Pieter Daniel DE VILLIERS – Anna Eliza-

beth DU, ditto Daniel Francois DE VIL-

LIERS – Rachel Jacoba DU, ditto Willem

LE ROUX – Pieter Jacobus DU – Charle-

Jacobus DU, each

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

37

PRYS,

Carolina Johanna, separated wife

of Jean Henry LAMBERT

 

110

 

20

PHILLIPS,

John Oloff

377

9

PLESSIES,

Susanna Maria FOURE, widow

of PIETER DU

 

77

 

3

PIETERSEN,

Barend Jacobus

92

5

PRIMUS

of the Cape

24

10

POTGIETER,

Hester, married to Fredrik Jo-

Hannes JANSZE VAN TENSBURG

Hermanus dr., sara Johanna

Johannes Hermanus’ son, Andries

Hendrik – Petronella Margaretha –

Clara Isabella – Hermanus Maria Eli-

sabeth, each

Johs. Son Theodorus

 

41

22

 

 

 

18

11

 

11

33

 

 

 

43

38

PLESSIES,

Gabriel’s son, Charles DU

733

4

POTGIETER,

Maria, married to Michiel

MÜLLER, Cornelis’ son – Johannes’ son’

Isaac – Johannes – Agatha Catharina,

each

Aletta

Cornelia, married to Salomon FER-

REIRA

Theodorus son, Theodorus

Aletta Maria, married to Cornelis To-

bias VERMAAK

Hester Anna, married to Jacobus DU

PLESSIES

Elsje, married to Pieter DE JAGER

Anna Margaretha,married to Theunis

BOTHA, Jacobus son

 

 

 

11

11

 

23

94

 

93

93

 

63

 

63

 

 

 

38

39

 

29

18

 

18

 

 

7

 

35

PRETORIUS,

Johannes LODEWY,

Petrus Gerhardus – Elizabeth Cornelia

each

21

 

21

44

 

45

PLESSIES,

Gab. DR., Martha DU

68

19

POTGIETER,

Hans Jurgen

63

35

PIEK,

Sara NEL, widow of Andries Chris-

toffel

 

18

 

38

PLESSIES,

Maria Aletta Magdalena, DU

1,122

10

POTGIETER,

sen, Rachel Lea MEYER, widow

of Cornelis

 

260

 

25

PRETORIUS,

Johanna Magdalena JOURDAAN,

widow of Willem

 

93

 

36

PELSER,

Elisabeth Maria Margaretha, mar-

ried to Jacobus BESTER, Jacobus’ son

Elsje V.D. MERWE, widow of Pieter Cor-

nelis

 

57

 

275

 

23

 

31

PIENAAR,

Johanna Catharina married to

Louis COETZEE

 

23

 

1

PRINSLOO,

Nicolaas

38

41

POEL,

Hendrina Aletta V.D. married to

Richard LOWIEN – Petronella Sebastina

VAN DER, each

 

 

293

 

 

13

PLESSIES,

Andries, dr. Anna Hendrina En-

gela, DU. – Wilhelmina Cecilia, DU

Jan’s son, Pieter DU – Johanna Maria

DU, married to Jan Harmse STEENKAMP

- Petronella dr, ditto Ignatius Michiel

VAN ROOYEN – Geertruyda DU. ditto Jan

LABUSCAGNE – Jan’s son, Barend Chris-

toffel DU, each

Jan DU – Martinus Johannes DU –Igna-

tious Michiel, DU

 

15

 

 

 

 

 

8

 

8

 

16

 

 

 

 

 

27

 

28

 [PILJE,]

Hester, GAUSCH, widow of Willem

15

5

POTGIETER,

Evert’s son, Fredrik Johannes

59

1

PLESSIES,

Petrus’s son, Daniel DU – Pieter

DU – Carolus Johannes Chard LU – He-

[lena] Aletta DU, married to Matthys Mar-

thinus BOOYZEN, Matthy’s son – Petrus’

son Andries DU, each

Susanna Maria Johanna DU – Jan DU

 

 

 

 

13

16

 

 

 

 

35

34

PRETORIUS,

Elisabeth Margaretha, married

to Nicolaas RAS – Dirk Jacobus’ son,

Willem STERRENBERG, each

Willem STERRENBERG’s son, Isaac Johan-

nes

Jacobus’s son, Jacobus – Dr. Martha

Magdalena – Johannes Andries, each

[                   ]- Gerhardus Roe-

lof – Maria Susanna, each

Christina Petronella DE WINNAAR, widow

of Jacobus [                 ]  [image is blurred and illegible….]

 

 

3

 

19

 

10

 

10

 

0

 

 

42

 

22

 

39

 

41

 

35

POEL,

 the Children of the late Jonas VAN

DER

 

118

 

25

PLUSKER,

Sophia

17

47

PRINS,

Jan Frans

59

23

PRETORIUS,

the Children of the late Johan-

nes Lodewy, - Mynand – Piet Gerhar-

dus, each

Matthys, VAN AS. Jacobus – Marthinus

WESSEL, each

 

 

336

 

336

 

 

22

 

24

ROODE,

Johan Christiann’s dr. Elisabeth

47

15

ROUX,

Pieter’s dr. Johanna LE

Abraham Josua LE

Gabriel LE – Daniel LE – dr. Maria LE

widow of Louis PIENAAR, each

Abraham Andries LE

Gabriel ERASMUS LE

Dr. Susanna LE, married to Schalk Wil-

lem V.D. MERWE – Francina LE, widow

of Willem MARAIS – Elisabeth Catharina

LE, married to Anthony ROUX – Hester

Maria LE, ditto Abraham Johannes DE

VILLIERS – Magdalena LE, each

Jan’s son, Johannes Stephanus LE,

Pieter’s son, Jan LE – Abraham LE – Phi-

lippus LE, each

Dr. Anna LE, married to Johannes Jaco-

bus DE GOEDE – Johanna Maria LE, ditto

Daniel FOURIE, each

Petrus’ son, Petrus Johannes LE

Dr. Maria Glaudina LE, married to Ste-

phanus KRYNAUW

Magdalena Johanne LE, ditto Jacobus

Petrus MARAIS – Anna Francina LE – Su-

sanna LE, each

Josua’s dr. Anna Helena LE

Josua LE

Elisabeth Louisa

Gabriel’s son, Gabriel

Hendrik’s son, Petrus

7

8

 

8

1

1

 

 

 

 

 

1

4

 

7

 

 

7

1

 

1

 

 

1

2

2

2

0

1

33

42

 

43

4

5

 

 

 

 

 

6

22

 

37

 

 

38

13

 

14

 

 

15

28

29

30

44

15

RAS,

Johannes’ dr. Elsje, married to Gui-

liam VISAGE – Susanna ditto Hermanus

ENGELBRECHT, each

 

 

4

 

 

8

RETIEF,

Frans’ son, Pieter

1

24

ROSSOUW,

Daniel’s son, Daniel Johannes –

Johannes Petrus – dr. Maria, each

 

2

 

4

REENEN,

Jacobus senior’s son, Jacobus

Gysbertus VAN

Dirk Gysbertus VAN – Catharina Geesje,

married to Cornelis Adriaanse DE – Ja-

cob Van – Willem VAN – Jacobus Arnol-

dus VAN – Johanna, married to Johannes

Paulus EKSTEEN – Sebastiaan Valentyn

VAN – Johan Fredrik VAN – Gysbertus

VAN, each

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

44

 

 

 

 

 

 

45

RENSBERG,

Nic,’s son, Johannes JANSSE

VAN

Barbera, JANSSE VAN, married to Marthi-

nus OOSTHUYSEN, Gerrit’s son

Dr. Jacomina JANSSE VAN, married to

Jan Willem Barkhuysen

Nicolaas JANSSE VAN – Jacobus Philip-

pus JANSSE VAN – Rynier JANSSE VAN –

Alberta JANSSE VAN, married to Hendrik

OOSTHUYSEN, Gerrit’s son, each

Johannes’ son, Jacobus JANSSE VAN –

Johannes JANSSE VAN, each

Hendrik JANSSE VAN – Marthinus JANSSE

VAN, each

 

0

 

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

0

 

5

 

6

 

5

 

 

 

6

 

40

 

41

ROSSOUW,

Sara, married to Jannes WEZE

0

22

ROUX,

Pieter’s son, Petrus LE

0

11

ROSSOUW,

Elisabeth, married to Jan Hen-

drik VOS

 

1

 

46

RAS,

Nicolaas

8

32

RUSSOUW,

Christina, married to Johan Mi-

chael ENDRES

 

164

 

19

ROEDELOFF,

Henrietta Wilhelmin, married

to Johan Nicolaas Josephus JOON – Mar-

thinus, each

Bernhardina Magdalena

 

 

6

6

 

 

14

15

ROOSJE,

of the Cape, dr. of Alima, of Mo-

sambique

 

7

 

25

RYNEVELD,

Maria VAN, married to Charles

George NAPIER

Martha Cornelia VAN, ditto to Jacobus

Johannes Gysbert VAN REEDE VAN OUDTS-

HOORN

 

930

 

 

4,314

 

44

 

 

28

REENEN,

Maria Johanna SMALBERGEN, wi-

dow of Gysbert VAN

Alida Jacoba Kirkina VAN, married to

Andries Marthinus STADLER

 

102

 

17

 

31

 

12

ROUX,

Gabriel’s son, Abraham LE

Daniel LE – dr. Petronella Margaretha

LE – Gabriel Jacobus LE, each

Hermanus Benjamin LE

12

 

12

12

35

 

36

37

REENEN,

sen. Maria FRANCK, widow of Ja-

cobus VAN

 

35

 

6

REGAL,

Elizabeth HELMAN, widow of Wil-

liam

 

13

 

7

ROEDELOFF,

Johanna Margaretha OOSTHUY-

ZEN, widow of Jacobus Andreas

 

177

 

33

ROOYEN,

Petrus’ son, Johannes Christiaan

VAN

Johannes Jacobus’ son, Gerrit VAN

 

114

28

 

44

0

ROSSOUW,

Maria MALHERBE, widow of Ga-

briel

 

12

 

21

ROOYEN,

Joh. Jac. Son, Willem VAN

Johannes Jacobus VAN

33

38

40

14

ROSSOUW,

Johannes son, Johannes

Kaatje

Geertruyda Sophia

40

43

41

42

33

42

RORICH,

Johannes Nicolaas, (deceased) late

Messenger to the Orphan Chamber

 

2

 

26

RENSBURGH,

Jac. Son, Petrus Jac. JANSZE VAN

Judith JANSZE VAN, married to Josias RYNEKE

447

112

6

2

ROSKIE,

Anna Cath. Sadie, widow of Carel,

7

1

REENEN,

Anna Jacoba VAN, married to Mar-

thinus MELK – Gysbert’s son, Dirk Gysbert

VAN, - Gezina Patronella VAN, each

Marthina Catharina VAN

Olwina Johanna VAN, married to Meind.

Adr. VAN SCHOOR – Willem Jacobus Arnol-

dus VAN, each

 

 

17

18

 

 

46

 

 

12

24

 

 

10

RAUTENBACH,

Joh. Andries – Jan Daniel, each

108

19

SAXEN,

Leendert’s son, Joh. Barendse VAN

83

22

SCHILDMEYER,

Johan Adolphs son, Jan Jurgen

50

3

SCHYF,

Dirk’s son, Barend VAN DER

6

31

STEENKAMP,

Jan Harmse son, Lucas

29

23

SNYMAN,

Christoffels dr. Jacomina, married

to Daniel MARAIS – Philip- Gerrit—Cornelis

Johannes, each

Gerrits’s son, Jacobus – Gerrit – Johanna

Marg. Married to Petrus Casp. SNYDERS –

Frans. Christoffel, each

Crnelis – Pieter – Anna, each

 

 

2

 

 

23

23

 

 

32

 

 

41

43

STADELER,

Petronella Bernardina

6

23

SMIT,

Jan Erasmus’ dr. Martha, married to

Erasmus SMIT, Erasmus’ son

Marth. Lauarens’ son, Laurens Johannes

Christiaan Abel – Jan Carl, each

Joh. Petrus’ son, Alewyn Johannes

Aletta Dorothea, married to Johan Diederik

BENEKE

Man’s dr. Anna Cath. Married to Johan

Hendrik HELLBERG – Hendrina Sophia, mar-

ried to Jan TROMP, each

Alewyn’s dr. Hester, married to Dirk Marcus

Hercules Philippus

Johanna Hendrina, married to Roelof Hen.

KLOPPER – Alewyn Johannes, each

Jacoba Debora

 

7

1

1

4

 

4

 

 

0

7

7

 

7

7

 

16

42

43

3

 

3

 

 

30

17

17

 

18

19

SCHEEPERS,

 Fredrik’s son, Gerhardus

Petronella Cornelia, married to Nic. JANSE

VAN RENSBURG – Johanna Magdalena, mar-

ried to Petrus Joh. VAN BEULEN – Catharina,

married to Willem LANDMAN, each

Stephs.’ Son, Gerhardus

Maria Elizabeth married to Joh. Jacobus

VILJOEN, Chris.’ Son – anna Geert. Married

to Johannes Hendrik COMBRINK – Hester

Anthoinette, each

 

 

 

 

1

5

 

 

 

5

 

 

 

 

3

8

 

 

 

9

SWANEPOEL,

Hendrik’s dr. Martha Johanna

Margaretha – Hendrina Jacoba, each

Johannes’ son, Jan

 

6

6

 

28

0

SLABBERT,

Johannes’s son, Jan – Maria, married

to Casper VISSER – Margaretha – Jacomina

Hendrina, married to Jan Fred. KIRSTEN

WM. SON – Adriana Petronella – Johanna,

married to Petrus Johannes LAUBSCHER,

Michiel’s son each

Helletje Gerhardina

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

43

44

SCHUTTE,

Christian Ernst. Dr. Maria Elizabeth

1

14

SIMONSZ,

Barbera Jacoba, married to Roelof

ROELOFSZ

Louis’ son, Paul Bartholomeus

Rosina florentina – Johanna Christoffelina

- Elizabeth Sophia, each

 

3

1

 

1

 

32

20

 

21

SCHOLS,

Johan Fredrik’s son, Johannes Jac.

Johan Fredrik – Magdalena Margareth –

Eva Catharina Aletta – Fredrik Johannes

- Joachim Christoffel – Theodores Lam-

bertus – Hermanus Eduard, each

1

 

 

 

1

16

 

 

 

18

SCHOOR,

Jan’s son, willem Adriaan VAN –

Maria Aletta Carolina VAN, married to

Jacob VAN REENE, Seb. Son, - Catharina

Johanna VAN – Sophia Margaretha, each

 

 

 

2

 

 

 

30

STAADEN,

Marth. Junior dr. Catharine VAN,

married to Joh. Petrus JANSZE VAN RENS-

BURG – Aletta, married to Ignatius Wilh.

FERREIRA – Hester VAN, married to Nicolaas

PRINSLOO – Petronella VAN married to Lucas

Marth. JANSZE VAN RENSBURG – Marthinus

VAN – Maria Elizab. VAN, married to Daniel

VAN VEUREN, each

Petrus VAN

Marthinus Sen. dr. Aletta VAN, married

to Johan Theobald Andreas – The children of

Hans Jurgen VAN – Elsje, married to Hans

Jurgen POTGIETER – Hendrik VAN, each

Johannes VAN – Joh. Marg. VAN, married to

Hermanus STYN, jun. each

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

15

 

16

SWART,

Daniel Andries’ dr. Catharina Maria

married to Marth. Christoffel BOTHA

Petrus Jacobus

Daniel Andries

 

0

0

0

 

7

7

8

SCHULTZE,

Jannetta Francina

3

34

SCHOOR,

Adriaan Mynhard VAN

Jan Andries VAN

7

7

22

22

SENECAL,

David Fredrik

Theodorus Cornelis Johannes – Fredrik

Petrus – Christina, married to Christiaan

Fred. CRAUSE – Maria Elizabeth, married

to Hendrik SMIT, Jac. son – Anna Susanna

Geertruyda, each

2

 

 

 

 

2

46

 

 

 

 

47

STOFBERGEN,

Christiaan

Johanna, married to Dirk VAN DYK

Aletta – Lodewyk – Cornelia, each

6

6

6

12

12

13

STEENBERG,

Aletta Johanna Magdalena

Maria Petronella – Anna Catharina – Su

sanna Catharina – Petrus Johannes – Hen-

drik Coenraad, each

6

 

 

6

4

 

 

5

SAUERMAN,

Magdalena

31

7

SMUTS,

Michiel son, Jan

4

18

SLABBERT,

Petrus Johannes

 

 

SCHULER,

Elisabeth Hertentia Constantia VAN,

married to VAN DER VOORT PIEK

 

36

 

70

SWANEPOEL,

Dina Aletta, married to Jacobus

LOUW, Leendert’s son

 

26

 

16

SMIT,

Christoffel, dr. Maria married to Jaco-

bus KRUGER – Willem

Cornelis – Catharina, married to Pieter PRINS-

LOO – Jacoba Adriana, do. David Ja-

cobsz. – Sophia Elis., do. Jan Jurrie

POTGIETER – Christoffel, each

Frans son Petrus Christiaan

 

0

 

 

 

0

6

 

53

 

 

 

36

0

SCHOLS,

Isabella POTGIETER widow of Jan

Fredrik, each

 

6

 

7

SCHULER,

Elisabeth Jacoba VAN married to

Otto Willem Philippus FALCK – Pieter

William Ferdinand Adriaan, VAN each

 

 

93

 

 

43

STRUWIG,

Casparus

292

39

STEYN,

Douwe Gerbrands dr. Elisabeth

married to Theunis Christiaan BOTHA,

each

 

 

38

 

 

37

SMIT,

Johanna, married to Cornelis JANSSEN

Albert’s dr. Cornelia Geertruyda – Albert

Cornelis Johannes, each

Marth Maria Elisabeth

27

 

1

2

11

 

24

15

SWANEPOEL,

Anna Cicilia married to Anthony

ESTERHUYZEN – Dirk Jacobus – Cornelia

Geertruyda, married to Johannes Willem

RICKERT – Cornelis Johannes – Maria Sibel-

la, married to Johannes Joachim WILKE –

Cicilia Marg., married to David Schalk

VAN DER MERWE R.’ son, each

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

11

SMIT,

Frans Alewyn’ son, Abraham Johan-

nes – Frans Alewyn – Jacobus Johannes,

each

Anna Elisabeth, married with Burgert

NAUDE – Catharina Adriana married with

P.P. HUGO – SMIT Frans Alwyns’ son,

Barend Godlieb (alias) Burgert Godlieb

-Cicilia Jacomina – Schonken Bartho-

lomeus Henricus – Johanna Maria, mar-

ried with William ANDERSON – Maria

Elisabeth – Johannes Petrus – Johannes,

each

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

33

STRYDOM,

Johannes dr. Sara Maryna – Ger-

hardus – Smit Petrus Erasmus Johannes –

Johanna Dorothea Maria – Albert Schalk

-Martha Catharina Jacoba – Anna Doro-

thea – Albert Daniel, each

 

 

 

 

3

 

 

 

 

12

SLABBERT,

Gerrit Petrus

36

10

STRYDOM,

Maria Margaretha, married to Arie

VAN ECK, each

 

89

 

39

SATEA,

of the Cape

24

9

SONDERMAN,

Helena Fredrica - Anna

166

28

SPENGLER,

Johanna Georgina --- Johanna

Elisabeth, each

 

18

 

13

SAUERMAN,

the late Magdalena

572

24

STADLER,

Andries Willem

48

4

STEYN,

Cicilia Johanna, married to Nicholaas

Johannes GROBBELAAR, each

 

63

 

36

SCHALKWYK,

Philippus’ son, Philippus Lodo-

vicus VAN, each

 

41

 

20

SMUTS,

Johanna Elisabeth, married to Johan

Hendrik NOTTELMAN

 

54

 

32

SWANEPOEL,

Johanna Christina ditto Philip

JACOBSZ, each

 

39

 

28

STRYDOM,

Petrus Jacobus’ son, Hendrik

Josephus – Hester Catharina, married to

Jacobus Marcus FOURIE, each

 

 

26

 

 

34

SCHEEPERS,

Jacobus’ son, Jacobus

104

20

STRYDOM,

Johannes’ son Johannes

Jacobus Stephanus

17

17

5

6

STRAUS,

sen. Johannes Mattheus

Jan’ son Johannes – Jacobus Coenraad-

Synrand – Maria Magdalena, married to

Johan Casper Lucas STEENKAMP, each

61

 

 

10

36

 

 

14

STOLS,

Christina, married to Hermanus Lucas

KRAUSE – Gabriels Anna Chridtina Geer-

truyda – Coenraad Fredrik Petrus, each

 

 

36

 

 

32

SILIP,

Anna Carolina

Susanna Petronella

Jacoba Sara

48

70

74

0

46

28

SCHOOR,

the Children of the late Elisabeth

Johanna VAN, each

Jan Meyhard VAN

 

14

14

 

44

45

STRYDOM,

Johannes’ son Hendrik Josephus

Petrus Jacobus – Susanna Elisabeth

17

17

5

6

SMIT,

Gezina Cornelia, married to Daniel DU

PLESSIS, each

 

34

 

2

SLABBERT,

Cornelia BRITS widow of Frans

Nicolaas, each

 

60

 

32

SMIT,

Pieter’s son Erasmus Johannes

Cornelis’ son Cornelis Abraham

34

458

2

38

SANDT,

Anna Margaretha Petronella V.D. –

Catharina Fredrica VAN DER, each

 

14

 

31

STEENBERG,

S usanna Catharina KLOPPER wi-

dow of Petrus, each

 

19

 

35

STOLS,

Magdalena BEZUYDENHOUT widow of

Gabriel, each

 

43

 

24

SWANEPOEL,

Willen Barend

Martha Catharina, married to Rynier

SWIEGERS, each

Martha Wilhelmina ditto Johannes

Stephanus SMIT,each

Willem Barend’s son, Pieter Andries

87

 

18

 

18

22

24

 

16

 

16

36

SMIT,

Catharina Johanna

1808

10

SLABBERT,

Jacobus dr., Beatrix Jacoba

151

43

STANDER,

Barend

0

27

SCHEEPERS,

Johanna Fredrica, married to

Hendrik BISSENGER, each

Fredrik’s son, Fredrik Coenraad

Elsje Catharina

Nicolaas Gerhardus

 

16

20

22

24

 

33

21

43

41

STEENKAMP,

Johanna Maria Magdalena, mar-

ried to Barend Johannes Marthenus FOST-

TER Barend’s son, each

Jan HARMSE’S dr., Elisabeth Levina Wil-

helmina, each

 

 

46

 

106

 

 

10

 

13

SMITH,

Elsje Susanna, married to Thomas

Jac. VERREYN, each

 

75

 

3

SWANEPOEL,

Cicilia Johanna COETZEE widow

Johannes Joachimus, each

 

22

 

15

SCHONKEN,

Maria Elisabeth VAN ELLEWEN

widow of Bartholomeus, each

 

18

 

20

STOHRER,

Catharina Josina Rosina, married to

Bernard WIENAND, each

 

40

23

SLABBERT,

Johannes’ son Johannes Gideon

Andries- Petrus Johannes, each

Gideon Johannes – Jasper Johannes – Elsje

Sophia Fracina Johanna – Luis Abra-

ham --- Francois, each

 

11

 

 

11

 

9

 

 

10

SCHEFFER,

Margaretha Fredica Carolina

1

6

SWANEPOEL,

Judith Dorothea, married to Paul

Jacobus VAN DER MERWE, each

Abraham Christiaan’ dr. Johanna Ca-

tharina, each

 

1

 

112

 

30

 

26

SMITH,

Math. Joh.’s Nicolaas Matthy’s-

dr. Adriana Johana Elisabeth, each

 

265

 

8

STRYDOM,

Gerrit’s son, Coenraad Jacobus

Stephanus, each

 

461

 

3

SCHOEMAN,

Helena Dorothea, married to Johs.

Marth. VAN DER MERWE, each

 

665

 

8

STEENKAMP,

Gerrit’s son, Willem

61

3

SMIT,

Johanna Dorothea VAN HEERDEN widow

of Erasmus Johannes, each

 

19

 

25

SCHALKWYK,

Gerrit VAN – Cornelis Tobias VAN

- The seven children of the late Susanna

Sophia VAN – and Isaac MEYER, each

 

 

63

 

 

18

SCHALKWYK,

Martha Margaretha Johanna

VAN, married to Petrus Johannes JANSZE

VAN RENSBURG, each

The children of the late Sara Maria VAN,

procreated in Wedlock by Johs. Benjamin

VAN ZYL – Jan’s son Ockerd Johannes VAN-

- Elisabeth Susanna VAN, married to Jan

JANSZE VAN RENSBURG – Anna Jacomina

VAN, married to Jacobus Petrus FOURIE –

Susanna Jacoba, married to Arie Willem

STEENKAMP – Aletta Geertruyda VAN, mar-

ried to Willem STEENKAMP – Hendrina

Maria VAN, married to Hermanus KLAASSEN

Johannes’ son, each

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

SWART,

Hendrik Albertus’ son

621

20

SWANEPOEL,

Magdalena Susanna married to

Pieter C. OOSTHUYZEN, each

Susanna Magdalena married to Johs. Bern.

VAN DER SCHYFF, each

Pieter Johannes

Dina Johanna married to Johs. Jac. DU

TOIT J’.s son, each

Cath. Maria, married to Gideon JOUBERT

Gideon’s son, each

Jacoba Magdalena

Aletta Catharina Johanna

Johanna Susanna

 

14

 

37

71

 

143

 

139

145

150

131

 

20

 

20

45

 

4

 

22

22

2

2

SMITH,

Adriana Beatrix SMITH widow of

Maarten Johannes, each

Engela Elisabeth Christina married to

Nicolaas Christiaan VAN SCHALKWYK –

Adirana Elisabeth Johanna, each

Maarten Johannes Coenraad – Nicolaas

Matthys, each

Jacobus Christiaan,

 

778

 

 

131

 

131

131

 

9

 

 

19

 

15

16

TRAPPEL,

Jannetje VAN REE, widow Cornelis

100

[  ]

TOIT,

Joh. Franc., dr. Elisabeth Sophia DU, -

Stephanus Daniel, each

Susanna Joh. Geertruyda,

Daniels’s dr. Anna, married to Barend BURGER

- Pieter DU – Jan DU – Daniel DU – Gabriel

DU – Susanna DU, married to Hendrik DE

WET – Francois DU, each

Elisabeth DU, married to Jacobus DU TOIT,

- Hester DU, married to Carel Stephanus

ERASMUS – Maria, each

Andries

And. Stephs. Dr. Johanna

 

7

7

 

 

 

0

 

 

0

0

4

 

[   ]

[   ]

 

 

 

[   ]

 

 

[   ]

[   ]

[   ]

TERBLANCHE,

Johannes Ernst.

54

[   ]

TOIT,

Daniel’s son, Stephanus DU

26

[   ]

THIERENS,

Lieue Paulus Cornelis – Sophia

Henrietta, married to Egidius VAN BRAAM,

Terblanche, Stephanus Esaias – Petrus, each

 

93

54

 

[  ]

[   ]

TOIT,

Maria Magda. SWANEPOEL, widow of

Franc. Philippus DU

Willem’s son, Franc. Jac. DU – Daniel Ru-

dolph DU – Thomas Arnoldus DU, each

Petrus Johannes DU – Jacobus Andries DU –

Elisabeth Maria DU – Sara Geertruyda DU

Anna Helena DU – Jan Alewyn DU, each

 

28

58

 

22

 

22

 

[   ]

45

 

5

 

5

THEUNISSEN,

Johanna Helena SCHOLTZ, widow

of Johannes

 

11

 

28

TRIFTHEISER,

Maria Barbera,

Elisabeth Johanna ROUX, widow of Johan

Andreas

180

 

20

28

 

40

TREHANT,

Jean

47

24

THYSSEN,

Guilliam

28

13

TITTERTON,

Elisabeth, widow of William

George

79

11

33

24

TOIT,

Frans son, Bartholomeus Johannes DU

4493

3

UYS,

Catharina Joh. Married to Barend Joh.

VAN NIEKERK

 

189

 

16

VOS,

Geertruyda Woutrina DE, married to

Gabriel THERON

 

3

 

0

VOSLOO,

Gerrits son, Johannes

Johanna Helena

15

15

26

26

VERMAAK,

Cath. Johanna, married to Adriaan

VAN WYK

 

1

 

2

VILJOEN,

Hercules dr. Geertruyda

Jan,

Cornelia, married to Hendrik Adam ENSLIN

- Christiaan – Maria, married to Jan

SCHOLTS, each

Christoffel

Cath. Maria, married to Pieter COENRADIE,

Jac. Petrus son, Johannes

---------------Jacobus Petrus

Aletta Elizabeth, married to Christoffel DU

TOIT –Maria Johanna, married to Petrus

DU TOIT, Willem’s son – Hermina Christina

-Hendrik Christoffel, each

Hercules – Willem, each

0

0

 

 

0

4

4

0

0

 

 

 

0

0

36

 

 

 

36

23

23

16

16

 

 

 

16

17

VOSLOO,

Arnoldie’s son Johannes – Gerbrecht

married to Barend LOTHRING – Maria, mar-

ried to Jacob Calits MULLER – Arnoldus, each

Nicolaas – Maria Elizabeth, married to

Barend Christoffel SPIES, each

 

 

2

 

2

 

 

44

 

45

VILJOEN,

Jac. Petrus son, Fredrik Daniel

0

17

VENTER,

Jan Louis

Hester, married to Jan Louis DU PLESSIES,

Petrus Albertus

Johanna, married to Paul Philip VORSTER

Martha Bregje, married to Johannes Petrus

DU PLESSIES

Maria, married to Willem Abrm. DE KLERK,

Maria Elizabeth, married to Willem Alber-

tus BOTHA

Joh. Henricus dr. Johanna Henrica, mar-

ried to Johan Nicolaas Rudolph ROETS

Jan Adriaan

0

0

0

0

 

0

0

 

0

 

0

0

44

45

45

15

 

15

15

 

45

 

23

45

VISSER,

Gideon son, Johannes Hendrik

Michiel George – Maria Johanna Francina,

Francina Magdalena – Marthinus – Maatje

Catharina – Johannes Petrus, each

Johanna Fredrica

1

 

 

1

1

22

 

 

22

23

VYVER,

Maria Elizabeth VAN DEN, married to

Jacobus ROCK

 

16

 

29

VRY,

Jacobus

36

10

VERSVELD,

Aletta, married to Jacobus SMUTS

6

23

VERMAAK,

Maria Elizabeth VAN ROOYEN,

widow of Johannes

Martha Jacoba – Susanna Sophia – Cor-

nelis Johannes – Jacomina Johanna – Ger-

rit Thomas, each

Jacobus Stephanus – Hester Catharina –

Adriana Maria, each

 

7

 

 

0

 

0

 

6

 

 

28

 

29

VERWEY,

Daniel’s son, Cornelis

Daniel Gerhardus

Maria Jacoba Adriana

6

6

6

46

46

47

VILLIERS,

Jan Stephanus’ son, Jan Stephanus DE

25

28

VERMAAK,

Catharina Johanna, married to

Willem JANSZE VAN RENSBURG

 

13

 

32

VILLIERS,

Maria Johanna DE, married to

Hendrik MENTZ

David sen.’s son, David DE

Johanna Jacoba DE, married to Pieter

Daniel DE VILLIERS, Peter’s son

Jacob’s son, Abraham DE – Margharetha

Susanna DE- Daniel Francois DE, each

 

34

34

 

78

 

78

 

24

25

 

12

 

13

VENTER,

Catharina Joachemina HOEKEMOER,

widow of Jan Adriaan

Jan Adriaan’s son, Joachim Marthinus

Cornelia Adriana, married to Johannes

Christiaan KRUGER

 

18

14

 

14

 

33

1

 

1

VOLKER,

Elizabeth DU TOIT, widow of Johan

Christoffel

 

9

 

2

VOIGHT,

Willem

Matthias

The Widow

333

50

25

 

0

0

VLOK,

Arnoldus Christiaan

11

40

VISAGIE,

Gideon’s son, Frans Johannes

Rudolph Gerhardus

Christoffel Johannes

Gideon Jacobus

Petrus Gerhardus Zacharias

Gerrit’s son, Lucas

Gerrit Michiel

12

14

14

17

17

14

13

3

2

26

2

3

0

47

VOS,

Jacobus’ son, Nicolaas Johannes

194

35

VILJOEN,

David Jacobus

185

34

VICTOR,

Zacharias Henricus

11

3

VISAGE,

Guilliam’s son, Isaac Gerhardus

Maria Johanna, married to Guilliam Joh.

OBERHOLSTER, Michiel’s son

Lucas – Hendrik Johannes, each

Helena

52

 

38

99

99

16

 

44

26

45

VISSER,

Simon Joh.’s son, Simon Johannes

Johannes Abraham

113

202

 

VERWEY,

Cornelis’ son, Cornelis Gysbert

20

43

WYK,

Willem’s son Andries

236

15

WEESEMAN,

Fredrik

145

16

WESTHUYZEN,

Pieter’s dr. Johanna Jacomina

VAN DER – Peter Johannes, each

 

8

 

14

WESSELS,

Jan’s son, Hermanus – Jurrie, each

Christina Magdalena PAS, widow of Jur-

gen WESSEL

 

 

6

 

 

8

WAAL,

Johannes’ dr. Maria DE, married to

Albert COBLYN

 

2

 

13

WIT,

Petrus sen.’s dr. Anna Margaretha DE

Aletta Jacoba DE, married to Meent

BORCHERDS – Johanna Aletta DE, - Johannes

Henricus DE – Jacobus Christoffel DE –

Jasper DE, each

Junior’s dr. Johanna Margaretha DE

1

 

 

 

1

0

7

 

 

 

8

9

WILLEMSE,

Casparus Andries’ son, Mat. Joh.

4

36

WAAL,

Johannes’ son, Dirk DE

2

13

WESTHUYZEN

Pieter Abraham’s dr. Elsje V.D.

7

33

WYK,

Roelof VAN

Willem’s son, Cornelis VAN

1

5

27

44

WEIDEMAN,

Andries Christiaan – Willem –

Jacoba Alida, widow of Nicolaas ROETZ –

Pieter – Margaretha, married to Johannes

ROUS, each

Anna Catharina, married to Olof Abraham

MEYER – Hendrik, each

Jacob – Maria Magdalena, each

 

 

 

0

 

0

0

 

 

 

31

 

32

33

WERNER,

Andries Gustavus

81

43

WARNER,

sen. John

Junior John

Elizabeth

Robert

Mary – Sophia – Sarah, each

1

0

0

0

0

39

14

15

14

15

WIT,

Petrus Johannes’ son, Petrus Johannus DE

Johannes Jacobus DE – Joh. Maria Eliz. DE –

Maria Catharina Johanna DE – Constant

Daniel Johannes DE, each

3

2

 

2

29

37

 

28

WOLFAART,

Joh. Corn.’s son, Guilliam Jacobus

Johannes Cornelis – Gabriel Jacobus – Jaco-

bus Albertus, each

2

 

2

37

 

28

WAAL,

Hend.’s dr. Judith Elizabeth DE

52

31

WESSELS,

Jan’s son, Hendrik

Johanna

33

33

40

41

WAAL,

Hendrik’s son, Dirk DE

49

46

WESTHUYZEN,

the late Mattheus Petrus V.D.

80

1

WYK,

Adriaans’ son, Willem VAN

167

3

WAAL,

Catharina Cornelia DE, married to

Marth. Adrianus BERGH – Arends’ dr. Ja-

coba DE – Wilhelmina DE, married to Joost

Rynhard VAN, A.’s each

Arend DE

 

 

 

15

15

 

 

 

43

43

WYK,

Adriaan’s son, Pieter VAN

97

13

WANNENBURG,

Maria Anna

60

18

WYK,

Gerrit Jacobus VAN – Anna Jacomina

VAN, married to Jacobus NEL – Catharina

Elizabeth VAN, ditto to Jan Abraham

NEL, J.A. ‘s son, each

Joh. H.’s dr. Catharina Maria Helena VAN

Helena Susanna VAN

 

 

 

35

8

8

 

 

 

24

35

35

WESSELS,

Petrus J’s dr. Barbera Christina

2560

25

WALDT,

Maria Eliz. VAN DER, married to

Casper Jan Hendrik FORSTER, Bar.’s son

 

521

 

0

WYK,

Wynand H.’s son, the Children of the

late Roelof VAN

Helena GOUSCH, widow of Willem VAN

 

142

15

 

21

5

WILLEMSZE,

Mattheus’ son, Mattheus Ger-

hardus

 

78

 

31

WESSELS,

Jan’s son, Jan Wilhelmus

153

10

WYK,

Roelof’s son, Andries VAN

332

21

WYK,

Maria VAN, married to Johannes V.D.

BANK – Sara Johanna VAN, ditto to Roelof

BEUKES, each

 

 

332

 

 

21

WESSELS,

Jan’s son, Wessel

Hermanus’s son, Hermanus Johannes – Pe-

trus Jurie – Cornelia Elizabeth, married to

Jan Jacob KRITSENGER, each

Susanna Maria, ditto to Jacob Nicholas

SWART

Jan’s son, Jurgen Jacobus

70

 

 

10

 

70

70

9

 

 

1

 

9

10

WOLFAART,

Guilliam’s son, Christoffel Johannes –

Elizabeth Hendrica, married to Matthys HUMAN,

each,

 

 

11

 

 

6

WALTER,

Catharina Fredrica VAN DER SANDT, widow

of Frans

 

69

 

24

WIT,

Anna Margaretha DE

Wilems son, Petrus Johannes DE

Elizabeth Catharina DE, married to Jan UYS

107

21

18

24

28

0

WIEZE,

Sophia Helena, married to Gideon Jacobus

VAN ZYL, Andries son

Petrus, Nicolaas son, Johannes Augustus

Daniel,

Petrus Nicolaas

Pieter Benjamin

Johannes Benjamin – Tobias – Nicolaas – Mar-

garetha Isabella, each

 

16

116

116

116

6

 

6

 

40

4

4

5

40

 

42

WAAL,

Catharina DE, widow of Barend DU PLESSIES

Elizabeth Margaretha DE, married to Daniel

LOUW, Andries son – Hendrik son, DE – Johan-

nes, DE, each

99

 

 

49

43

 

 

46

YZELLE,

Johan Christian – Philip Johannes Lode-

wyk, each

 

16

 

32

ZYL,

Fredriks son, Fredrik VAN

Adriaans dr., Margareth VAN, married to Chris-

toffel Hendrik VAN WYK

Daniel VAN

4

 

2

2

38

 

12

13

ZAAYMAN,

Cornelis son, Petrus Cornelis – Floris –

Johanna Catharina, married to Sebastiaan SIE-

VENBEUTEL, each

 

 

1

 

 

21

ZASTRON,

Maria Josina

7

30

ZELDAM,

Dirk VAN – Jan VAN – Gesina Maria VAN –

Christina Cornelia VAN, each

 

162

 

4

ZYL,

Gideons son, Jan Mathys Christian VAN

Senior, Susanna ROSSOUW, widow of Fredrik VAN

Fredriks son, Gideon VAN – Willem VAN – Jaco-

cobus VAN – Johannes Petrus VAN – Cornelia VAN

dr. – Pieter Gabriel VAN – Martha Aletta VAN, dr.

- Anna Elizabeth VAN – Susanna Elizabeth VAN,

each

Christina Magdalena VAN

Adriaans son Petrus VAN

Jacob VAN

19

246

 

 

 

 

15

15

9

19

12

18

 

 

 

 

19

20

17

42

ZIEDEMAN,

Bartholmeus Marthinus

420

33

ZIEDEL,

Johannes Franciscus – Elizabeth Theresia

each

Johan Adam

Catharina Hendrica

Johannes Christiaan

 

40

41

20

20

 

46

0

31

32

ZANDEN,

Aletta Alida BRONKHORST, widow of Hen-

drik Andries VAN DER

 

36

 

24

ZYL,

Gideons son, Fredrik VAN

Regina Barbara WOLFAART, married to Gideon VAN

19

11

31

6

         
 1. TENNANT, Secretaris.

item divider

BERIGT AAN CREDITEUREN,
In den Insolventen Boedel Van Isaak Tobias DE VILLIERS, van
de Paarl Landbouwer.
EENE Byeenkomst van Crediteuren, die vorderingen tegen bovengem. Insolvent hebben bewezen, wordt verzocht op Zaturdag den 25 September aanstaande, ten 11 uren des morgens, ten Huize van den eersten Ondergeteekenden, in de St. George-straat No. 29, tot het hooren doen van eenige proposition betrekkelyk de nog onverkochte Goederen aan dien Boedel behoorende, en daarop te beslissen.
D.J. ASPELING, Sen.
J.L. WAHL. Curatoren.

item divider

BYEENKOMST VAN CREDITEUREN,
In den Insolventen Boedel van de Weduwe J.W. HAUBT-
FLEISCH, van Stellenbosch.
EENE Byeenskomst van Crediteuren, die vorderingen tegen bovengem Insolvent hebben bewezen, wordt verzocht op Zaturdag den 25 September aanstaande, ten 10 uren des morgens, ten Huize van den eersten Ondergeteekenden, in de St. George-straat, No. 29, ten einde te beslissen of regterlyke middelen in het werk moeten worden gesteld tot het invorderen van eenige schulden ten voordeele van den Boedel, waarvan een door den Debiteur wordt betwist.
D.J. ASPELING, Sr.
J.T. JURGENS, Gezamenlyke Curatoren.

item divider

BEKENDMAKING.
EENE publieke Verkooping zal gehouden worden, van den Boedel van wylen Hendrik ARNARD, de oude, en deszelfs nagelatene Weduwe Elisabeth Maria VOSLO, op den 28 en 29 September aanstaande, op de Plaats genaamd Uitzigt, gelegen aan gene zyde van de Knysna, bestaande dezelve in, als:
De in altoosdurende Erfpacht opgemeten Plaats, genaamd Uitzigt, gelegen aan gene zyde van de Knysna; gemelde Plaats is wel bekend oor een der beste Plaatsen in dit Distrikt, zoo wel voor Veeteelt, Landbouw, en Visschery, als deszelfs oede ligging tot den Houthandel op de Rivier de Knysna; voorts 17 kaptiale Slaven en Slavinnen, waaronder bekwame Wagendryvers en Houtkappers; 50 extra geode en vette Trekossen, 106 Aanfokbeesten, van het beste ras; alsmede Aanfokpaarden, Bokken en Schapen, Huismeubelen, Zilver- Glasen Aardewerk; - Ossenwagens, een complete Rosmolen, enz. enz.
Georgestad den 16 Augustus 1830.

item divider

DE Executeuren in den Boedel van wylen den Vryzwart AZOR, verzoeken dat alle vorderingen op den gem. Boedel, binnen zes weken, van heden gerekend, worden ingezonden ten Kantore van den Procureur Mr. J.P. DE WET, in de St. George-straat No. 32; end at degenen, die aan bovengem. Boedel verschuldigd zyn, hunne Rekeningen binnen vorm. Tyd gelieven te vereffenen.
Kaapstad den 27 Aug. 1830
Isaac VAN DE KAAP,
Daris VAN DE KAAP, Executeuren.

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING,
OP Woensdag den 8 der aanstaande maand September, ter Plaatse van den Heer Pieter WESSELS, aan den Joostenberg, voor rekening van den Heer Carolus ENSLIN, van een honderd, zoo Trekossen (spansgewyze) als slagt ditto, en ditto Koeyen, in eene extra konditie.
N.B. Alsmede zullen worden verkocht, 1000 extra vette Schapen, waarvan de dag en plaats by nadere Advertentie in de Courant zal worden bekend gemaakt. – Zegt het voort.
Vendu-Kantoor, Paarl den 23 Augustus 1830.

item divider

BENOODIGD TE HUUR, een Slavejongen van middle-matigen ouderdom, met zyne Vrouw; zoo hy wat kennis van tuinieren heeft, zal by de voorkeur hebben. – Adres aan het GAZETTE Kantoor.

item divider

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 22 Augustus.
Eene dochter van Johannes BRINK, met name Maria Marthina Catharina Wilhelmina
Eene dochter van Stephanus BRINK, met name Johanna Arnouda Voltelen.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 22 Augustus,
Een zoon van Ferdinand August KEULER, met name Willem Johannes.

item divider

OVERLEDEN.

 1. Augustus eende dochter van den Hr. Johan Hendrik VOS, Jz. met name Johanna Jacoba, oud 4 jaren.
  19. Johannes Michael HOEBER, oud 93 jaren en 8 maanden.
  19.  Johanna Fredrica KRAFF, oud 29 jaren en 8 maanden.
  24. Eene dochter van Chrisman Joel ACKERMAN, met name Engela Anna Susanna, oud 2 jaren, 3 maanden en 22 dagen.

item divider

MARRIAGES.

In the English Church, Cape Town, on Monday, the 23d August, 1830,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
Mr. Alexander BAYART to Mrs. Sarah Ann McKELLAR, widow.

(BY SPECIAL LICENCE,)
In the Military Chapel, Cape Town, on Thursday, 26th August, 1830,
by the Rev. BC. GOODISON, A.M. Chaplain to the Forces:
Lieut. Mackenzie WILDON, of H.M.’s 55th Regt. to Miss Maria LUMLEY.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 22d August, 1830,
by the Rev. G. HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A daughter of Mr. Thomas SMITH, baptized Mary Ann.

In the Military Chapel, Cape Town, on Sunday, the 22d August, 1830,
by the Rev. B.C. GOODISON, A.M. Chaplain to the Forces:
A son of private James WYBER, of H.M.’s 55th Regt. baptized Robert.

At Wynberg, on the same day, by ditto, Acting Chaplain:
A son of James CAREY. Esq. Commissioner of Stamps, baptized James Gaspard le Marchant.
A daughter of Peter Francis RODE, baptized Classina Hendrina.

item divider

DEATHS.

Aug. 22.  A daughter of Lulan, native of Madagascar, named Catharine, aged 10 weeks.
         23.  William Maltwood APSEY, an orphan, aged 6 years and 5 m.
          --   An infant daughter of Capt. G. HERBERT, aged 1 months.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Aug. 19.  Susan, ship, G. HALLIDAY, from Portsmouth 3d June, for this port, Madras, and Calcutta Cargo sundries. – Passengers, Capt. YOUNG, Lieuts. BOYS and TYSSEN, Ensign GRAHAM, Pymaster DOYLE, Mrs. DOYLE, and 4 children: 146 rank and file, 7 women, and 7 children, of H.M. 75th Regt. – Brings a few letters.
Aug. 20.  Flamingo, schooner, G. SCOREY, from Algoa Bay 13th August, for this port. Cargo colonial produce. – Passengers, Capt. BIRD, and Mr. CAFFYN.
22.  Lady East, bark, G. DENNY, from Weymouth 3d June, for this port, Madras, and Calcutta. Cargo Sundries. – Passengers, Lieut.-Col. and Mrs. ENGLAND, and 3 children; Capts. HALIFAX and ENGLAND; Lieuts. BOYS and SUTTON; Qr.- Master and Mrs. BERRY, and 4 children; Ensign KNOWLES, Surgeon GRAHAM, 11 serjeants, 4 drummers, 143 rank and file, 16 women, and 16 children, of the 75th Regt. and 3 servants. – Brings a Mail
23.  Bengal Merchant, ship, G.R. FOX, from Portsmouth 4th June, for this port, Madras, and Calcutta. Cargo sundries. – Passengers, Captain KEATES; Ensigns MOULTRIE, HOLLIDAY, and RYLE; Assistant-Surgeon TIGHE; 7 serjeants, 2 drummers, 113 rank and file, 7 women, and 11 children, of H.M. 75th Ret.; Mrs. JEFFREY, 2 children, and servant; Messrs. A. & C. COLLEY, and servant: Lieut MYHIS, 16th Regt. – Brings a mail.
On the 26th July, near the Cape de Verds, spoke the Lady Rigby, all well. – The Madras but did not expect to touch at the Cape.
25.  Kerswill, brig. M. FAWCKNER, from the Downs 28th May, for this port. Cargo sundries. – Passengers, Lieuts. VERNON and MAZWELL, 98th Regt. and 1 private; Messrs. KILGOUR and SWARTZ. – Brings a mail.
Spoke the ship Orontes, from London, bound to Calcutta.

SAILED FROM TABLE BAY.
Aug. 19.  Protector, G. WAUGH, for Madras and Calcutta.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
Aug. 23. Clorinda, G. CAREW, from Algoa Bay 16th Aug. with the remainder of H.M.’s 55th Regt: - Capt. FRIEND, Lady, and 8 children; Lieuts. McDONALD and PALLMER; Dr. MORGAN, Lady, and child; Ensign ROBINSON, 7 serjeants, 1 drummer, 165 rand and file, 24 women, 57 children, and 3 servants.
23.  Henrietta Klazina, (Dutch) L.F. HEYDE, from Batavia 6th July, bound to Amsterdam, Cargo coffee. – Passengers, Mr. & Mrs. VAN SON, and 6 children; Mrs. PECKE and 3 children, Mrs. INGLIS and 1 child, and Capt. ROGERS. – Put in for repairs and refreshments.

 

article divider

 

FRIDAY, SEPTEMBER 3, 1830.

 

WANTED TO HIRE,
AN elderly Slave Boy, with his Wife: if having a little knowledge of Gardening, would be preferred.
Apply at the GAZETTE Office.

item divider

STRAYED, on the Place of Abraham DU TOIT, at the Paarl, on the 20th July, a black Ox; also, on the Place of Piet MALERM’S, at Groot Drakenstein, a grey and a roan Mare. – The Owners are requested to make application there.

item divider

ABSCONDED, on the 17th June last, from the Undersigned, a male Slave named Adam, a native of this Colony; of short make, yellow complexion, has a pearl on his right eye, and passes himself for a Bastard Hottentot. – Whoever lodges him in the Prison, will receive a Reward of Ten Rix-dollars, besides the apprehension money.
Fransche Hoek, 1st September, 1830.
Antonie ROEX.

item divider

DIED, at Simon’s Town, on the 25th August, 1830, the Reverend George William Milner STURT, A.B. late Colonial Chaplain of that place,

item divider

DIED, in the Village of Stellenbosch, on Friday Morning, the 20th of August last, Mrs Maria Margaretha GILDENHUIS, last Widow of Mr. Ary Jacob JOUBERT, aged 71 years and 2 months; of which Notice is hereby given to Relatives and Friends.
Paul ROUX, Paul’s son,
N. SWART, Ps. Executors.

item divider

DIED, at Port Frances, on the 18th August, 1830, Arabella BROOME, Wife of John Centlivres CHASE, Esq. after a short and painful illness, aged 32 years, leaving a Husband and four infant Children to deplore their loss.

item divider

ADVERTENTIE.
DE hieronder beschreven Bandieten van de Battery Amsterdam zynde weggeloopen op den morgen van den 1 dezer, als:-
Stoffel Begeman, (Hottentot) geboren aan Ganzekraal, en voormaals in dienst van C. TRAUT, van Klipvallei; hy is 5 voet 4 ½ duim lang, zwarte oogen, zwart kroes haar, en ge-proportioneerd van gestalte;
Jan Adams, (Hottentot) geboren aan […. The remainder of this sentence has not been scanned]

item divider

BERIGT EN DECLARATIE VAN INSOLVENTIE.
NADEMAAL de Boedel van wyl. Johannes Jacobus SCHOLS, (door den Executeur overgegeven,) onder Sekwestratie is gesteld in handen van den Meester van het Hooge Geregtshof; en naardien het aan den gem. Meester is komen te blyken, dat de goederen en effecten van den gez. Insolvent, geschikt voor de betaling zyner schulden, geene £40 waardig zyn; - zoo wordt een ieder by deze opgeroepen, die eenige pretentie op voorm. Boedel heeft, om eene byeenkomst van Crediteuren by te wonen, welke zal gehouden worden ten overstaan van den Resident Magistraat, op zyn Bureau, te George, op Zaturdag den 16 October aanstaande, ten 10 uren, ten einde dan en aldaar hunne schulden te bewyzen, by affidavit of anderzins, voor den gez. Resident Magistraat; - tot het verkiezen van eenen Curator, die den gez. Boedel zal beredderen, beheeren en verdeelen; en den gez. Curator hunne direction dienaANGAANDE TE GEVEN. En alle belanghebbenden in gez. Boedel worden genoodigd kennis te nemen, dat ten zy men in de voorm. Byeenkomst zal aantoonen, dat de goederen en effecten van den gez. Insolvent de waarde van £40 te bovengaan, de gez. Resident Magistraat [smmierlyk] zal voortgaan om de vorderingen, welke in zoodanige Byeenkomst zullen bewezen worden, te rangschikken volgens hunne respective preferentien, en te gelasten dat de opbrengst dienvolbens dadelyk zal worden verdeeld.
Clerke BURTON, Meester van het Hooge Geregtshof.

item divider

In het Hooge Geregtshof.
Meesters Bureau, 25 Augustus 1830.
In de Zaak van den Insolventen Boedel van Petrus Johannes TRUTER, Hz. Van de Kaapstad, Notaris Publiek, enz.
AAN het Hooge Geregtshof door vovengem. Insolvent verzoek gedaan zynde, dat de Acte van zyne Rehabilitatie door dit Geregtshof moge worden bekrachtigd; - ZOO WORDT GELAST, dat zoodanige Crediteuren, die hunne toestemming in geschrifte tot gez. Acte niet hebben gegeven, voor den Meester van het Hooge Geregtshof verschynen, in person, of door behoorlyk gekwalificeerde Gemagtigden, op of voor Zadurdag den 16 October aanstaande, en reden aantoonen, zoo er eenige bestaat, waarom de gez. Petrus Johannes TRUNER [TRUTER], Hz.
de gem. Acte van Rehabilitatie niet zal bekomen, volgens den vorm door den voormaligen Ed. Achtb. Raad van Justitie voorgeschreven.
Van wege het Hof,
Clerke BURTON, Meester van het Hooge Geregtshof.

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING, te Tulbagh.
DAAR de Vendutie, die op den 11 September 1830 zoude plaats hebben van den Boedel en Nalatenschap van wylen Mejufvrouw de Weduwe Jan DE CLERCQ, is uitgesteld geworden, zal dezelve als na op de 18 daaraanvolgende positief plaats hebben.
J.C. DE CLERK, q.q.

item divider

VAN den Ondergeteekenden is weggeloopen, den 17 Juny II. Een Slavejongen, met name Gabriel, in de Kaapstad geboren; hy is lang van postuur, rood geelachtig van kleur; men vermeent dat hy zich in de nabyheid, dan wel in de Stad ophoudt. –Tot belooning wordt aangeboden Vyftien Ryksdaalders, boven het gewone vanggeld, aan den genen,
[              ] Heeren Gevangenis bezorgt.
Fransche Hoek den 1 Sept. 1830.
And. Steph. ROEX.

item divider

GETROUD:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 29 Augustus,
Josias Philip HOFFMAN, met Marthina Johanna HOFFMAN.

item divider

GEDOOPT:

Een zoon van Dirk Gerhardus DE JONGH, met name Hendrik Christiaan,
Een zoon van den Hr. William Ferdinand BERGH, met name Marthinus SMUTS.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 22 Augustus,
Een zoon van Ferdinand August KEULER, met name Willem Johannes.

item divider

OVERLEDEN.

28 Aug. een jong-geb. zoon van Maria Dorothea BOSSMAN.
26, een zoon van Johannes Gerhardus FREISLICH, met name Johannes Gerhardus, oud 5 maanden en 4 dagen.
1 Sept. Catharina Maria, oud 4 jaren, 8 maanden en 19 dagen, dochter van Johan Michiel GENAN.

item divider

CHRISTENINGS.

In the Military Chapel, Cape Town, on Thursday, 26th August, 1830,
by the Rev. B.C. GOODISON, A.M. Chaplain to the Forces:
A son of Corporal William NEW, of H.M.’s 55th Regt. baptized Edmund.

On Monday, the 30th August, by ditto:
A daughter of private Alexander CARDWELL, of H.M.’s 55th Regt. baptized Anne.
A son of private Michael VOIL, of ditto, baptized Michael.
A son of private John NEWBOLD, of ditto, baptized Robert.
A son of Corporal William EVERETT, of ditto baptized William.

In St. Andrew’s Church, Cape Town, on Sunday, the 29th August, 1830,
by the Rev. J. ADAMSON, D.D.
A son of James ABERCROMBIE, Esq. Bptized James.
A daughter of Charles S. PILLANS, Esq. baptized Camilla Kendreah.

item divider

DEATH.

Aug. 29.  A daughter of Mr. Matthew ADAMS, named Eliza Jane, aged 1 year and 11 months.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Aug. 29.  Constitution, schooner, H. DUNSTERVILLE, from St. Helena 26th July, for this port. Cargo flour. – Brings a mail.
29.  Corsair, schooner, R. PURVIS, from Rio 26th July, for this port. Cargo sundries. – Passenger, Mr. MARSH.
Spoke the Henry Porcher, bound to Madras and Calcutta.
29.  Clorinda, bark, G. CAREW, from Simon’s Bay 26th Aug, for this port, with troops.
Sept. 2.  Eclipse, E. DAVIS, from Algoa Bay 24th August, for this port. Cargo Colonial produce. – Passengers, Mr. & Mrs. INNES & family, 6 pupils, and 1 servant.
H.M.S. Falcon [Faclon], sailed in company from Algoa Bay.

SAILED FROM TABLE BAY.
Aug. 27.  Susan, G. HALLIDAY, FOR Madras and Calcutta.
         29.  Lady East, G. DENNY, for do.                  do.
Sept.  [   ].  Royal M[     ], G.B. COX, for do.           do. [the sentence is obscured by a fold in the paper]

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
Aug. 321.  Lord Amherst, ship R. THORNHILL, from Calcutta 12th May, and Madras 1st July, bound to London. Cargo general. – Passengers, Sir EDWARD and Lady COLEBROOK; Sir Thomas SEVESTRE; Lieut-col. ENGLEHART, Lady, and 2 children; Col. EVERARD; Assistant-surgeon POWELL; Ensign SMITH; the Hon’ble Mr. TAYLOR; Mrs. FAGAN, and Mrs. THORNHILL.
31.  Perseverance, brig, D. McDONALD, from Calcutta 13th June, bound to Liverpool. Cargo sundries. – Passengers, Miss LANE, & Mr. WHITEHEAD

ARRIVED AT BREEDE RIVER.
Aug. 19.  Ligonier, cutter, T. TYLER from Table Bay 16th Aug. in ballast.

ARRIVED AT PORT ELIZABETH.
Aug. 22. H.M. Sloop Falcon, H.G. COLPOYS, Esq. from Mauritius 3d Aug. bound to Simon’s Bay.
Sailed in company with H.M. Sloop Badger, bound to Madagascar. – Left at Port Louis, H.M. Ships Maidstone and Tweed. – Spoke on the 17th aug. the English Bark Christiana, from Bombay 62 days.

SAILED FROM PORT ELIZABETH.
          25.  H.M. Sloop Falcon, H.B. COLPOYS, for Simon’s Bay.
Aug.  24.  Eclipse, brig, E. DAVIS, for Table and London.
                  Mr. KORSTEN’S Fishery has 9 fish. – Mr. DANIEL’S, 1 do.

 

article divider

 

FRIDAY, SEPTEMBER 10, 1830.

 

SALE OF CATTLE,

Under the Insolvent Estate of Johanna Sophia DEMPERS, Widow of the late H.J.J. VERMAAK.
ON Saturday, the 18th instant, at 10 o’Clock in the Forenoon, will be sold at the Town Market, behind the Castle, 46 young draught Oxen, in excellent condtion, well worth the attention of Butchers and Farmers.
G.H. MAASDORP,
F. GODF. WATERMEYER, Joint Trustees.

item divider

DIED, on the 1st September last, our beloved Mother Anna Margaretha WEBER, Widow of Willem MORKEL, after an illness of 11 days, aged 66 years and 3 months, - deeply regretted; of which we hereby give Notice to Relatives and Friends, requesting to be excused the visits of condolence. In the name of the joint Children,
Somerset, Hottentots’ Holland,
6th September, 1830.
Wouter DU PREEZ.

item divider

BERIGT.
DE Civile Comissaris van het Distrikt Stellenbosch, zal vaceren tot het inspecteren van Landeryen, gelegen in het Veldkornetschap van den Hr. N. SWART, Plamiet- en Botrivier, opden 13 October aanstaande en volgende dagen, en in het Veldkornetschap van den Hr. J.W.F. GERMISHUYZEN, Rivier zonder Einde, op den 21 October en volgende dagen.
All Verzoekers om Land in de bovengem. Afdeelingen […the remainder of the sentence has not been included in the image…]

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING,
Van een Huis en Erf in de St. George-straat.
DE Ondergeteekenden, als Executeuren des Boedels van wylen Mejufvr. De Weduwe S.V. VAN RENEN, zullen op Maandag den 13 dezer, precies ten 1 ure, het Huis, aan voormelden Boedel behoorende, thans door denHr. G. MUNNIK geoccupeerd, publiek doen verkoopen. – de konditien van verkoop zyn voordeelig, en het Huis zal op Vrydag en Zaturdag voor de Verkooping, tusschen 9 en 1 uren, kunnen bezigtigd worden.
Op Dingsdag den 14 September, precies ten 11 uren, zullen mede voor rekening van voorm. Boedel, in den Tuin van den Heer H.J. HOFMEYR, voormaals van den Heer. P. AURET, genaamd Weltevreden, de volgende losse Goederen worden verkecht:-
Mahonyhoute Sofa, Stoelen en Tafels; Ledekanten met deszelfs toebehooren; Zilver – en Aardewer; en staande Horologie; een Koets met een paar pletty Tuigen; Draagstoel, yzere Potten en kopere Taartpannen,
enz. enz.
Kaapstad, 1 Sept. 1830.
J.G. STEGMAN,
J.C. GIE. Ms. Executeuren.

item divider

In den Insolventen Boedel van Dirk Johannes KOTZE, Hz. en zyne nagelatene Weduwe Christina Margaretha VAN ZYL.
DE Crediteuren, die hunne vorderingen hebben bewezen in den Insolventen Boedel van Dirk Johannes KOTZE, Hz. en zyne nagelatene Weduwe Christina Margaretha VAN ZYL, worden verzocht kennis te nemen, dat, overeenkomstig eene Resolatie gepasserd do ral de presente Crediteuren by de derde Byeenkomst, eene ge-adjourneerde Byeenkomst van Crediteuren zal word n gehouden ten overstain van den Meester van het Hooge Geregtshof, in de Groote Jury Kamer, in de publieke Gebouwen, Kaapstad, op Zaturdag den 18 dezer, precies ten 10 uren, ten einde het Verslad der Curatoren te ontvangen, e naan hen derectien te geven hoe in het vervolg den Boedel te beredderen.
J.J.L. SMUTS,
J.L. WAHL, Gezamelyke Curatoren.

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING.
DE Weduwe van wylen den Heer J.J. HUMAN, is voor-nemens op den 7 en 8 October aanstaande, op hare Plaats aan Carsrivier, Distrikt Caledon, te doen verkoopen, haren geheelen Inboedel, bestaande in Slaven en Slavinnen, Paarden, Schapen, Bokken, Aanfokbeesten, Bouwgereedschappen, en hetgeen verder te koop zal worden gepresenteerd.
Carsrivier den 26 Augustus, 1830.

item divider

Publieke Verkoopingen te Port Beaufort, Swellendam.
DE Ondergeteekende zal, voor da thy eene verandering maakt in de bezigheid onlangs door hem te Port Beaufort […..this sentence is obscured by a fold in the page…] op donderdag den 7 en Vrydag den 8 October aanstaande, publieke Verkoopingen houden, zonder reserve, van het restant van den Handels Voorraad. – De Artikelen die men zal opveilen, zyn van de beste sort, en byzonder wel geschikt tot vertier in de Buiten-Distrikten, waarvoor zy expres zyn nitgezocht. –
Een Crediet van 6 maanden, met Intrest, onder geode Securiteit, zal door den Afslager worden verleend op alle koopen boven de 100 Rds. – Alle verdure vereischte voorwaarden betrekkelyk kleiner [sommen,] zullen ten tyde van de Verkooping worden bekend gemaakt.
Intusschen is alles uit de hand to keep op bovengem, konditienm, op aanvraag aan de Pakhuizen.
Den 30 Augustus 1830.
A.G. ROBERTSON.

item divider

VERKOOPING AAN DE VISCHHOEKBAAI.
DE Ondergeteekende van voornemen zynde, om in den loop der aanstaande maand October, een Privaat Logement in de Simons-stad te openen, wenscht zich dus van zyne zeer uitgebreide Affaire aan de Vischhoek te ontdoen, en zal uit dien hoofed, op den 29 en 30 dezer, per publieke Vendutie aan bovengem. Plaats doen verkoopen, de gezegde Plaats, groot in zyn grond 693 morgen, wel bekend als eene Vischplaats, met goed Zaai- en Weiland, groot overvloed van Kreupelhout, een Groenten Tuin, en het geheele jaar door van Water voorzien. Het Land is thans bezaaid met 12 ¼ mud Koorn, Garst, Haver, Rog en Erwten, al hetwelk een zeer veel beloovenden Oogst doet verwachten, zynde hetzelve zeer geschikt, om met geringe kosten tot eene Noordkaper Visschery te worden ingerigt.
Voorts Ploegen, Eggen, complete Bouwgereedschappen, tot eene Boerdery behoorende, twee zoo goed als nieuwe Ossenwagens met toebehooren, 50 extra Ossen, welke met het einde van deze maand uit de Saldanhabaai verwacht worden; een opregte Hollandsche Bul, extra geode Melkkoeyen, Trek- en Rypaarden, een nieuwe Kar voor een e nook voor twee Paarden, twee Vischbooten, twee Zegens, waarvan de een zoo goed als nieuw is, een platboom Schuit, Vatwerk, Zoutbalies, waarin 50,000 Pekelharingen kunnen gezouten worden.
Voorts Huismeubelen, Tafels, Stoelen, Sofas, Aanzettafels, Ledekanten, Katels, Beddegoed, Kasten, Kisten, blaauwe Tafelserviesen, Keukenge-reedschap, en vele andere Noodwendigheden, te menigvuldig om hier te worden vermeld.
Voorts een Slavenjongen, zynde een bekwame Looyer.
Koopers boven Rds. 100, zullen een Crediet van 3, - die boven de Rds. 1000, een crediet van 6 maanden hebben, mits op geode en gangbare Acceptatien.
Alles zal zonder de minste reserve verkocht worden.
Simons-stad den 6 Sept. 1830.
J.D. LEIBBRANDT.
Een goed Glas Wyn en Verversching zal gegeven worden.

item divider

OPROEPING VAN CREDITEUREN.
DE Executeuren des Boedels van wylen Mejufvr. Maria Margaretha GILDENHUIS, laatst Weduwe wylen den Heer Ary Jacob JOUBERT, reopen op alle en een iegelyk, die eenige pretentie, uit welken hoofed ook heenkomende, op bovengem. Boedel mogte hebben, zich binnen den tyd van de eerstkomende drie maanden, by den eersten Ondergeteekenden, in de St. George-straat No. 2, te melden.
Kaapstad, 9 Sept. 1830.
Paul ROUX, Paulzoon.
N. SWART, Pz.

item divider

BEKENDMAKING.
OM allen nadeeligen indruk voor te komen, welke zekere Advertentie, onder naamteekening van den Bajuw, zoned kunnen maken, - zoo is de Ondergeteekende verpligt, om tot instanthouding van zyn goeden Naam en Crediet, het volgende aan het geërd Publiek bekend te maken:
Dat na myne Woonplaats met myne Vrouw te hebben verlafen, in de Stad komende, tot myne groote verwondering, myne nagelatene Goederen in de publieke Couranten geadverteerd zie, end at wel in eene zaak, die ik qq. Den Boedel van CLOETE verpligt was te institueren, geheel onkundig hoe en wie zulks in myn afwezen mogt hebben opgegeven, en NB. De tyd per publieke Verkooping zoo kort te bepalen, de onmogelykheid wetende dat ik voor dien tyd niet kon terug wezen, - laat ik zulks ter beoordeeling van het geërd Publiek over, - ten allen tyde bereid, ter liefde voor de waarheid, zulks met solemnelen Eede te vebestigen.
Kaapstad den 6 September 1830.
Josephus Hendrik WOLMARANS,
Veldkornet, Attaquas Kloof, George.

item divider

THE Sale of the Property of the late Hendrik BERNARD, and his surviving Widow Elisabeth Maria VOSLO, which was advertised to be held on the 28th and 29th instant, is unavoidably postponed to the 7th and 8th of October next.
George, 6th September, 1830.
B. DE LA HARPER,
Assumed Executor.

item divider

GETROUWD:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, Zondag den 5 September,
Petrus Wilhelmus STEYN, met Johanna Petronella DE NECKER.
Jacobus Adriaan Albertus ENGELBRECHT, met Maria Cornelia VAN LIL.
Johannes ENGELBRECHT, met Claudina Maria SMIT.

item divider

GEDOOPT:

Een zoon van Fredrik Wilhelm BEES, met name Fredrik Hendrik.
Een zoon van Matthys VAN EYSSEN, Cz. met name Jan Arend.
Eene dochter van Michael William KELLY, met name Elisabeth Jacoba.
Eene dochter van Pieter Diederik VAN DYK, met name Charlotta Johanna Wilhelmina.
Eene dochter van Jacobus TIER, met name Louisa Margaretha.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 5 September,
Een zoon van den Heer Hendrik Samuel Theodorus RICHTER, met name Johan Heinrich.
Een zoon van den Heer Johannes Albertus MUNNIK, met name Johannes Albertus.
Een zoon van Christian Wilhelm SCHOUW, met name Wilhelm Johannes.

item divider

OVERLEDEN.

1 Sept. eene dochter van Johan Michael GENAU, met name Catharina Maria, oud 4 jaren, 8 maanden en 19 dagen.
6, eene jong-geb. dochter van Johanna SLABBERT.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 5th September, 1830,
by the Rev. G. HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:

A daughter of Thomas MORRIS, baptized Elizabeth Sarah.
A son of John ECKLEY; baptized George Henry.

In St. Andrew’s Church, Cape Town, on Sunday, the 5th Sept. 1830,
by the Rev. J. ADAMSON, D.D.
A son of W. SOMERFIELD, baptized William.
A daughter of Mr. G. TAIT, baptized Alison.
A son of ditto, baptized Thomas.

In St. George’s Church, Graham’s Town, on Sunday, the 15th Aug. 1830,
by the Rev. W. CARLISLE, M.A. Chaplain:
A daughter of Jacobus VAN DE MERVEL, baptized Elizabeth.

On Sunday, the 22d August, by ditto:
A son of Ezekiel and Ann HARRIS, baptized Philip Thomas.

item divider

DEATHS.

At Graham’s Town.
James DUNFORD, aged 39 years.
Catherine COCKRAN, aged 2 years.
Jacobus DE WAAL, aged 38 years and 3 months.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Sept. 3.  Edmond Castle, brig, G. HARRIS, from the Downs [11th] June, for this port. Cargo sundries and Government Stores. & Mrs. LE BRETON and son, Miss LE BRETON, and Mr. SIMPSON; - in steerage, 2 men, 6 women, and 1 child. – Brings a mail.
A vessel of war was about to sail for the Cape, commanded by Lord G. POWLET.
The Mary Jane, Rutland, and Berrington, were likewise about to sail for the Cape.
The Upton Castle, from the Cape, arrived off Portsmouth 10th June.
5.  Hebe, brig, R. DOUGLAS, from the Mauritius 30th July, for this port. Cargo sugar. – Passengers, Mr. WALLARTON; in the steerage, Mr. MERRICK. – Brings a few loose letters.

SAILED FROM TABLE BAY
Sept. 5.  Usk, T. LONG, for Algoa Bay.
          6.  Cornwallis, H. HENDERSON, for Algoa Bay and Mauritius.
          6.  Magnet, R. WATKINS, for England.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
Sept. 3.  H.M.S. Falcon, H.G. COLPOYS, from Mauritius 3rd August, Algoa Bay 25th, and Mossel Bay 31st, for this port. – Brings a mail.
On the 17th Aug. spoke the English bark Christiana, in lat. 20.44 S. long. 35.09. E. bound to London.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
Sept. 3.  Perseverance, brig, D. McDONALD, for Liverpool.

 

article divider

 

FRIDAY, SEPTEMBER 17, 1830.

 

General Post Office, Cape Town, 17th Sept. 1830.
LETTERS are received at this Office, and will be transmitted by the following opportunities, viz. : -
To England, by the Eclipse and Georges.
Mauritius, by the Balzoni, Leda, and Kerswill.
Swan River, by the Cleopatra.
Calcutta and Madras, by the Lord Hungerford.
Van Diemen’s Land and N.S. Wales, by the Venus.
R. CROZIER, Postmaster-General.

item divider

List of unclaimed Letters returned from the Post Office, Graham’s Town, 3d September, 1830.

2

P.C. BOWER,

1

J. COLLINS,

1

P.F. BOWER,

1

A. RAFFY,

1

J.Z. BUYS,

1

Major ROGERS,

2

J.S. BUYS

1

Lena,

1

C. BOTHA,

1

J. FLINN,

1

J. BATMAN,

12

O.J. TRUTER,

1

Mrs. BYLES,

1

J.G. DE VILLIERS,

1

S. DE BEER,

1

Mr. WIER,

1

J. CROMHOUT,

1

T Steen BARK,

1

N. COOMANS,

1

H.G. MACHAU,

1

- DEDELESS,

1

M. GOODHEAD,

1

D. FOGDEN,

1

N. THULY,

1

F. FYNN,

1

B.S. V.D. LINDE,

1

P.H. FERREIRA,

1

J. Bear NIES,

1

J.H. HURTER,

1

F.N. BISSINGER,

1

F.G. HEYNS,

1

J. CANE,

1

A. JONKER,

1

J. ELS,

1

M.McLINSEY,

1

G. JOSEPH,

1

VAN DER MERWE,

1

J. LABERSCHANGE,

1

A. PESTER,

1

G. MAERIES,

1

J. VAN RENSBERG,

1

H. MADON,

1

G. ROELINDEN,

1

J.A. VAN NIEKERK,

1

J. SCHEEPERS,

1

C. PONWELKETELTA,

1

G.H. SCHEEPERS,

1

F. POTGIETER,

1

M.P. STEYN,

1

K. PLESANDER,

1

Mr. SNOWDEN,

1

D. PETERS,

1

Mr. ARONER,

1

J.T. ROOS,

1

J. AUSTEN,

1

P. STEYN,

1

T. BORBUNGES,

1

Mr. SIMPSON,

1

J.F. BAM,

1

S. SCHUTTE.

 

List of unclaimed Letters in the General Post Office, Cape Town, 17th September, 1830.

1

Mrs. D.R. BELLAPASQUA,

1

David JACOB,

1

George BENNETT,

1

T. KING,

1

Mr. BECKER,

1

Mr. KLINK,

1

John BURNS,

1

Mrs. H.T. LOCKE,

1

Mr. BOYD, (Cape Corps,)

1

Miss MOLESWORTH,

1

William CAPE,

1

John MACLAREN,

1

William CONN,

1

Wm. MITCHELL,

1

Joseph DEKKER,

1

G.H. MARSHALL,

1

H. FITZPATRICK,

1

J. ONGE,

1

Mr. GOSBELE,

1

Sr. Ricardo Agostinho PEACH.

1

J. GOODAIR,

1

Thos. G. ROBERTS,

1

Serjt.-Major HOLMES, (98th Regt.)

1

Captain SMYTH, (39th Regt.)

1

Jan ISAAKS,

1

P.J. TRUTER, (Advocate.)

1

Thos. JOHNSTONE,

1

 

 

The following Letters have been despatched from Cape Town, and other Country Post Offices, to their respective addresses, but returned, being unclaimed or refused.

1

Captain ANDERSON,

1

Mrs. S.M. DE GOEDE,

1

Thos. L. ACKERMAN,

1

Jan HEYNTJES,

1

Mr. BEARDMORE,

1

P. LAKER,

1

J. BRINK, J. SON,

1

G.F. MULLER,

1

John James BARROT,

1

Mrs. the Widow P. MARAIS,

1

R. BLAIR,

1

Matthew PARKINS,

1

Lieut. J.F. COWDEROY,

1

Mrs. the Widow SCHULLER,

1

J. DEKKER,

1

W. WENTZEL,

1

Dl. Jacobs. ERASMUS, P. SON,

1

John WHITEHEAD,

1

Miss N. FLINN,

1

W.A. VAN ZYL.

 

item divider

NOTICE.
ALL Persons having any Claims against the following Estates, administered by the Orphan Chamber, viz: -
Of the late J. BALL,
-------------  Zacharias Joseph DE BEER, and pre-deceased Wife Anna Sunna TINNERHOLM,
-------------  John and George COOPER,
-------------  Susanna Francina CILLIER,
-------------  Cornelis Hendrik DAVEL, and surviving Widow Maria Elizabeth HERBST,
-------------  William DAWSON,
Of Willem Adriaan DIQUE, and deceased Wife Claudina Magdalena DELPORT,
Of the late Henry GRANT,
-------------  Hendrik CRAEBE,
-------------  Abraham DE KLERK,
-------------  Adriaan Petrus VAN DER LINDE, and surviving Widow Cornelia Elizabeth KLYNGELD,
-------------  Isaac MARAIS,
-------------  Petrus J. THERON, and surviving Widow Susanna Aletta CORFF,
Of Jan WESTERAADT, and deceased Wife Maria Catharina VAN WEYNGAARDT,
Of the late Christina Margaretha REINHARDT, separated Wife of Cornelis Michiel ZAAYMAN,
-------------  Johannes Jacobus MULLER, and surviving Widow Margaretha BLOK,
are hereby requested to forward them, with proper Vouchers, to the Orphan Chamber, within the term of three Months from this date, on pain of deprivation of further right: and those who may stand indebted to the aforesaid Estates, are desired to discharge their respective debts within the said period, on pain of prosecution by Law.
Orphan Chamber, Cape of Good Hope, 16th September, 1830.

item divider

ORPHAN CHAMBER.
WITH reference to the Advertisement of the Board of Orphan Masters, bearing date the 3d of March last, - Notice is hereby given, that if the Watches found in the Estate of the late Johan Fredrik GETZE be not claimed by the lawful Owners, within one month from the date hereof, they will be sold for the benefit of the Estate of the said J.F. GETZE.
Orphan Chamber, Cape of Good Hope, 16th September, 1830.
H. TENNANT, Secretary.

item divider

In the Supreme Court,
Master’s Office, 16th September, 1830.
In the Matter of the Insolvent Estate of the Widow of
the late George Christian BERGMAN.
AN Application having been made to the Supreme Court, by the above named Insolvent, praying that the Deed of her Rehabilitation may be confirmed by this Court, - It is ordered, that those Creditors who have not given their consent in writing to the said Deed, do appear before the Master of the Supreme Court, by themselves, or their Agents duly authorised, on or before Saturday, the 30th day of October next, and shew cause, if any, why the said Widow of the late George Christian BERGMAN, shall not obtain the said Deed of Rehabilitation, pursuant to the form prescribed by the late Worshipful Court of Justice.
By Order of Court,
Clerke BURTON, Master of the Supreme Court.

item divider

SALES
BY THE MASTER OF THE SUPREME COURT.
Master’s Office, Cape Town, 2d September, 1830.
On Saturday, the 25th September, 1830, at 11 o’Clock in the forenoon precisely,
WILL BE PEREMPTORILY SOLD TO THE HIGHEST BIDDER, ON THE PREMISES,
Before a Special Commissioner of the Supreme Court,
LOT I – A House and Premises, situate in Long-street, Cape Town,now in the occupation of Mrs. FISHER,  - containing
On the Ground Floor – three large front Rooms, Passage, Hall, Pantry, and Kitchen, three Store-Houses adjoining;
A back Yard, with an Entrance leading into Long-street;
Out-buildings, - consisting of two Servants’ Rooms, with a Loft, Stable, and Hen-house;
Also, an excellent Garden, well supplied with Water.
Lot II. – A small House adjoining the Lot No. 1, and now in the occupation of Mr. P. BOSS, - containing,
On the Ground Floor, - two front Rooms, Passage, Hall, and back Room.
In the back Yard, - a Kitchen, Pantry, and Store; and a common Passage leading into Long-street;
Together with a piece of Ground, walled in and measuring 74 feet by 14 ft.
LOT III. – A small House adjoining the Lot No. 2, and now in the occupation of of the Defendant, - containing,
On the Ground Floor, - two front Rooms, Passage, Hall, and back Room.
In the back Yard, - a Kitchen, Pantry, and Store-house; and a common Passage leading into Long-street;
Together with a small Garden well supplied with Water.
A Plan of the Property may be seen in the Master’s Office.
This Property is to be sold under Process of the Supreme Court, in a Suit between Diederick PALLAS, Plaintiff, and Catharina Petronella DE GREYS, Widow of the late Johannes Arnoldus Adam ZIEDEL, Defendant; and may be viewed any Day prior to the Sale.
Conditions of Sale may be seen in the Master’s Office, Cape Town, and may be obtained on application to Messrs. WOLFF & BARTMAN, Auctioneers.
Clerke BURTON, Master of the Supreme Court.

item divider

Master’s Office, Cape Town, 2d September, 1830.
On MONDAY, the 27th SEPTEMBER, 1830, at 11 o’Clock in the Forenoon precisely,
WILL BE PEREMPTORILY SOLD TO THE HIGHEST BIDDER,
ON THE PREMISES,
Before a Special Commissioner of the Supreme Court,
LOT I. – A House and Premises, situate in Dorp-street, Cape Town, now marked No. 51, - containing
On the Ground Floor, - one front Room, Passage, Hall, Kitchen, and Pantry;
On the upper Floor, - one front Room, Hall, and back Room;
In the back Yard, - a small Wood House.
LOT II. – A House and Premises adjoining, now marked No. 52, containing
On the Ground Floor, - one front Room, Passage, Hall, Kitchen, and Pantry;
On the upper Floor, - one front Room, Hall, and back Room;
In the back Yard, - a small Wood House,
A Passage leading into the Street.
This Property is to be sold under Process of the Supreme Court, in a Suit between Gerrard Ewout OVERBEEK, as Agent of Willem Nicolaas VRUGT, Willem Rynier op ten NOORT, and Isaak ten CATE, as Executors of the Estate of the late Isabella Angenita HEYNING, Widow of the late Willem VRUGT, Plaintiff, and Christiaan Adriaan DE NECKER, Defendant, and may be viewed any Day prior to the Sale.
Conditions of the Sale may be seen in the Master’s Office, Cape Town, and may be obtained on application to Messrs. WOLFF & BARTMAN, Auctioneers.
Clerke BURTON, Master of the Supreme Court.

item divider

NOTICE.
THE Liquidation Accounts and further Documents belonging to the Estate of the late J.H. DE VILLIERS, J.H. Son, will lie for inspection for 14 days from the 14th inst., at the House of the first Undersigned.
Paart, 14th September, 1830.
F.J. BERNHARDI, q.q.
A.M. MEIRING, q.q.

item divider

NOTICE.
THE Undersigned requests all Persons having any Claims of the late Hendrik BARNARD, Sr. and surviving Widow Elizabeth Maria VOSLO, to give them in to him, within three months from this date; and those standing indebted to the said Estate, are desired to liquidate their Accounts witin the above period.
George Town, 1st September, 1830.
B. DE LA HARPE, Assumed Executor.

item divider

SALE
Under the Insolvent Estate of Christoffel Jacobus BRIERS, of Stellenbosch.
ON Thursday, the 7th of October next, at 10 o’Clock in the Forenoon, will be sold in the Village of Stellenbosch, the whole of the above Estate, consisting in Wagons, Carts, and Horses, Furniture of every description, Looking Glasses, Plate and plated Ware, a large Silver Vase or Cup, Bedsteads and Bedding, Glass and Crockery Ware, Culinary Utensils, &c.
An Erf or Plot of Ground, situate in the Village, comprising a large and substantial Dwelling House, in excellent repair; a Coach-house, two Out-houses, a Stable, and a large piece of Garden Ground, planted with Fruit Trees.
An Erf or Plot of Ground, with a half-finished Building thereon,
And further, the following Slaves:

Francois,

of Mozambique, Labourer,

46 years old.

Arend,

of ditto,              

41

Gerwind,

of ditto,                

33

Adonis,

of this Colony, Taylor,

42

Thomas,

of ditto,

18

Titus,

of ditto, Labourer,

34

Spatia,

of Mozambique, Housemaid,

43

Eva,

of Madagascar,     do.

45

Dorenda,

of this Colony, Sempstress,

30

Sabina,

of ditto,

18

 1. Godf. WATERMEYER,
  J.G.G. LINDENBERG, Joint Trustees.

item divider

ON Monday next, the 20th instant, will be sold, at the Place of J. SNYMAN, at Klapmuts, near Stellenbosch, 500 very fat sheep, and 20 trained Oxen, also in fine condition. At the same time will be put up, at a long Credit, the following Slaves, belonging to Mr. J.C. ESTERHUYZE, viz: -
Saul, of Mosambique, Aron of ditto, and Eva of the Cape; who are not wold for any misconduct, but because the Owner has no further use for them
N.B. All Persons having any Claims against Mr. J.C. ESTERHUYZE, are requested to send them within three Months from this date, to the first Undersigned, at Klapmuts, or to the second Undersigned, Cape Town.

item divider

ALL Persons having any Claims against the Estate of the late Widow Mattys BASSON, are requested to give them in at the Office of the Undersigned; and those standing indebted to the same, are required to liquidate their Accounts, within three Months from this date.
Graaff-Reinet, 8th September, 1830.
G.J. BROEKHUISEN, q.q.

item divider

DIED, on the 1st September, at Mr. J.D. THEUINISSEN’S, Hartebeestkraal, our beloved Mother Anna Margaretha WIUM, Widow of Willem MORKEL, after an illness of 11 days, aged 66 years and 3 months, - deeply regretted; of which, we hereby give Notice to Relatives and Friends, requesting to be excused the visits of condolence.
In the name of the Joint Children,
Wouter DU PREEZ.

 

article divider

 

FRIDAY, SEPTEMBER 24, 1830.

 

In the Matter of the Insolvent Estate of Jacobus Johannes Gysbert VAN REEDE VAN OUDTSHOORN, of Witteboom,
Constantia, Wine Grower.
NOTICE
is hereby given, that a Meeting of Creditors in the above Estate, will be held in the Grand Jury Room, on Friday, the 22d day of October next, at eleven o’Clock in the Forenoon, for the purpose of taking into consideration proposals for releasing the said Estate from Sequestration.
Cape Town, Sept. 24th, 1830.

item divider

[the beginning of this sentence has not been included in the scanned image….]  DEBTS.
THE Undersigned, being duly authorised by the Creditors, under the Insolvent Estate of William FORBES, of Cape Town, Shoemaker, will sell by public Auction, to the highest bidder, on SATURDAY next, the 25th instant, at 12 o’Clock at Noon, at the Commercial Exchange, certain Outstanding Debts due to the said Estate, amounting to Rds. 1,831-6-5.
R.W. EATON, Sole Trustee.

item divider

THE Undersigned, being duly authorised by the Creditors, under the Insolvent Estate of Carel HANCKE deceased, and his surviving Widow Johanna Wilhelmina PIETERSEN, will sell by public Auction, to the highest bidder, on SATURDAY next, the 25th instant, at 12 o’Clock at Noon, at the Commercial Exchange, the whole of the Outstanding Debts due to the said Estate, amounting to Rds. 6,248-7-0
R.W. EATON,
T.W. ELLIOTT, Joint Trustees.
The particulars of the above-mentioned debts, and the Conditions of Sale, may be seen on application to the Clerk of the Commercial Exchange.

item divider

GEDROST, sedert den 11 dezer, myn slaaf Fielis, gekocht uit den Boedel van wylen J. MEYBURG; heeft aan een botteljegroen baatje, wit onderpak en roode doek om het hoofd; hy is middelmatig van postuur, geel van kleur en heeft groote oogen; is een Kleedermaker, en heeft eene viol by zich; geeft voor met verlof van my te gaan wek zoeken, en verhuurt zich als Kleedermaker en Muzykant. – Die hem in een der Gevangenissen of aan my bezorgt, zal, buiten het vanggeld, beloond, en die hem ophoudt, in regten vervolgd worden.
Kaapstad den 21 September 1830.
C.C. MOCKE Langstraat

item divider

EENE Lyst van Inteekenaren voor een Nieuwspapier, dat men voornemens is daar te stellen in de Grens Distrikten, ‘e worden genoemd “The Cape of Good Hope Eastern Chronicle,” en wekelyks te Grahams-stad uit te geven voor eenen prys niet te bovengaande Zes Stuivers Sterling elk Nommer, ligt ter teekening in de Commercie Kamer, in de Zuid-Afrikaansche Publieke Bibliotheek, en by den Heer J.D. GREGORY, HeerenUIgracht.

item divider

UIT DE HAND T KOOP, - De welbekende vruchtbare Plaats Vaatje, gelegen aan de Koebergen, in het Kaapsch Distrikt, bezaaid met 30 mudden Koorn, 60 mudden Haver en 11 mudden Garst. – De konditien kunnen op aanvraag vernomen worden ten Kantore van de Heeren TRUTER & MEESER, Procureurs en Notarissen.
Kaapstad, 22 Sept. 1830.
C.A. VAN DER BURGH, qq.
*** Ook te koop, een zeer nitgestrekt Erf, aan de Groenepunt, met de laaropstaande Gebouwen de konditien zynzeer voordeelig, en te vernemen op aanvraag als hoven.

item divider

GETROUWD:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 12 September,
Francois Pierre Nicolaas AGRON, met Dina Johanna Margaretha JANSEN.

Op Zondag den 19 September,
De Hr. Pieter Johannes ROUX, met jonge Jufvrouw Aletta Barendina MYBURGH.

item divider

GEDOOPT:

Op Zondag den 12 Sept.
Twee zoons van Willem KARSTEL, met name Pieter Hendrik en Adolph Wilhelm.
Eene dochter van Sara Johanna DE KLERK, Huisvrouw van J. JUBELIS, met name Elisabeth Maria DE KLERK.
Eene dochter van Martha VAN DE KAAP, met name Johanna Catharina.
Eene dochter van Johan RAYNER, met name Christina Rebecca Emma.
Eene dochter van Hendrik DE WAAL, Jz. met name Anna Wilhelmina Georgina.
Een zoon van Robert CALLANDER, met name Robert.
Eene dochter van Martin Godlieb ECKARD, met name Maria Christina.

Op Zondag den 19 September,
Een zoon van Willem UDEMANS, met name James Mills.
Eene dochter van wylen Louisa JANSE, met name Clara Christina.
Een zoon van Gerhardus Jacobus COETZEE, met name Hendrik Johannes.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 12 September,
Een zoon van Hendrik Fredrik SLICHTING, met name Alphonus Frans Godier.
Een zoon van Robert Jacob HEYDENRYCH, met name Michiel Adriaan.

item divider

MARRIAGES.

In St. Andrew’s Church, Cape Town, on Monday, the 16th Sept. 1830,
by the Rev. J. ADAMSON, D.D.
Mr. Edward MOORE, to Naomie SIBBALD.
Serjeant Samuel CHANNAN, to Widow Elizabeth BRANKIN.

In St. George’s Church, Graham’s Town, on Sunday, the 29th Aug. 1830,
by the Rev. W. CARLISLE, M.A. Chaplain:
William MEGCAN, to Ellen DE VINE.

On Thursday, the 2d Sept. by ditto:
John TALBOT, to Sarah POULTON.

On Thursday, the 16th Sept. by ditto:
Mr. William Christian BOWER, to Miss Susanna Sophia VAN ROOYEN.

At Bathurst, on Monday, the 12th July, 1830, by the Rev. G.S. PORTER,
M.A. acting for the Chaplain:
James WARREN, to Elizabeth BAKER.

At ditto, on Monday, the 26th July, by ditto:
Jenkin LEWIS, to Sarah BAKER.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Tow, on Sunday, the 12th September, 1830,
by the Rev. G. HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A son of William GADNEY, Esq. baptized Marthinus Adrianus.

On Sunday, the 19th Sept. by ditto:
A daughter of Mr. Andrew STEEDMAN, baptized Emma  Percy.
A daughter of Mr. Frederick David WALDEK, baptized Sarah Eliza.
A daughter of Mr. John Mitchell BROWN, baptized Mary Ann Mitchell.
A daughter of Mr. James MORLAND, baptized Jane.

In the English Church, wynberg, on Sunday, the 12th Sept. 1830,
by the Rev. B.C. GOODISON, A.M. Acting Chaplain:
A daughter of Andries BACK, baptized Johanna Helena.

In St. Andrew’s Church, Cape Town, on Sunday, the 19th Sept. 1830,
by the Rev. J. ADAMSON, D.D.
A daughter of John McARTHUR, Private of 72d Highlanders, baptized Margaret.

At the Hope, Bathurst, on Tuesday, the 31st August, 1830,
by G.S. PORTER, M.A. acting for the Chaplain:
A son of John James CENTLIVRES and Arabella Broome CHASE, baptized Henry Nuthall CENTLIVRES.
A son of ditto, baptized Frederick Augustus CENTLIVRES.
A daughter of ditto, baptized Arabella Helen CENTLIVRES.

In the English Church, Port Elizabeth, on Sunday, the 1st August, 1830.
By the Rev. F.McCLELAND, A.B. Chaplain:
A daughter of William BARKLEY, baptized Emily Anna.
An adult woman of colour, baptized Mary Ann.

On Sunday, 15th August, by ditto:
A son of Thomas William STEVENS, baptized John Buckingham.
A son of Jonathan BROOKS, baptized William James.

On Sunday, the 22d August, by ditto:
A daughter of William WHITE, baptized Elizabeth Ann.
A daughter of John SCANLEN, baptized Hannah.

On Sunda, 29th August, by ditto:
A son of Gert Petrus BEZNYDENHOUT, baptized Petrus Mattheus.

On Sunday, 5th September, by ditto:
A daughter of Gert BOTHA, baptized Emerentia Aletta Catharina.

On Tuesday, 7th Sept. by ditto:
A son of John SCANLEN, baptized William Francis.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Sept. 11.  Resolution, brig. T. GOLDSWORTHY, from Rio 29 July, for this port. Cargo sugar and sundries.
Experienced strong N.W. gales which carried away her balwarks, &c.
11.  Conch, schooner, T. COBERN, from Algoa Bay 2d Sept. for this port. Cargo colonial produce. – Passengers, Dr. & Mrs. WYER, and 4 children; Mrs. STUCKERIS; Messrs. KEMP, NORTON, COOMANS, and MUNRO; 2 servants, and 1 steerage passenger.
12.  Phoebe, bark, J. BEATSON, from Rio 8th August, for this port. Cargo wheat, coffee, and Rice. – Passengers, Mr. and Mrs. ELMSLEE.
H.M.S. Warspite, is at Rio.
12.  Belzoni, bark, J. TALBERT, from the Downs 23d June, bound to Mauritius. Cargo sundriews. – Passengers, Col. & Mrs. THOMSON, Royal Engineers 4 children, and 4 servants; Ensign WEIR, 29th Regt.’ 20 men, 6 women and 6 children. – Brings a few letters. – Three children of Col. THOMPSON, died on the passage.
12.  George the Fourth, cutter, S. PHELPS, from Algoa Bay 3d Sept. for this port. Cargo colonial produce.
12.  Venus, bark, J. HARVEY, from Liverpool 24th June, for this port and Hobart Town. Cargo sundries. – Passenger, Mr. YATES. – Brings a few letters.
Spoke the Elphinstone, bound to Calcutta, 10 days ago.
12.  Gowan, brig. J.D. ESHELBY, from the Downs 14th June, for this port and Algoa Bay. Cargo sundries. – Passenger, Ensign ROSS, 72d Regt. – Brings a mail.
Spoke the Vulture, from Valparaiso, in lat. 10. N. long. 22 W. homeward bound. All well.
14.  Cleopatra, G. SWEET, from Dublin 26th June, for Swan River. Cargo sundries. – Passengers, Messrs. MOORE, NOWLAN, and CODD; and 19 steerage passengers. – Put in for refreshments.
14.  Lord Hungerford, C. FARQUHARSON, from Plymouth 13th July, bound to Calcutta. Cargo sundries. – Passengers, Mesdames TUCKER and BROWNRIGG; Misses MONEY, A. MONEY, BROWNRIGG, and MARTIN; Messrs. Russell BROWNRIGG, BAYLEY, BUBH, CARR, and ASUTHERLAND; Capt. TOMLINSON, 11th Dragoons: - for the Cape, Mrs. WILLIAMS, and Mr. LESTER. – Brings a mail.
14.  Woodbine, brig, R. OWSTON, from St. HELENA 18th August, for this port. Cargo sundries. – Passengers, Mr. & Mrs. SOLOMON, and 8 children; Mr. DICK; 2 servants; and 1 steerage passenger.
The Mary, KILGOUR, had arrived.
14.  Barrington, brig, R. MENTRUP, from the Downs 20th June, for this port. Cargo sundries. – Passengers, Mrs. MENTRUP, Mr. DRAESKI, and Mr. FOX. – Brings a mail.
18.  Freeland, brig, E. JONES, from Manilla 27th April, bound to Lisbon. Cargo rice and sugar. – Put in for refreshments.
20.  Ligonier, cutter, T. TYLER, from Breede River 12th Sept. for this port. Cargo grain.
20.  Feejee, bark, W. McGOWAN, from Singapore 22d July, and Batavia 5th Aug. bound to London. Cargo sundries. – Passenger, Mr. GOODENOUGH – Put in for refreshments.
The Mary Hope, and Indian, from Batavia and Singapore, intend touching at the Cape.
21.  Lonach, ship, R.B. COLGRAVE, from Bombay. Cargo cotton. &c – Passengers, Mesdames SYKES, PEPPER, DE ST. CRAIC, DAWSON, and 1 child. Lieuts. MAYIR and DICKSON, and Mr. LYS. – In steerage, Mrs. OGILVIE, 1 child, and 2 servants. – Brings a mail.
The Sesostris and Ganges had gone to China.
22.  Bussorah Merchant, G. JOHNSON, from Penang 22d July, bound to London. Cargo general – Passengers, Mr. & Mrs. KERR, and child; Mrs. BRO[    ]OFT and child; Dr. ANDERSON, Messrs. PETRIE, ANDERSON, and MEREWEATHER; and 20 invalids from H.M. Ships in India. – Put in for refreshments.
22.  Pero, W. RUTTER, from Mauritius 23d August, for this port. Cargo, sugar. – Passengers, Rev. Mr. & Mrs. FREEMAN, and 2 children; Lieut. STONE, and 3 servants. – Brings a Mail.

SAILED FROM TABLE BAY.
Sept. 11.  Patience, T. MATTHEWS, for the Knysna.
          14.  Olive Branch, J. ANDERSON, for St. Helena.
          14.  Clorinda, J. CAREW, for Algoa Bay.
          16.  Juno, C. BLACK, for N.S. Wales.
          18.  Cleopatra, G. SWEET, for Swan River.
          20.  Belzoni, J. TALBERT, for Mauritius.
          20.  Lord Hungerford, C. FARQUHARSON, for Calcutta.
          21.  Feejee, Mc.GOWAN, for London.
          22.  Georges, brig, G. SCOTLAND, for Liverpool.
          22.  Gowan, brig, J.D. ESHELBY, for Algoa Bay.
          22.  Freeland, brig, E. JONES, for Lisbon.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
Sept. 20.  Margaret, J. BIDDLE, from Bristol 25th June, bound to Swan River. Cargo sundries. – Passengers, Mr. and Mrs. TANNER, Mr. DAVIS, Mr. and Mrs. VIVEASH, Mr. PEEL, Mr. FUSSELL. – In steerage, 19 men, 14 women, 22 children. – A few loose letters for the Cape. – Put in for refreshments.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
Sept. 21.  H.M.S. Falcon, Capt. COLPOYS, for Jamaica.

ARRIVALS IN ENGLAND FROM THE CAPE.
Fairlie, June 4th; Fame, 16th; Rambler, 16th; Simpson, 21st; Columbia, 21st; Madeline, 26th; Mary Anne, 26th; Mount Stuart Elphinstone, 26th; Aurora, 28th; Charles Kerr, 29th; Minerva, 29th; Matilda, 22th; and Symmetry,  30th.

 

article divider

 

Print Email

1820 to 1839