Cape of Good Hope Government Gazette 1832 - 1 - January to March

FRIDAY, JANUARY 6, 1832.

 

GOVERNMENT ADVERTISEMENT.
His Excellency the Governor has been pleased, under the Provisions of His Majesty’s Royal Charter, for the more effectual Administration of Justice in this Colony, and the several Territories and Settlements dependent thereon, to re-appoint John STEUART, Esquire, to act as and be the Sheriff for this Colony and Dependencies, for one year from the date hereof.
Cape of Good Hope, 2d January, 1832.
By Command of His Excellency the Governor.
(Signed,) John BELL,
Secretary to Government.

item divider

GEDOOPT:

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 1 January,
Eene dochter van den Heer Willem Fredrik MULLER, met name Elisabeth Cornelia Magdalena.
Eene dochter van Hendrik RUTGERS, met name Elisabeth Fredrica.

item divider

OVERLEDEN.

1 Jan. Johan Christian OPPEL, oud 29 jaren en 10 maanden.
2, Johanna Carolina, oud 4 maanden en 20 dagen, dochter van den Heer Carel Justinus HEYDENRYCH.
4, Adam Wilhelm ADAMS, oud 23 jaren en 6 maanden.
4, Henrietta, oud 8 maanden, dochter van Henry BICKERSTETH,
5, Marthinus Henry, oud 4 maanden en 21 dagen, zoon van den Heer Christiaan Hendrik MAASDORP.

item divider

CHRISTENINGS.

On the 30th December, 1831, by the Rev. George HOUGH, M.A. acting for the Chaplain to the Forces.
A daughter of James Duff WATT, Esquire, Deputy Assistant Commissary General to the Forces, baptized Meriel Anna.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 1st Jan, 1832,
by ditto:
A Son of Mr. John THORNHILL, baptized George Mounsey.

On Thursday, the 5th January, by ditto:
A daughter of William Gordon MACKENZIE, Esq. Major, Bengal Establishment, baptized Eliza Johanna Cubbon.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Dec. 29.  Nereid, bark, R. ROE, from Calcutta 8th Oct. to London, Cargo sundries. – Passengers, Lieut. And Mrs. DONITHORNE, and 5 children. – Put in for refreshments.
30.  Courier, ship, T. BRYANT, from Batavia 8th Nov. to New York. Cargo general. – Passenger, M. DE LETTRE. – Put in for refreshments.
30.  Jordison, brig. T. JORDISON, from Torbay 26th Sept. to this port. Cargo sundries – Passengers, Ensign HARRIS; Rev. Mr. and Mrs. SOAPMAN, BONETZ. Brings a mail.
Jan 2.  Severn, bark, C.M. BRAITHWAITE, from Falmouth 11th Oct. and Madeira 7th Nov. to Calcutta. Cargo sundries. – Passengers for the Cape, Mr. and Mrs. MAYNARD; Miss MILLER, 2 children, and 2 servants. For India, Mesds. PRINCEP, SMITH, and FRASER; Messrs. FRASER, SPAWFORTH, McCARTHY, HAMPTON, and ELLIOTT; 1 child and 2 servants. – Brings a mail.
2.  Tam O’Shanter, bark, J. MITCHINSON, from Bombay 6th Nov. to London. Cargo sundries. – Put if for refreshments.
5.  Atlas, ship, F. HUNT, from Mauritius 11th Dec. to London. Cargo sugar. -  Passengers, Capt. and Mrs. LONGMORE, and 5 children; Mr. Mrs. and Miss SAUNDERS; Capt. LAST, and 3 servants. – Brings a mail.
5.  Paragon, bark, T.D. WILSON, from Mauritius 9th Dec. to Bristol. Cargo sugar. – Passenger, Mr. Justice MAY. – Brings a small mail.
5. Frances Charlotte, brig. F. COGHLAN, from Madras 16th Oct. to London. Cargo sundries. – Passengers. Col DARBY, H.M. Cavalry; Capt. THORNBERY, H.M. 54th Regt. Lieut. WILLIAMSON, H.M. 62d Regt. Lieut., BURDETT; Mesds. COGHLAN and SHORT; and 3 steerage passengers. – Brings a mail.

SAILED FROM TABLE BAY.
Dec. 30.  George IV, G. LAWRENCE, to sealing.
Jan. 1.  Planter, J. STEWART, to London.
        1.  Penelope, P. HUTCHINSON, to London.
        1.  Olive Branch, J. ANDERSON, to London.
        1.  Courier, T. BRYANT, to New York.
        2.  Caesar, T. WATT, to London.
        5.  Triumph, T. GREEN, to Bombay.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
29.  Neptune, ship, J. CUMBERLEGE, from London 18th Oct. to Madras. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. McMASTERS, STUART, DUFF, BODDINGTON, and CUMBERLEGE; Misses DUFF, BIRD, BELL, and S. BELL; Rev. H. STUART; Capt. D.DUFF, H.C.S. Lieuts. FORTESCUE and STOCKPOLE, H.C.S. Lieut. BODDINGTON; C. LUSHINGTON, Esq. H.C.S. J. LUSHINGTON, Esq. J. NURMAN, Cavalry Cadet, J.H. SMYTH, Engineers, H.C. CUMBERLEGE, H.M.S. and J. CAMERON. – Brings two small mails.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
Jan. 1.  H.M.S. Jasseur, Capt. SINCLAIR, to Mauritius.
        3.  Neptune, J. CUMBERLEGE, to Madras.

SAILED FROM PORT ELIZABETH.
Dec. 24.  Conch, T. COBERN, to Knysna.

 

article divider

 

FRIDAY, JANUARY 13, 1832.

 

DIED, this day, my beloved Wife Sara Susanna LE ROEX, aged 72 years, 7 months, and 5 days; and after matrimonial Union of above 51 years; of which painful loss I hereby give notice to Relatives and Friends.
Bot River, 2d January, 1832.
Servaas DE KOCK, Senior.

item divider

DIED, on the 6th instant, after a short illness, our beloved only son, Johan Heinrich, aged 1 year, 4 months, and 15 days; of which painful loss we hereby give notice to Relatives and Friends.
Cape Town, 13th January, 1832.
H.S.T. RICHTER.
C.M. RICHTER, born CATS.

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING
AAN PALMIET RIVIER.
DE Hr. W.F. VENABLES zal op Maandag den 17 January en volgende dagen, aan de Palmietrivier, te koop aanbieden, een uitgebreid assortement Negotiegoederen, de oplettendheid van Buitenlieden en anderen wel waardig; alsmede, Slagt- en Trek-ossen, Wagens, en verscheidene andere Artikels, te veel om te melden. – Ieder Artikel dat opgeveild wordt, zal zonder reserve aan den hoogstbiedenden worden verkocht.
Eee kudde Schapen welke men van de Binnenlanden verwacht, zal mede worden verkocht, indien by tyds aankomen.

item divider

ADVERTENTIE.
De Heer Advokaat VAN RYNEVELD neemt de vryheid het Publiek te verwittigen, dat hy in het vervolg alle Rondgaande Geregtshoven in de Oostelyke Provincie zal bywonen, en trachten in tyds daar te zyn, om alle zoodanige Notarieele Achten te passeren als vereischt zullen worden.
Die hem derhalve eenig Regtsgeding wenschen toe te vertrouwen, worden verzocht zich te adresseren, te Beaufort, by den Heer John BAIRD; te Graaff-Reinet, by hom zelven, en in zyne afwezigheid, by zynen eersten Klerk den Hr. BROEKHUISEN; te Somerset, by den Heer J.F. ZIERVOGEL; te Grahams-stad, by den Hr. John Brown, dien hy als eerste in zyn kantoor aldaar heeft aangesteld sedert den 1 October [ll]; en te George, by den Heer W. KUYS.
Graaff-Reinet den 20 Dec. 1831.

item divider

SWELLENDAM.
Boedel van wylen Pieter BEUKES.
EENE publieke Verkooping zal worden gehouden, op Maandag den 6 February aanstaande, ter Plaatse Kinkoe, aan Breederivier, van de geheele Nalatenschap van wylen Pieter BEUKES, bestaande in de helft der Plaats Kinkoe, aan Breederivier; Aanfok-, Trek en Rypaarden, Ossen, Koeyen, Schapen, Bokken Varkens, Wagens, Bouwgereedschap, Smidsgereedschap, Aanbeeld en Blaashalg, Huismeubelen, enz. enz. alsmede de volgende Slaven: - Abraham, Wagendryver, 19; Isaac, ditto, 18; Spaas, Waschmeid, 55; Serina, Huismeid, 30, met hare Kinderen Spaas, 15, Serina, 14, Leentje, 11, Doortje, 8, Ambruis, 6 ½, en Daniel, 4; Myntje, Huismeid, 30, met hare Kinderen Meda, 14, Kievik, 13, Lea, 11, Spaas, 7, January, 3, en Myntje, 1; Caroline, 22, en Kind Jannetje, 2.
De Koopers van Slaven Kunnen het Geld onder goede Securiteit op renten houden.
Swellendam den 3 January, 1832.
Joseph BARRY, Vendumeester en Taxeerder.

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING,
Des Boedels van wylen Jufvr. Martha BASSON.
OP Zaturdag den 28 dezer maand zal opgem. Boedel publiek te gelde worden gemaak, bestaande in acht kapitale Slaven en Slavinnen, benevens het verder toebehooren des Boedels.
De Verkooping zal gehouden worden aan de Bergivier, in het Zwartland, by Matthys Michiel BASSON.
Kaapstad den 9 January 1832.

item divider

Te Huur, eene MIN zonder Kind – Te bevragen Langmarktstraat No. 49.

item divider

Na eene genoegelyke Echtverbindtenis van ruim 51 jaaren overleed, tot mijne bittere droefheid, op heden , myne dierbare vrouw Sara Susanna LE ROUX, in den ouderdom van 72 jaren, 7 maanden en 5 dagen; van welk voor my, vooral op mynen ouden dage, zoo treurig afsterven ik by deze pligtschuldig kennis geve aan Bloedverwanten en Vrienden.
Botrivier den 2 January 1832
Servaas DE KOCK, Senior

item divider

Op den 6 dezer overleed alhier, tot onze innige droefheid, na eene korstondige ziekte, ons eenigs geliefde zoontje Johan Heinrich, in den ouderdom van 1 jaar, 4 maanden en 15 dagen; van welk zoo treffend als zeer [sustlyk] verlies by deze aan bloedverwanten en vrienden kennis geven.
Kaapstad den 13 January 1832
H.S.T.RICHTER
C.M.RICHTHER, geb. CATS

item divider

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervormede Kerk, op Zondag den 8 January,
Een zoon van Lodewyk Marthinus WENTZEL, met name Johan David.
Een zoon van den Hr. Servaas DE KOCK, Jr. met name Daniel Johannes.
Een zoon van den Hr. Michiel Johannes DE KOCK, met name Adriaan.
Eene dochter van Carel Adam BEHR, met name Jacoba Dorothea.

In de Luthersche Kerk, op Zondag, den 8 January,
Eene dochter van den Hr. Johan Marts. HANCKE, met name Jeanett.

item divider

MARRIAGES.

(BY SPECIAL LICENCE.)
In the English Church, Cape Town, on Friday, the 6th January,
by the Rev. G. HOUGH, A.M. Senior Colonial Chaplain:
W.G.McCARTHY, Esq. to Miss Eliza MILLER.

On Monday, the 9th January, by ditto:
Thomas HARRIS, Esq. to Miss Eleanor REEVES.

On the same day, by ditto:
Mr. Ralph Henry ARDERNE, Widower, to Miss J[emima] ALLSOPP.
Mr. [Richard Gibson] to Susanna B…  A… Wall] [The last line in this section is blurred.]

item divider

CHRISTENING.

In the Military Chapel, on Sunday, the 8th Jan. 1832, by the Rev. H.G.P.
COOKE, B.A. acting for the Chaplain to the Forces.
A daughter of Drum-Major John BROWN, H.M. 75th Regt. baptized Isabella.

item divider

DEATHS.

Jan. 4. A daughter of Mr. H. BICKERSTETH, named Henrietta, aged 8 months.
6.  Mr. John HENDERSON, aged 32 years.
10. Thomas WORTHINGTON, seaman, aged 40 years.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Jan. 7.  York, ship, D. LEARY, from Madras 20th Oct. to London. Cargo sundries. – Passengers, Mrs. CAMPBELL and family; the Hon. C. MARSHALL; Lieuts. ROSS and BURGOYNE; Messrs. FRANCE, GREEN, BABINGTON, KENNEDY, COOK, and family. – Brings a small mail.
Capt. CAMPBELL died at sea on the 4th Dec.
8.  Magnet, brig, J.H. PARKER in charge, from Ship Island, South America, 7th Dec. to this port. Cargo seal-skins.
The Captain died on the 19th Nov. and was buried in St. George’s Bay.
9.  Nandi, brig, W. PRIESTMAN, from Calcutta 25th Oct. to Liverpool. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. HARROWELL and CHEETMAN; Miss HARROWELL; Lieut. CHEETMAN, 1 child, and 2 servants. – Put in for refreshments.
9.  Edmond Castle, brig, G. CAIRNS, from Singapore 26th Oct. to London, Cargo sugar, coffee, &c. – Passenger, Lieut. NICOLAY. –Put in for Refreshments.
9.  Britania, brig, W. FERRIS, from Torbay 16th Oct. to this port. Cargo sundries. – Passengers, Dr. and Mrs. MUNRO, and 2 daughters. – Brings a mail.
9.  Mersey, ship, J. SHARPE, from Liverpool 3d Oct. and Belfast 15th Oct. to Batavia and Singapore, Cargo sundries. – Passengers, Messrs. GRAY, LEADSON, and GILLMAN. – put in for refreshments.
10.  Susanna, bark, J. WALKER, from Mauritius 13th Dec. to London. Cargo sugars. – Brings a mail.
10.  Earl Dalhousie, bark, J. COULL, from Rio 13th Dec. to this port, in ballast.

SAILED FROM TABLE BAY.
Jan. 3.  Asia, T. WATCH, to whaling.
        4.  Tam O’Shanter, J. MITCHINSON, to London.
        5.  Amanda, R. WYLIE, to Algoa Bay.
        7.  Corsair, J. WEATHERHEAD, to Simon’s Bay.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
Jan. 9.  H.M.S. Maidstone, Commodore SCHOMBERG, to England.

 

article divider

 

FRIDAY, JANUARY 20, 1832.

 

DE Ondergeteekende zal op Woensdag den 1 February eene publieke Vendutie laten houden aan Pampoenekraal, ter Plaatse van den Heer G. MOCKE, van 1300 extra vette Schapen, en drie spanned Trekossen.
17 January 1832.
F.P. HEINENBERG.

item divider

BEKENDMAKING.
DE
Ondergeteekenden maken aan het Publiek bekend, dat hunne Affaire in het vervolg zal worden voortgezet onder de Firma van A.E. & F. G. SMITSDORFF.
Kaapstad den 16 January 1832.
A.E. SMITSDORFF.
F.G. SMITSDORFF.

item divider

AAN Nabestaanden en Vrienden wordt bekend gemaakt, dat op den 5 dezer, des morgens te 8 uren, (na eenziekbed van slecht 5 dagen) is komen te overlyden, myne geliefde Echtgenoot Helena Catharina ERASMUS, geboren MAREE, in den ouderdom van 39 jaren en 8 maanden. Een ieder die haar gekend heeft, zal in dit voor my zoo smartelyk verlies deel nemen.
Tryntjesrivier, Distrikt Caledon, 18 January 1832.
Barend Jacobus ERASMUS.

item divider

GETROUWD.

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 15 January,
De Heer Petrus Johannes PENTZ, Jun. met jonge Jufvrouw Rykje Maria MOSTERD.

item divider

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervromde Kerk, op Zondag den 15 January,
Een zoon van Hend. Gerh. CRAAYENSTEYN, met name Wilhelm Lowinus.
Een zoon van Abraham Pieter DE VILLIERS, met name Jacob Johannes.
Een zoon van Johannes Hendricus ECKARDT, met name Johannes Hendricus Jacobus George.
Eene dochter van den Heer Jan Willem NELSON, met name Magdalena Elisabeth.
Eene dochter van Wentzel Marthinus TICHY, met name Hendrica Louisa Maria.
Eene dochter van Philip Lodewyk BARCHFELD, met name Maria Johanna.
Eene dochter Vn Nicholaas Andries VAN WINKEL, met name Susanna Fredrica.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 15 January,
Eene dochter van de Heer Ludwig Heinrich Otto LANDSBERG, met name Juliana Johanna Henrietta.

item divider

OVERLEDEN.

 1. Jan. Helena Francina, oud 9 jaren, 11 maanden en 11 dagen, dochter van wylen Johannes Joachim THERON.
  18. Carolina Fredrica, oud 18 maanden, dochter van Hendrik TAIT.

item divider

MARRIAGES.

In the English Church, Cape Town, on Monday, the 16th January,
by the Rev. G. HOUGH, A.M. Senior Colonial Chaplain:
Mr. John GRIFFITHS to Gertruida Margaretha HERCHENHEIM.
Mr John SCOTT to Lucy HARRISON.

In the English Church, Simon’s Town, on Monday, the 16th January,
1832, by the Rev. Henry FRASER, A.B. Colonial Chaplain:
Fredrick Arnoldus LOTTERS to Cara Johanna ENGEL.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 15th Jan. 1832,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A son of Mr. Joseph STIDWORTHY, baptized John Alfred.

In the Wesleyan Chapel, at Wynberg, by the Rev. B. SHAW, on the 8th January, 1832.
A daughter of Jacob BARVOES, baptized Maria Joanna.

In the English Church, Simon’s Town, on Sunday, 15th Jan. 1832,
by the Rev. Henry FRASER, A.B. Colonial Chaplain:
A son of Fredrick Arnoldus LOTTERS, baptized Fredrick.
A daughter of ditto, baptized Sarah.
A son of ditto, baptized Theunes.

 

item divider

DEATHS.

Jan. 14.  Mrs. Eleanor BENDALL, Wife of Mr. John Maximilian BENDALL, aged 42 years.
        16.  Joseph BURROWS, aged 36 years.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Jan. 10.  Conch, schooner, T. COBERN, from Knysna 4th Jan. to this port. Cargo timber.
13.  Bdellium, J.H. WARDLE, from Mauritius 16th Dec. to London. Cargo sugar. – Put in for refreshments.
13.  Seppings, W. FREEMAN, from Ceylon 23d Nov. and Mauritius 18th Dec. to London. Cargo coffee, &c. – Passengers, Mrs. BEAUFORT; Misses CAMPBELL and WOELBEOFF; Rev. Mr. and Mrs. ALLEN, and 4 children; Mr. and Mrs. TIBAND; Capt. HAYLAND, and 2 servants. – Put in for refreshments.
13.  Constance, J. MITCHELL, from Mauritius 17th Dec. to this port. Cargo sugars. – Passenger, Lieut. HUMPHREYS, H.M. Army.
16.  Spark, U.S. schooner, E.P. DEWEY, from Angra Pequina 7th Jan. to sealing. Cargo 700 seal skins. – Put in for refreshments.
19.  Royal George, ship, W. WILSON, from Bombay 16th Nov. to Liverpool. Cargo cotton. – Passengers for England, Lieuts. HORNE and WELCH, H.M. 20th Regt. Dr. KNOX, H.M. 20th Regt. Mr. and Mrs. JOHNSON, and 4 children. For the Cape, Capt. TAYLOR, H.M. 20th Regt. – Put in for refreshments. – Brings a mail.

SAILED FROM TABLE BAY.
Jan. 10.  Severn, - BRAITHWAITE, to Calcutta.
        10.  Atlas, F. HUNT, to London.
        10.  Paragon, J.D. WILSON, to Bristol.
        10.  Kate, T. LONG, to Algoa Bay.
        11.  Mersey, J. SHARPE, to Batavia.
        11.  Frances Charlotte, F.R. COGHLAN, to London.
        11.  York, D. LEARY, to London.
        11.  Susanna, J. WALKER, to London.
        13.  Edmond Castle, G. CAIRNS, to London.
        14.  London, J. PICKERING, to Liverpool.
        14.  Nandi, W. PRIESTMAN, to Liverpool.
        15.  Nereide, R. ROE, to London.
        15.  Bdellium, J.H. WARDLE, to London.
        15.  Seppings, W. FREEMAN, to London.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
Jan. 13. Corsair, schooner, J. WEATHERHEAD, from Table Bay 7th Jan. to this port. Cargo ballast.

 

article divider

 

FRIDAY, JANUARY 27, 1832.

 

DIED, at Sir Lowry’s Pass, on the Evening of the 22nd inst. Mr. John EVANS, of the Firm of Messrs. NEEDHAM and EVANS, aged 41 years.

item divider

DIED, 24th January inst. at his Residence in Table Valley, after an illness of two months, Josua Andreas JOUBERT, Esq. LL.D. Advocate, aged 38 years, deeply regretted.

item divider

In den Insolventen Boedel van Jacob Daniel DE VILLERS, Davidzoon, van de Fransche Hoek, Distrikt Stellenbosch, Landbouwer.
OP
Dingsdag den 7 February aanstaande, ten 10 uren des morgens, zal ter Plaatse van opgem. Insolvent, gelegen als boven, publiek worden verkocht, deszelfs Inboedel, bestaande in Huismeubelen, een Zadel en Toom, eene kwantiteit Rog, Garst en Haver, enz.
Ook devolgen de kapitale Slaven, als:
July, oud 40 jaren,  geboortig van Mosambiek, Wekjongens.
Lakey, 40 dito,   geboortig van Mosambiek, Werkjongens.        
Mentor, 36 dito, geboortig van Mosambiek, Werkjongens.       
Roset, van de Kaap, oud 19 jaren, Huismeid.
En verder, voor den Resident Magistraat, op de plaats zelve, De voorsz. Plaats, gelegen als boven, annex de Plaats La Matte, met de daaropstaande Gebouwen, als Woonhuis, Kelder, enz. het Land ter grootte van 73 morgen Eigendorms – en altooosdurend Erfpachtland, beplant met vele Vruchtboomen en 54,000 Wyngaardstokken, welke een voordeeligen Oogst beloven.
Stellenbosch den 13 January 1832.
J.G.G. LINDENBERG, eenige Curator.

item divider

VERKOOPING DOOR DEN BODE VAN POLICIE.
CHISOLM & CO. en anderen, versus P.J. TRUTER, Sen.
OP Zaturdag den 28 dezer, in front van het Stadhuis, stinkhouten Stoelen, een Sofa en Sofa Tafel, een Huisklok die acht dagen loopt, en andere Artikelen, tot het voldoen van Lastbrieven in de bovengem. Zaken.
Edw. MOORE, Bode.

item divider

DE Hr. C. MACKENZIE zyne Affaire wenschende te verkleinen, verzoekt alle degenen die aan hem iets verschuldigd zyn, hunne respective Regeningen voor of op den 15 February aanstaande te vereffenen.
Kortemarktstraat den 26 Jan. 1832.

item divider

FRAAI HUIS TE KOOP
Het groot en aagenaam Huis in de Loopstraat, No. [8]6, hebbende alle gemakken voor eene groote familie, en gelegen in den besten stand; alsmede de ruime Pakhuizen in de Houtstraat No. 22, communieeerende met het Huis. Dezelve zullen afzonderlyk of in een koop worden verkocht, makende een der beste standen in de Kaapstad.
Een ruim crediet zal worden gegeven. Adres by
Francis COLLISON.

item divider

AAN VEEBOREN, LANDBOUWERS, enz.
De Plaats Thornlands bevattende vier groote afzonderlyke Plaatsen, groot omstreeks 10,000 morgen land, gelegen aan de Buffelsjagts Rivier, Distrikt Swellendam, waardoor het grootste gedeelte het hgeheele jaar door kan worden bewaterd. Dezelve is seer geschikt voor schapen, zynde met het beste gevolg met Merinos beproefd, en er grazen nu 1,300 stuks vet Vee op de Plaats. Een gedeelte (de Compagnies Rivier) was voormaals het eigendom der Hollandsche O. I. Compagnie. Dezelver is zeer aangenaam gelegen, omstreeks 20 minuten rydens van het dorp Swellendam, 6 uren van Port Beaufort en aan des grooten weg naar Graaff-Reinet en Grahams-stad, zynde zeer geschikt voor een Handels of Landbouw Etablissement, en een der fraaiste en uitgebreidste Plaatsen in de Kolonie. Adres by
Francis Collison, Kaapstad.

item divider

Verkooping van de Nalatenschap van wylen ESAU van de Kaap, Zadelmaker.
OP aanstaanden Maandag den 30 dezer, aan wylen deszelfs Zadelmakers Winkel, op den hoek van de Gravestraat en Kerkplein, van des Overledenen geheele Nalatenschap, bestaande in Tuig- en Zadelwerk, Zadelmakersgereedschap kompleet, Zadelmakers Werktafels en Banken, een fraaye komplete Kar op veren, een half klaar dito, dire nieuwe   Negotiekasten kompleet, alsmede verdere Artikelen behoorende tot den Winkelvoorraad, enz. enz.
Kaapstad den 20 Jan. 1832.
J.S. LEIBBRANDT, Geassumeerde Executeur.

item divider

DE Ondergeteekende, agerende voor de Slavin Spasie, (van Mejufvrouw de Weduwe S. LEIBBRANDT,) als universele Erfgename en Executrice bvan wylen ESAU van de Kaap, Zadelmaker, Slaaf van Mejufvrouw de Weduwe H. SANDENBERG, noodigt alle degenen die eenige action of pretension, van welken aard ook, tegen gez. Nalatenschap mogten hebben, hunne vorderingen, met de noodige bewyzen, aan hem, binnen den tyd van zes weken, van heden gerekend, inteleveren; terwyl tevens alle de genen die aan dezelve iets mogten verschuldigd zyn, verzocht worden hunne debita binnen gez. termyn te voldoen, op poene van regterlyke vervolging.
J.S. LEIBBRANDT, Geassumeerde Executeur.

item divider

DE Kooper van de Plaats Vrymans Fontein, behoorende tot den Insolventen Boedel van de Weduwe P.P. MINNAAR, kan eene geode kwantiteit Vatwerk, als ook een Brandewynsketel (welke alle nog op de Plaats liggen, ) op voordeelige voorwaarden te koop of te huur krygen van
Paarl, January 16, 1832.
PHILS. Minnaar, Sr.

item divider

GETROUWD:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 25 January,
De Heer Hugo Hendrik VAN NIEKERK, met jonge Jufvrouw Jacomina Petronella DE KOCK.

item divider

GEDOOPT:

Een zoon van Thomas HAYLETT, met name Benjamin William.
Een zoon van William SYMS, met name James.
Een zoon van Samuel Castel WILTON, met name Samuel Thomas Secre.
Eene dochter van Christiaan Johannes GRINZER, met name Maria Elisabeth.
Eene dochter van den Heer Johan Hendrik WAGNER, met name [    ] Johanna Christiana.
Eene dochter van den Hr. Hendrik VAN DER POLL, met name Martha [ ].

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 22 January,
Een zoon van den Wel-Ed. Heer Fredrik Stephanus WATERMEYER, met name Ewald Benedictus.
Eene dochter van den Hr. Johan C. HERRER, met name Maria Barendina.

item divider

OVERLEDEN.

19 Jan. Jan, oud 8 maanden, zoon van Jan Marts. THEUNISSEN.
22. Gallatia, van de Kaap, oud 70 jaren.

item divider

MARRIAGE.

In the English Church, Simon’s Town, on Monday, the 23d January,
1832, by the Rev. Henry FRASER, A.E. Colonial Chaplain:
Gerrit FREISLER to Carolina WOLF.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 22nd Jan. 1832,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain.
A son of Mr. John Duke JACKSON, baptized Henry Duke.
A son of Mr. John BRUMFIELD, baptized Joseph.

In the English Church, Simon’s Town, on Monday, 16th Jan. 1832,
by the Rev. Henry FRASER, A.B. Colonial Chaplain:

A son of Frederick Arnoldus LOTTERS, baptized John.

On Sunday, the 22d, by ditto:
An adult, free Person, (Sirnamed PIETERSEN,) baptized Hendrick.

In the Military Chapel, on Sunday, the 22d Jan. 1832, by the Rev. H.G.P. COOKE, B.A. acting for the Chaplain to the Forces:
A son of James MACFARLANE, Serjeant H.M. 75th Regt. baptized James.
Twin daughters of John HOLMES, Private H.M. 72th Regt. baptized Anna Maria and Selina Matilda.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Jan. 29.  Nile, American ship, J. EVANS, from Canton 11th Nov. to New York. Cargo teas, &c. – Passenger, Mr. TUFTS. – Put in for refreshments.
23.  Diligent, French bark, M.D’ARROY, from Bordeaux 17th Oct. to Mauritius. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. D’ARROY, VALPELIERO, DAMIAR, and WELLAUME; Misses D’ARROY, DECAMP, WILLIAM, SERRIS, DAMIAR, PHILIP, and ARRIL, and 1 child. – Put in for refreshments.
24.  Lady Gordon, ship, N. HARMER, from Singapore 13th Nov. and Batavia 24th Nov. to London. Cargo sundries. – Put in for refreshments.
The Bencoolen may be daily expected.
24.  Kate, schooner, T. LONG, FROM Algoa Bay 19th Jan. to this port. Cargo sundries. – Passengers, Lieuts. McKENZIE, MERIUS, LOWAN, and DANIELS; and 1 slave boy.
The Mary, KILGOUR, arrived on the 16th Jan.

SAILED FROM TABLE BAY.
Jan. 19.  Flamingo, J. SCORY, to Algoa Bay.
        22.  Ligonier, T. TYLER, to Algoa Bay.
        22.  Royal George, W. WILSON, to Liverpool.
        22.  Nile, J. EVANS, to New York.

ARRIVED AT PORT ELIZABETH.
Jan. 16.  Kate, schooner, Thos. LONG, from Table Bay 10th inst. to this port. Cargo sundries. – Passengers, Mr. and Mrs. BURNET; Messrs. JARVIS and COFFERY.
17.  Mary, brig. G. KILGOUR, from Isle of France 1st inst. to this port. Cargo sundries.
18.  Mary, schooner, H.G. DUNSERVILLE, from Table Bay 8th Nov. to this port. Cargo sundries. – Passengers. Mr. and Mrs HOBERN; and Master NORDEN.

SAILED FROM PORT ELIZABETH.
Jan. 19.  Kate, Thos. LONG, to Table Bay.
        20.  Emma, W.H. BURCHETT, to London.

 

article divider

 

FRIDAY, FEBRUARY 3, 1832.

 

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervbormde Kerk, op Zondag den 29 January,
Een zoon van den Wel-Ed. Heer Daniel Johannes KUYS, met name Samuel BAILEY.
Een dochter van den Hr. Rynier MAASDORP, met name Elisabeth Jacoba.
Eene dochter van den Hr. Pieter Hendrik LEY, met name Alida Johanna.
Eene dochter van den Hr. Johannes Rudolf KERDEL, met name Wilhelmina Maria.
Eene dochter van Christiaan Fredrik LACOCK, met name Catharina Johanna.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 29 January,
Een zoon van den Heer Johannes Augustus DREYER, T. Fzoon, met name Johannes Augustus VAN NIEKERK.
Eene dochter van den Heer Johannes Andries BAM, met name Sophia Johanna.

Op Woensdag den 1 February,
Een zoon van den Heer Dirk Erasmus WENTZEL, met name Dirk Erasmus,
Eene dochter van den Heer Johan Hendrik LESAR, met name Margaretha Susanna Elisabeth,
Eene dochter van den Heer Willem UDEMANS, met name Hendrica Johanna Cornelia.

item divider

OVERLEDEN.

1 Febr. Catharina Petronella Fredrica, oud 6 jaren, 11 maanden en 22 dagen, dochter van Robert CROOK.

item divider

MARRIAGE.

In the English Church, Cape Town, on Monday, the 30th January,
by the Rev. G. HOUGH, A.M. Senior Colonial Chaplain:
Mr William TAYLOR to Mrs. Charlotte GODFREY, Widow.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English church, Cape Town, on Sunday, the 29th Jan. 1832,
by the Rev. GEORGE HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A daughter of Peter TONKIN, baptized Helena Sophia.

In the English Church, Wynberg, on Saturday, 28th January, by the
Rev. Henry G.P. COOKE, B.A.
A daughter of William Macdonald MACKAY, Esq. Civil Commissioner, baptized Magdalena Johanna.

item divider

DEATHS.

Jan. 27.  Elizabeth, wife of Mr. Thomas HARDING, aged 26 years, 1 month, and 13 days.
Feb. 1.  A daughter of Mr. John TOWNSEND, named Elizabeth Sarah, aged 1 year.
         1.  Mr. John INGLESBY, aged 22 years, 4 months, and 8 days.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Jan. 23.  Lord Hobart, brig, E. HARRINGTON, from St. Helena 3d Jan. to this port. In Ballast. – Passenger, Mr. PRITCHARD. Brings a mail.
23.  Resolution, brig, J.D. WALKER, from Mauritius 2d Jan. to this port. Cargo sugar. Brings a Mail.
23.   H.M. Ships Talbot, Curlew, and Badger at Mauritius.
30.  Lord Amherst, ship, T. HICKS, from Bombay 4th Dec. and Goa 10th Dec. to London. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. ELPHINSTONE, MASON, PROBYN, BLAKE, and HOGG; Miss ELPHINSTONE; Col. McMAHON, Major GRIFFITHS; Capts. BROWN, SHAW, PROBYN, LYSTER, and BLAKE; Lieut. THOMAS, 12 children, and 8 servants. – Brings a mail.
Lieut. LLOYD died at sea.
30.  A.I. schooner, J.B. DREW, from Portsmouth 10th Nov. to this port. Cargo sundries. – Passenger, Mr. NORQUAY. Brings a mail.
30.  H.N.M.S. Amphitrite, 36 guns, Capt. MACHIELSEN, from Flushing 29th Oct. and Downs 9th Nov. to Batavia.- Put in for refreshments.
31.  Duke of Lancaster, ship, A. HANNY, from Calcutta 16th Dec. to Liverpool. Cargo sundries. – Passengers, Sir Robert and Lady COLQUHOUN; Capt. WISE; Messrs. BAYLEY, CLENGH, LAMB, and ANDERSON; 4 children, and 4 servants. – Brings a mail.
31.  Albion, ship, N. McLEOD, from Calcutta 4th Dec. to Liverpool. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. CAREY, CONWAY, HUNT, TURNER, and GRANT; Capts. CONWAY, MAXQUEEN, HUNT, and McCULLEN; Lieuts. BOLTON, TINLING, TILEY, and BRITZKIE; Dr. WEBSTER; Messrs GRANT and TURNER; 3 children and 6 servants. – Put in for refreshments. Brings a mail.
Mr. CAREY died at sea on the 9th Dec.
Feb. 1  Active, brig, J. CAIRNS, from Mauritius 3d Jan. to this port. Cargo sugar, &c. Brings a few letters.

SAILED FROM TABLE BAY.
Jan. 28.  Jordeson, T. JORDESON, to Simon’s Bay.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
Jan 28.  Knysna, John FINDLAY, from the Knysna 22d Jan. to this port and Table Bay. Cargo timber. Passengers, Mr. John REX and Mr. M. LOMBARD.
30.  Britannia, W. FERRIS, from Table Bay 26th January, to this port. Cargo Government Stores.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
Jan. 29.  Corsair, schooner, J. WEATHERHEAD, to England.

 

article divider

 

FRIDAY, FEBRUARY 10, 1832.

 

ALLE degenen die iets te vorderen hebben op den Boedel van wylen den Wel-Ed. Hr. J.A. JOUBERT, worden verzocht hunne pretension dadelyk in te zenden ten Huize No. 38, Buitengracht. – Men verzoekt mede, dat alle Rekeningen aan wylen den Hr. JOUBERT verschuldigd, zoo spoedig nagelyk worden vereffend.
F. DICKINSON.
Fred. S. WATERMEYER, Executeuren.

item divider

TE HUUR,
DE verkieslyke en fraaye Woning van wylen den Hr. Advokaat JOUBERT, het zy met of zonder den daarby behoorenden vruchtbaren Tein. – Dezelve kan worden bezigligd op aanvraag by den Ondergeteekenden, of op de plaats zelve.
F. DICKINSON.
Fred. S. WATERMEYER, Executeuren.

item divider

VERKOOPING AAN GOURITS RIVIER, DISTRIKT SWELLENDAM.
DE Ondergeteekende, Testamentaire Executeur des Boedels van wylen den Heer P.R. BOTHA, Sr. en nagelatene Weduwe Mejufvrouw H.C. RAUTENBACH, zal op den 2 Maart, ter Plaats Middeldrift, aan Gouritsrivier, Distrikt Swellendam, by publieke Vendutie laten verkoopen, den geheelen Boedel van gem. Weduwe, bestaande in een stuk Erfpachtland, gelegen aan Gouritsrivier; voorts Slaven en Slavinnen, een fraaye troep Melkkoeyen en Beeten, van Vaderlandsch ras. Paarden, Schapen en Bokken, Wagens, Ploegen en andere Bouwgereedschappen, Huismeubelen, Glas- en Aardewerk, Keukengereed- Bouwgereedschappen, Huismeubelen, Glas- en Aardewerk, Keukengereed-schap, en hetgeen ten dage der Verkooping meer ter Tafel zal worden gebragt.
G.H. MEYER, Janz. Executeur.

item divider

BEKENDMAKING.
DE Debiteuren in den Boedel van wylen Mejufvrouw Johanna Barbera VAN BILJON, voormaals Weduwe van Petrus Johannes DE VILLIERS, Janzoon, en laatst Weduwe van wylen den Heer Cornelis Ernestus PONTY, worden by deze opgeroepen om de verloopene Renten op de door hen verschuldigde Kapitalen uiterlyk eene maand na den datum dezer Bekendmaking te komen betalen, en tevens voor zoodanige Schuldbrieven, welke de Executeuren als niet genoegzaam gesecureerd beschouwen, voldoende zekerheid te stellen, aan den Ondergeteekenden, ter zyner Plaats te Groot Drakenstein, Distrikt Stellenbosch, die daartoe behoorlyk is gekwalificeerd door zyne mede Executeuren; zullende by verzuim daarvan de Kapilaen dadelyk worden opgezegd.
Kaapstad den 10 February 1832.
C.A. HAUPT, Jz. qq.

item divider

GEDROST, tegen het einde van II. Maand de Slaaf Albert, omtrent 19 jaren oud, Frisch van postuur, zwart land haar, kleine oogen en byziende, boven het regter oog een merk, veroorzaakt door de schop van een paard; was gekleed in een witte zeil doeksche broek, blaauw grein bovenbaatje, en witte stroohoed; heeft zich niet lank geleden by eenen Heer DE VILLIERS, achter Kuilsrivier, als een Bastaard verhuurd. – Die gem. Slaaf in de Gevangenis bezorgt, zal goed worden beloond; doch die hem na deze Advertentie ophoudt, zal in regten worden vervolgd.
Rondeboschje den 8 Feb. 1832.
F.J. KOTZE.

item divider

GETROUWD.

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 5 February,
Adrianus Gysbertus Donald ROSS, met Charlotta Geertruida RHYN.

item divider

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 4 February,
Een zoon van Johannes Arnoldus Adam SOESTMAN, met name Johannes Arnoldus Adam.
Eene dochter van Joseph Marthinus GRAAFF, met name Anna Catharina.
Eene dochter van den Hr. Kenne Nicolaas VAN BREDA, met name Anna Christina Petronella.

item divider

OVERLEDEN.

3 Febr.  Mejufvr. Alida Johanna KUCHLER, Wed. wyl. De Kapt-Luit. J.H. PFEILL, oud 45 jaren en 1 maand.
6.  Fredrica, oud 1 jaar en 24 dagen, dochter van Christina RIEGERT.
7.  Alfred, oud 4 jaren en 6 maanden, zoon van Mr. William CURRY.
7.  Kapt. Samuel PHELPS, oud 30 jaren en 7 maanden.
7.  Jacob, oud 17 jaren en 5 maanden, zoon van den Heer Jacobus Gerhardus VAN REENEN.
9.  Mejufvr. Johanna Catharina LE SUEUR, Huisvrouw van den Wel-Ed. Heer J.C. FLECK, oud 53 jaren en 4 dagen.

item divider

MARRIAGES.

In the English Church, Simon’s Town, on Monday, the 6th February,
1832, by the Rev. Henry FRASER, A.B. Colonial Chaplain:
Abraham GOUGH, to Elizabeth Roberts
Hendrick PIETERSEN, to Jacoba Rosina MAGNUS.
Elias DAVIDSE, to Aletta VREEDMAN.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 5th Feb. 1832,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A son of Mr. F.D. WALDEK, baptized Fredrik Johannes.

On Tuesday, the 7th February, by ditto:
A daughter of Joseph Abraham DOUGLAS, Esq. R.N. Commander of the ship Marley, baptized Ellen.

In the Military Chapel, on Sunday, the 5th February, 1832, by the
Rev. Henry G.P. COOKE, B.A.
A daughter of William LIDDLE, Quarter-Master Serjeant H.M. 75th Regt. baptized Ellen.

In the Wesley Chapel, Cape Town, on Sunday, the 5th Feb. 1832,
by the Rev. J. CAMERON:
A daughter of Mr. W. GILLMER, baptized Eliza.

In the English Church, Simon’s Town, on Sunday, 29th Jan. 1832,
by the Rev. Henry FRASER, A.B. Colonial Chaplain:
A daughter of Christina KLYNE, baptized Christiana.

item divider

DEATHS.

In Cape Town:
Feb. 3.  A daughter of Mr. J. JURY, named Esther Sophia, aged 2 months and 4 days.
4.  A son of the late Mr. S. ELLIOTT, named William aged 3 years.
6.  A son of J. WILKINSON, Esq. named William George ELLIOTT, aged 9 months and 25 days.
6.  A son of Mr. W. GUNN, named George Henry, aged 11 months and 20 days.

At Simon’s Town:           
Jan. 29.  Joseph SLATER, aged 32 years.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Feb. 3.  Lonach, ship, W. DRISCOLL, from Bombay 1st Dec. to London. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. CHIPPENDALE, THOMAS, and SMITH; Capts. LAING and HALL; Messrs. CAMERON, GERARD, LYNCH, and THOMAS. Dr. CHIPPENDALE, 4 children, and 3 servants. – Brings a few letters.
3.  Mary, brig, G. KILGOUR, from Algoa Bay 31st January to this port. Cargo sundries. – Three passengers in steerage.
4.  Bencoolen, ship, E. ROBERTS, from Manilla 11th Oct. and Singapore 9th Nov. to this port and Cowes. Cargo sugar, coffee, &c. – Passengers, Mr. and Mrs. RIPLEY. Brings a mail.
5.  Lavinia, brig, S. BROOKS, from Downs 26th Nov. to this port. Cargo sundries. – Passengers, Mrs. KEIZER and 2 children; Messrs KEIZER, ADAMS, and HOME, - Brings a mail.
5.  Marley, ship, J. DOUGLAS, from Columbo 15th Dec. to London. Cargo sundries. – Passenger, Mrs. DOUGLAS and 1 child.
7.  Mary, schooner, H. DUNSTERVILLE, from Algoa Bay 2d Feb. to this port. Cargo colonial produce.
8.  Orontes, ship, W.F. BAKER, from Portsmouth 29th Nov. to Calcutta. Cargo sundries. – Passengers, Capt. and Mrs. MOURIER; Miss MOURIER; Mesds. BAKER and HACKETT; Messrs. PHILEROPE, POOL, BAILEY, BUSH, and LEIGHTON; 10 soldiers. H.C.S. – Brings a mail.
8.  Eleanor, brig. R. COCK, from Batavia 3d Dec. to Cowes. – Put in for refreshments.
8.  Courier St. Denis, French ship, H. AUGER, from Bourbon 19th Jan. to Nantz. Cargo sundries. – Passengers, Mr. and Mrs. RABOURDIN; Mr. and Mrs. DUCLER; Mr. and Mrs. SERRIEN; Miss RENIER; Messrs. SOUTY, RABONTEAU, AVERY, JOURNIER, and CHABOT; 5 children, and 2 servants. – Put in for refreshments.
9.  Courier St. Paul, French ship, FP. FITAU, from Bourbon 18th Jan. to Nantz. Cargo sugar, &c – Passengers, Mr. and Mrs. CHAUVET; Mr. and Mrs. DENOY; Messrs. MERANDON, HIBON, HOURAU, and JOURDINET; 4 children, and 3 servants. – Put in for refreshments.

SAILED FROM TABLE BAY.
Feb. 4.  H.N.M.S. Amphitrite, Capt. MACHIELSEN, in Batavia.
         4.  Duke of Lancaster, A. HANNY, to Liverpool.
         4.  Albion, N. McCLEOD, to Liverpool.
         5.  Lord Amherst, T. HICKS, to London.
         5.  Aquila, J. TAYLOR, to Liverpool.
         6.  Conch, T. COBERN, to Algoa Bay.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
Feb. 6.  Jordeson, T. JORDESON, from Table Bay 28th Jan. to this port in ballast. Passengers, Messrs. W. GARDIEN and A. McDONALD.

ARRIVED AT PORT ELIZABETH.
Jan 30.  Flamingo, schooner, J. SCOREY, from Table Bay 20th Jan. to this port. Cargo sundries. – Passengers, Mr. and Mrs. HARRIS, Mrs. SCOREY, Mr. and Mrs. BEDDY; Mr. ROCKOFF, Mr. MAMOSER; 2 Masters MUNTINGH, Mr. DE VILLIERS, Mrs. MOORS, and 3 children.
30.  Ligonier, cutter, G. TYLER, from Table Bay 22d Jan. to this port. Cargo sundries.

 

article divider

 

FRIDAY, FEBRUARY 17, 1832.

 

SALE OF SLAVES.
THE Undersigned will put up to public Auction, positively without Reserve, for account of the joint Heirs of the late Mr Servaas DE KOCK, at the Sale of the Property of the said Mr. DE KOCK to be held by the Orphan Chamber, on the 20th and 21st instant, the following clever male and female Slaves, viz:
Adonis, Jacob, and Abraham, of this Colony, Labourers.
David, Mentor, Christiaan, Hoop, and Caesar, of Mosambique.
Isaac, of ditto, Vegetable Seller.
Frans, of Madagascar, Labourer.
Rosina, with her three Children, August, 13 years, Jacob, 10 years, and [Amilie], 8 years.
Salea, with her Child Roostje, 9 months, and
Roset, 23 years, all of this Colony.
2d February, 1832.
John BLORE, Auctioneer.

item divider

Sale of the House, No. 45, Strand-street, Corner of St. George’s-street.
THE Undersigned, as General Agent of Mr. John MURRAY, will sell by public Auction, on favourable terms, on Thursday, the 23d instant, at 11 o’clock precisely, (if not previously disposed of by private Contract,) that desirable House No. 45, Strand-street, corner of St. George’s street, eligibly situated for Trade, - one part occupied by Messrs. HERBERT & THORNHILL, and the other by Mr. Attorney MERRINGTON. – The terms may be known on application at the Office of the Undersigned, Stellenbosch, or at the Office of J.H. HOFMEYR, Esq. No. 1, Burg-street, Cape Town.
Cape Town, 2d February, 1832.
M.C.A. NEETHLING, q.q.

item divider

20 RDS. BELOONING.
WEGGELOOPEN, omtrent 12 Maanden geleden, de Slaaf Damon van deze Kolonie, 50 jaren oud, voormaals het Eigendom van Wessel PRETORIUS, en men veronderstelt dat hy zich thans in de Binnenlanden ophoudt. Die hem in een der Gevangenissen bezorgt, zal bovengem. Belooning genieten.
Koeberg. 16. Febr. 1832.
R. CLOETE, Hz.

item divider

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 12 February,
Een zoon en eene dochter van Christina Sophia DUURING, met name Johan Christiaan, en Georgina Sophia.
Eene dochter van Nicolaas Gerhardus COMBRINK met name Anna Helena.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 12 February,
Een zoon van de Hr. Johan Fredrik WRENSCH, met name Johan Christiaan.

item divider

OVERLEDEN.

 1. Feb. Regina Cornelia KOHLMAN, oud 40 jaren, Huisvrouw van William SCAIF.
  9. Johanna Maria, oud 13 maanden en 8 dagen, dochter van Andreas WALDEK.
  10.  Sara Dorothea ALEXANDER, oud 58 jaren 1 maand en 20 dagen.
  12.  John Philip, oud 15 maanden, zoon van Mr Joseph DIXIE.
  12.  Jan Wilhelm, oud 10 maanden, zoon van Jan Wilhelm CHARPENTIER.
  15.  Friedrich Gottlob Heinrich, oud 8 maanden en 2 dagen, zoon van den Heer Carel Wilhelm Cornelius LANDSBERG.

item divider

MARRIAGES.

In the English Church, Cape Town, on Monday, the 13th February,
by the Rev. G. HOUGH, A.M. Senior Colonial Chaplain:
Mr. William PAXTON, to Jessie PATTERSON.

On Tuesday, the 14th February, by ditto:
Mr. Thomas Joel HITCHCOCK to Miss Johanna Christina Rykje ZULCH.

In the English Church, Simon’s Town, on Monday, the 13th February,
1832, by the Rev. Henry FRASER, A.B. Colonial Chaplain:
Henry LYSAFF to Sarah VAN THYSBERG.
Marthinus PIETERSEN to Christina ARENDSE.
John ROOY to Sophia PRINS.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 12th Feb. 1832,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A son of Mr. N.W. MEYER, baptized Edward James.
A daughter of Mr. J.C. GOLDING, baptized Adelaide.

In the English Church, Wynberg, on Sunday, 12th February, by the
Rev. Henry G.P. COOKE, A.B.
A son of Mr. John NORKETT, baptized John.

item divider

DEATHS.

Feb. 7.  Capt. S. PHELPS, aged 30 years and 7 months.
       12.  Andrew PATTERSON, seaman, aged 43 years.
       13.  Mr. R. WOODCOCK, aged 51 years, 10 months, and 8 days.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Feb. 9.  Arethusa, brig, J.S. BOULTON, from Downs 9th Nov. to Van Diemen’s Land. Cargo sundries. – Put in for refreshments.
  14.  Mermaid, ship, C. EVANS, from Downs 26th November, to Bombay. Cargo sundries. – Passengers, Assist. Surgeon and Mrs. MEANS, Misses BURNS and HART; Lieuts. PITCHER, NOCHOLSON, and RYAN; Messrs. JEFFERYS and HOCKING. – Put in for refreshments.
  12.  Arab, bark, T.M. BAIRD, from Port Glasgow 21st Nov, to Bengal. Cargo sundries. – Passengers, Messrs CAMPBELL and SWORD. – Put in for refreshments.
  12. Calypso, brig, A. SINCLAIR, from Knysna 6th Feb. to this port. Cargo timber. – Passengers, Mr. and Mrs. NIGHTINGALE.
  13.  Sir William Wallace, bark. W. CARTER, from Plymouth 17th Nov. to Sydney. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. CARTER, WILSON, BROUGHTON, and WATSON; Rev. Mr. WATSON; Miss ADNEY; Messrs. WILSON and BROUGHTON; and 3 children. In the steerage, 25 men, 9 women, and 3 children. – Put in for refreshments.
  13.  Britannia, brig, W. FERRIS, from [this sentence has not been included in the scanned image….] port. In Ballast.
  14.  Alexander, brig, J.W. GREEN, from Liverpool 17th Nov. to Sydney. Cargo sundries – Passengers, Mrs. GREEN; Messrs. BARRY, SWINTON, HEWITT, and DINGWALL. In the steerage, 26 men, 18 women, and 21 children. – Put in for refreshments.
  15.  Gazelle, brig, [G] HODGSON, from Liverpool, 20th Nov. to this port.

SAILED FROM TABLE BAY.
Feb. 9.  Lord Hobart, E. HARRINGTON, TO St. Helena.
        9.  Lonach, W. DIRSCOL, to London.
        9.  Morley, J. DOUGLAS, to London.
      12.  Courier St. Denis, H. AUGER, to Nantz.
      12.  Bencoolen, E. ROBERTS, to England.
      13.  Lady Gordon, N. HARMER, to London.
      14.  A.I., T. DREW, to Mauritius.

SAILED FROM PORT ELIZABETH.
Feb. 9.  Amanda, R. WYLIE, to Table Bay.
         9.  Ligonier, T. TYLER, to Rio.

 

article divider

 

FRIDAY, FEBRUARY 24, 1832.

 

WEGGELOOPEN, sedert den 4 dezer, de Slaven Silvester, met zyne Vrouw Spaas, beide van Mosambiek; Silvester was by zyne opdrossing gekleed in een nieuw karsaai bovenbaatje, linnenbaaisch hemd, nieuwe velle broek en vale hoed, is kort en dik van postuur, heeft en lelyk vookomen met dikke lippen; Spaas was gekleed in eene nieuwe voerchitse rok en jakje, is middelmatig en sterk van postuur, heeft een lang gezigt, met een lange onderlip. – Die een, dan wel beiden, by den Ondergeteekenden, of in een der Gevangenhuizen bezorgt, zal goed beloond worden.
Swellendam den 14 February, 1832.
P. VAN DER SPUY.

item divider

GEDOOOPT:

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 19 February,
Eene dochter van den Heer Johan Friedrich DASING, met name Johanna Sophia Wilhelmina.

item divider

OVERLEDEN.

 1. Febr. Eene jong-geb. dochter van den Wel-Ed. Heer Willem Anthonie Joseph LIESCHING.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English church, Cape Town, on Thursday, the 16th Feb. 1832,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A son of Francis COLLISON, Esq. baptized Henry Clerke.

On Sunday, the 19th Feb. by ditto:
A daughter of G.M. BRUNET, Esq. baptized Maria Theresa Francisca.
A son of Mr. R. TOWNROE, baptized Richard Thomas.
A son of Mr. R. RYAN, baptized Regard Petrus ENGELHARD.

In the English Church, Simon’s Town, on Sunday, 19th Feb. 1832,
by the Rev. Henry FRASER, A.B., Colonial Chaplain:
A son of Christina BRANDT, baptized John Jacobus.
A daughter of William MORRIS, baptized Mary Ann.
A daughter of ditto, baptized Catharine.
A son of ditto, baptized Richard.

item divider

DEATHS.

Feb. 17.  A daughter of Mr. R. WILSON, named Elizabeth Hannah, aged 9 months.
  18.  Amos RUSTED, seaman, aged 29 years.
  20.  Mr. John Hilson WILLS, aged 42 years, 3 months, and 15 days.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Feb. 20.  Phocion, American ship, M. SMITH, from Crozets 16th Jan. to New Bedford. Cargo 2500 barrels of oil. Put in for refreshments.
The brig Hebe, Capt. LINGARD, wrecked at the Crozets on the 16th Aug, 1831. The Captain and 6 men of the crew on board the Phocion, the remainder of the crew are left on the Island, sealing.

SAILED FROM TABLE BAY.
Feb. 18.  Constance, J. MITHCELL, to Mauritius.
         19.  Kate, T. LONG, to Algoa Bay.
         19.  Arethusa, J.S. BOULTON, to Van Diemen’s Land.
         19.  Arab, T.M. BAIRD, to Bengal.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
Feb. 16.  H.M.S. Imogene, H.P. BLACKWOOD, Esq. from Rio [   ]d Jan. to East Indies. – Brings a few letters.
  16.  H.M.S. Alligator, G.R. LAMBERT, Esq. from Portsmouth 26th Nov. to East Indies.
  20.  H.M.S. Curlew, H.D. TROTTER, Esq. from Isle of France 28th Jan. to this port. – Passenger, Mr. FYERS. – Brings one box, two mails, and three letters.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
Feb. 15.  Knysna, John FINDLAY, to Table Bay.

 

article divider

 

FRIDAY, MARCH 2, 1832.

 

OVERLEDEN, te Stellenbosch, op heden morgen ten half 4 uren, in den ouderdom van 69 jaren, 5 maanden en 25 dagen, diep betreurd door zyne Familie en talryke Vrienden, de Wel-Erw. Hr. Meent BORCHERDS, byna 46 jaren Predikant by de Hollandsche Gereformeerde Gemeente in deze Kolonie, waarvan hy meer dan 44 jaren het herderlyk opzigt heeft gehad over de Gemeente te Stellenbosch, hebbende in dat Distrikt geofficieerd van het begin van September 1786 tot het einde van December 1830.
Kaapstad den 28 February 1832.

item divider

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 26 February,
Een zoon van den Heer William Ferdinand BERGH, met name Pieter VAN RHEEDE
Een zoon van den Heer Johannes Fredrik DE WET, met name Johannes Fredrik.
Eene dochter van den Heer Johannes Hermanus REDELINGHUYS, met name Alida Cornelia.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 26 February,
Een zoon van den Heer August Christoffel KOCH, Cz. met name Hendrik Albertus.
Een zoon van Christiaan Wilhelm SCHOUW, met name Johan Jacobus.
Eene dochter van den Heer Jacobus Petrus DE JONGH, met name Sophia Johanna.

Op Woensdag den 29 February,
Eene dochter van den Heer Christopher Hudson McCOMB, met name Johanna Wilhelmina.

item divider

OVERLEDEN.

 1. Feb. de Heer Johannes Petrus VISSER, oud 42 jaren en 10 maanden.
  22. Michael MAHONY, oud 60 jaren.
  24. De Hr. Michael William KELLY, oud 35 jaren, 9 maanden en 22 dagen.
  25.  Isaak, oud 11 maanden en 14 dagen, zoon van James HOLWEDA
  25.  Eene jong-geb. dochter van Fredrik Hendricus BOLTMAN.
  27.  Johanna MARTINS, dochter van wylen den Heer Daniel Cornelis HOFFMAN, oud 1 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

item divider

MARRIAGES.

In St. Andrew’s Church, on Monday, the 5th February, 1832, by the
Rev. J. ADAMSON, D.D.
Mr. J. MacGREGOR, to Miss Harriet CAIRNS.

On Saturday, the 18th February, by ditto,
Mr. J. WRIGHT, to Mrs. Catherine SHIPLEY.

item divider

CHRISTENINGS.

In the Military Chapel, on Sunday, the 25th February, 1832, by the
Rev. Henry G.P. COOKE, A.B. Acting Chaplain to the Forces.
A daughter of Serjeant Charles CAMPBELL, H.M. 75th Regt. baptized Eliza.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
Feb. 25.  Royal George, ship, T. EMBLETON, from Mauritius 29th Jan. to London. Cargo sugar. – Passengers, Mesds. PENNELL, EMBLETON, LAING, and MABILLE; Miss PENNELL; Major McPHERSON; Lieut. EATON; Messrs. [    ]DEAUX, PHILP, MAURE, DUCOMEET, BECKET, and MABILLE, and 5 servants.
  25.  Sir Edward Paget, ship, W. BOUCHIER, from Bombay 3 Jan. and Ca[wnp]ore 11th Dec. to London. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. VI[B]ENT, MARRATT, HAMILTON, and STEWART; Misses M. and E. WHITE; Col. MARRATT; Capts. MILNE and BEVAN; Drs. COTTEREL, ANDERSON, and SHE[LDON}; Lieuts. DYER, MASSAY, and STEWART; Mr. QUAMBOROUGH, 9 children and 5 servants. – Brings a few letters.
Three days ago saw the Coromandel, with her main yard gone.
25.  La Belle Alliance, ship, C. ARKCOLL, from Calcutta 13th Dec. and Madras 5th Jan. to London. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. CAVE, CAMERON, HANKEN, MARTIN, McKENZIE, and CHANVELL; Miss CAVE; Cols. CAVE, CAMERON, and HANKEN; Capt. MANGLES; Major PRATT; Lieuts. BARKIN and PENROSE; Mr. DRYSDALE, and 7 children. – Brings a mail.
Col. KELLY died at sea on the 14th Feb.
Spoke to the H.C.S. Minerva, from Calcutta to London.
26.  Lady Hayes, bark, R. ALPORT, from Calcutta 3d Jan. to this port. Cargo sundries. – Passengers, SQUIRE, RICHARDSON, and BRACKEN; Capt. SQUIRE; Lieut. BRACKEN; Messrs. RICHARDSON and CATTELL, 6 children and 1 servant. – Brings a mail.
26.  Flamingo, schooner, J. SCORY, from Algoa Bay 21st Feb. to this port. Cargo colonial produce. – Passengers, Mesds. CHIAPPINI and FLEMING; Messrs. CHIAPPINI, FLEMING, CARFRAE, and GIE, 2 children, and 3 servants.
26.  Golconda, ship, D. STEWART, from Bombay 2d Jan. to London. Cargo sundries. – Passengers. Mesds. DUNLOP, ROBERTSON, PYNE, BARNETT, CLOAG, and MONEY; Miss BOYCE; Lieut-Col. ROBERTSON; Major BARNETT; Capt. MENTON; Dr. GREY; Lieut. GLOAG; Messrs. MONEY and NOTON; 2 Masters DAVIS, 13 children, and 6 servants; 74 men, (invalids,) 6 women, 15 children. – Put in for refreshments.
26.  St. George, ship, R. WILLS, from Calcutta 5th January, to Bristol. Cargo sundries. – Passengers for the Cape, Dr. and Mrs. McDOWELL, and 4 children; Lieut-Col. KENNEDY; and Lieut. HART. For England, Mrs. Col. KENNEDY, Master KENNEDY; Master and Miss BLAIR; Mrs. SHEPHERD and 2 children; Dr. and Mrs. STILLEY; Miss FRAISERS (child); Lieuts. JENNER, MARSHALL, RALEIGH, and PEIRSE; 6 children, and 9 servants. – Put in for repairs.
27.  Lady Raffles, ship, W. TUCKER, from Bombay 8th Jan. and Goa 14th Jan. to London. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. RONER, NISBET, STACK, TUCKER, and WHITEHILL; Messrs. ROCER and NISBET; Capts. STACK, ORD, McLEAN, and MILLER; Lieuts. JUSTICE and WRIGHT; Surgeons STEWARD and CRAWFORD; Miss READ; 15 children, and 60 invalids. – Brings a few loose letters.

SAILED FROM SIMON’S BAY
Feb 22.  H.M.S. Imogene, H.P. BLACKWOOD, Esq. to East Indies.
        22.  H.M.S. Alligator, G.R. LAMBERT, Esq. to East Indies.

 

article divider

 

FRIDAY, MARCH 9, 1832.

 

PUBLIEKE VERKOOPING.
OP Maandag den 2 April, zal door den Vendu-Afslager Johannes Nicolaas KNOOP, onder de administratie van den Ondergeteekenden, publiek worden verkocht, de geheele Nalatenschap van wylen den Wel-Eerw. Heer Meent BORCHERDS, bestaande in een Huis en Erf, met een Huurhuis daar annex, gelegen in het aangenaamste gedeelte van het Dorp Stellenbosch, en aldaar in de Dorpstraat No. 21 en 22, beplant met Wynstokken en Vruchtboomen, en voorzien met een onbelemmerd regt op een Stroom Water.
Alsmede, de volgende Slaven:
Damon
(1) van Ceylon, Kok.
Damon (2) van de Kaap, Tuinier.
Goliath, van ditto, Huisjongen.
Leonora, van Bengalen, Wasch- en Huismeid.
Christina, van de Kaap, ditto.
Sophia, van ditto, Huismeid.
April Mey, van ditto, 8 jaren oud.
Festus, van ditto, 5 dito.
Wyders, Huismeubelen, bestaande in Kisten, Kleederkasten, Stoelen, Tafels, Ledekanten en Beddegoed, Spiegels, Schilderyen, Keukengereedschap, Juweel-, Goud, Zilver- en Plettywerk, wel waardig de attentive van Juweliers, en hetgeen verder zal worden aangeboden.
Stellenbosch den 7 Maart 1832.
Johannes Gysbertus FAURE.

item divider

ALLE degenen die eenige atien of pretension hebben op den Boedel van wylen den Eerw. Heer Meent BORCHERDS, worden verzocht dezelve binnen 6 weken in te zenden by den Heer P.B. BORCHERDS, Strandstraat No. 9, in de Kaapstad, of by den Heer D.J. VAN RYNEVELD, te Stellenbosch.
Men verzoekt mede, dat Boeken door den Overledenen uitgeleend, voor den 2 April aanstaande worden terugbezorgd.
Kaapstad den 6 Maart 1832.
P.B. BORCHERDS,
H. CLOETE. Dirkz.
D.J. VAN RYNEVELD.  Executeuren.

item divider

DAAR de Ondergeteekende van den Heer Charles ONFRAY, laatst Kapitein van het afgekeurde Fransche Schip Navarin, een Wissel op de Disconto Bank, groot Vyftien Pond Sterling of Twee Honderd Ryksdaalders, heeft ontvangen, zoo roept hy by deze alle de genen op, die eenige private pretension op gem. Heer hebben om zich by hem te adresseren, met de noodige bewyzen, en betaling te ontvangen tot de waarde van de gem. Som.
Kaapstad den 8 Maart 1832.
F. DE LETTRE.

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING
De ondergeteekende, uit hoofde van zynen hooge ouderdom, zich van zyne boerdery willende ontslaan, zal dein the gevolge op den 16 Maart aanstaande en volgende dagen zyn geheelen inboedel volsterkt zonder reserve laten verkoopen, bestaand in een woord in alles dat daartoe behoort. De liefhebbers zeggen het voort, en komen ter Plaatse en doen hul voordeel op gemelde dagen.
Caledon, Bot Rivier, 20 Feb. 1832.
Servaas DE KOCK, Senior.

item divider

OVERLEDEN, te Stellenbosch, op den 28 February, Mejufvrouw Louise Adriana HOORN, geboortig uit Overyssel; diep betreurd door haren geliefden Echtgenoot, den Wel-Eerw. Heer T.J. HEROLD, wiens huisselyk genoegen zy ruim 20 jaren uitmaakte; door een talryk kroost, welks geluk zy steeds trachtte te bevorderen; en door allen die met haren minzamen omgang bekend waren.
Was haar laatste lyden zwaar, zy droeg het, echter, met Christelyke onderwerping, en zag, met een geloovig vertrouwen op haren Zaligmaker, het uur harer ontbinding te gemoet, dat haar, na een leven van bykans 40 jaren, eene Eeuwigheid zoude inleiden, werwaarts reeds acht harer Kinderen haar waren voorgegaan.
Kaapstad den 6 Maart 1832.

item divider

GETROUWD:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 4 Maart,
Philip Johannes MARNITZ, met Catharina Elisabeth KARSTEL.
Albert Willem LOUW, met Sophia BRINK.
Nicolaas Matthys SMIT, met Elisabeth Johanna Catharina KOTZE.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 4 Maart,
De Heer Andrew August HUMBLE, met jonge Jufv. Catharina Fredrica KANNEMEYER.

==
GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 4 Maart,
Een zoon van Moses Johannes DANTU, met name Jacobus Cornelis Lodewyk.

item divider

OVERLEDEN.

3 Maart, eene jong-geb. dochter van dan Hr. Robert Jacob HYDENRYCH.
4, een zoon van den Heer Robert POWRIE.
5, Carolina VON BACKSTROM, oud 28 jaren en 11 maanden.
5, Jufvr. Adolphina Susanna VAN DRUTEN, Huisvrouw van Pieter Hendrik BOSS, oud 32 jaren en 2 maanden.
8, Jufv. Francina Florentina LANGEVELD, oud 32 jaren, Huisvrouw van den Heer Jan Hendrik LESAR.

item divider

MARRIAGES

In the English Church, Cape Town, on Wednesday, the 7th March,
by the Rev. G. HOUGH, A.M. Senior Colonial Chaplain:
Mr. John WICKSTEED to Miss Mary Ann OLDHAM.

In the English Church, Simon’s Town, on Monday, the 5th March,
1832, by the Rev. Henry FRASER, A.B. Colonial Chaplain:
Moses Jacobus BREDEVELD, bachelor, to Wilhelmina Clasina Everdina SPRUIT, spinster.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Thursday, the 1st March, 1832,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A son of William HARTLEY, Esq. late Major of the Royal African Corps. Baptized Henry John.

On Sunday, the 4th March, by ditto:
A free Person baptized Christina Elizabeth.

In St. Andrew’s Church, on Monday, the 5th March, 1832, by the
Rev. J. ADAMSON, D.D.
A son of Mr. J.W.M. MOORE, baptized Ephraim George.

item divider

DEATHS.

Feb. 16. Rev. Benjamin Croft GOODISON, M.A. Chaplain to the Forces.
        23.  A daughter of Leah, a free Person, named Grace, aged 7 years and 3 months.
         29.  Thomas FERGUSON, aged 60 years.
March 3.  William FORD, seaman, aged 40 years.
            4.  A son of A. STEWART, named John, aged 3 months and 12 days.
            6.  A son of Mr. John Collins ECKLEY, named George Henry, aged 1 year and 7 months.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
March 1.  Salus, brig, W. CRICKMAY, from Downs 29th Nov. to this port. Cargo sundries. – Passengers, Miss HAYWARD; Dr. LEES, and Mr. METEYARD. In the steerage, Mesds. MONTGOMERY and LEWIN, Messrs. LEWIN and HUNT, and 5 children. – Brings a mail.
3.  Aurora, ship, S. OWEN, from Singapore 27th Dec. to London. Cargo sundries. Passengers, Rev. S. KIDD; Assist. Surgeon HARDIE; Mrs. COLLARD, and 23 children. – Put in for repairs, &c.
On the 21st Feb. off Port Natal, experienced a N.W. gale, which carried away 3 topmasts and jibboom.
On the 29th, spoke the Andromache, from Bengal to London.
5.  Conch, schooner, T. COBERN, from Algoa Bay 28th Feb. to this port. Cargo colonial produce. – Passenger, Mr. HITZROTH.
6.  Bengal Merchant, ship, J. CAMPBELL, from Falmouth 24th Dec. to Madras and Bengal. Cargo sundries. – Passengers, Mesdames, McCURDY, HEWITT, and BEANLAND; Caps. McCURDY and HEWITT; Messrs. YALE, FULLARTON, VANSITTART, MANFRIDI, OMMANEY, COLLIEVOS, MURRAY, 2 CAMPBELLS, LAING, and 2 McCURDY’S; Lieut. COPPINGER; Drs. YOUNG and CAMPBELL; and 5 servants. – Put in for rereshments.

SAILED FROM TABLE BAY.
Feb. 28.  Sir William Wallace, W. CARTER, to Sydney.
March 2.  Earl of Dalhousie, J.W. COULL, to London.
             3.  Sir Edward Paget, W. BOUCHIER, to London.
             4.  Eleanor, R. COCK, to Cowes.
             4.  Royal George, T. EMBLETON, to London.
             4.  Lady Raffles,   W. TUCKER, to London.
             5.  Alezander, J.W. GREEN, to Sydney.
             6.  La Belle Alliance, C. ARKCOLL, to London.

SAILED FROM SIMON’S BAY.
March 5.  Jordeson, Capt. JORDESON, to Bordeaux.

SAILED FROM PORT ELIZABETH.
Feb.  21.  Hopeful, schooner, J.T. MALLOWS, to London.
          21.  Flamingo, J. SCOREY, to Table Bay.

 

article divider

 

FRIDAY, MARCH 23, 1832.

 

GETROUWD:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 18 Maart,
Franciscus BECK, met Wilhelmina Fredrica HENDRIKSE.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 18 Maart,
Domenicus Anthonie LARY, Weduwenaar, met Christina Janetta Catharina EISMAN.

item divider

GEDOOPT:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 18 Maart,
Een zoon van den Hr. Johannes Adr. SMUTS, met name Michiel Adriaan.
Een zoon van Barend J. BECK, met name Adriaan Johannes Godfried.
Eene dochter van den Heer Paul Zacharias DE VILLIERS, met name Magdalena Susanna Fransina.
Eene dochter van den Heer Gerhardus MUNNIK, Janz. Met name Sophia Margaretha Meyburgh.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 18 Maart.
Een zoon van den Heer Carel Fredrik PRELLER, met name Johan Fredrik.

item divider

OVERLEDEN.

9 Maart.  Jufvrouw Geertruyda SCHOTT, Weduwe wylen den Wel-Ed. Heer Johannes BLETTERMAN, oud 79 jaren.
12.  eene dochter van den Heer Cornelis BRINK, Dz. Met name Sophia Johanna Van der Spuy, oud 8 maanden en 16 dagen.
14.  Antonetta Sophia HUISHUUR, Weduwe Fredrik BRAND, oud 72 uaren, 3 maanden en 14 dagen.
16.  Rosina ARENDS, oud 80 jaren, Weduwe wylen Mattheus Jac. ARENDS.
16.  Jufvrouw Sara Maria MEDERE, Weduwe van wylen den Heer Jean DESVAGES, oud 46 jaren, 8 maanden en 26 dagen.
16.  Cornelia Margaretha HENDRICA, oud 7 maanden en 1 dag, dochter van Christian Johs. SCHOONRAAD.
19.  Anetta PIETERSEN, oud 23 jaren en 6 maanden.
19.  Johanna Christina KNAUS, oud 22 jaren.
20.  Eene dochter van Johanna PIETERSE, met name Johanna PIETERSE, oud 1 jaar en 12 dagen.
22.  De Heer Frans DEICHMAN, oud 80 jaren en 3 maanden.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
22. H.C. Sloop of War Coote, (20 Guns,) J. PEPPER, Esq. from Torbay 29th Jan. to China. Despatches for His Excellency the Governor. – Brings a few letters and newspapers.

 

article divider

 

FRIDAY, MARCH 30, 1832.

 

ADVERTISEMENT.
ALL Persons having any Claims against, or being indebted to, the Estate of the late Mrs. Cornelia Louisa ELSER, separated Wife of J. ANDRESEN, are requested to apply to the Undersigned, No. 108 Loop-street, within six weeks from this date
Cape Town, 28th March, 1832.
J. KOEVOET

item divider

ABSCONDED, since Monday Afternoon last, for the second time, the Undersigned’s minor Son Johan FRIEDRICH, aged 18 years, having Candles to the value of eight Rix-dollars, which he sold; the first time he was away four months, being harboured at Bokkeveld, District of Worcester, and on his return, he was received in a fatherly manner. – He requests all Persons who may discover him, and particularly the Field-Cornets, (as he probably has proceeded again to the Country Districts,) to send him with the least possible delay to the House of his disconsolate Father, or lodge him in the nearest Prison, for which they will be generously rewarded.
Cape Town, 28th March, 1832.
C. HOFFMAN.

item divider

TO RELATIVES AND FRIENDS.
WE have to announce the melancholy intelligence of the Death of our Sister Margaret Henrietta VAN REENEN, Widow of the late Admiral Donald CAMPELL, which event took place at Portsmouth, on the 16th January, 1832.

item divider

DIED, on the 26th instant, at 6 o’Clock in the Evening, after a short illness, my dearly beloved Wife, Elisabeth Henrietta SMALBERGER, aged 69 years and 3 days, and after a happy matrimonial union of 46 years, - respected and regretted by all who were acquainted with her amiable character; of which painful loss to myself and Children I hereby give notice to Relatives and Friends, requesting to be excused the visits of condolence.
Cape Town, 29th March, 1832.
H. HECKROODT.

item divider

WORDT hierby narigt gegeven, da teen Persoon van kleur, zeggende te zyn een Hottentot genaamd Andries, maar verondersteld te zyn Jacob, Slaaf van den Hr. J.P. MARAIS, van het Distrikt Worcester, al seen Drosser alhier in de Gevangenis is geconfineerd. – Indien dit zoo is, wordt de Eigenaar verzocht hem binnen eene maand van dato dezer te lossen en de kosten zyner detentie te betalen, vermits hy anderzins zal worden ontslagen.
Resident Magistraats Bureau,
Stellenbosch den Maart 1832.

item divider

VERKOOPING
Door de Weeskamer, op de Plaats genaamd Boontjeskraal,
in het Distrikt Stellenbosch.
OP Maandag den 9 Aptil aanstaande, des morgens ten 10 uren precies, zal, op last van het Kollegie van Weesmeesteren, op de Plaats Boontjeskraal, gelegen in het Veldkornetschap van den Hr. Jan HANEKOM, in het Distrikt Stellenbosch, het eigendom van den Hr. Fredrik Christoffel TRUTER, voor rekening des Boedels van wylen Johanna Elizabeth RUSSOUW, Weduwe wylen Fredrik Christoffel TRUTER, worden verkocht, de geheele Nalutenschap, bestaande in eenige Huismeubelen, en de volgende Slaven, als:-
Hector, van Bougies, omtrent 86 jaren oud, Veewachter.
Geduld, van Mosambiek, omtrent 55 jaren oud, Werkjongen.
Saronie, van deze Kolonie, omtrent 33 jaren oud, Huismeid, met hare Kinderen, Francina, geboren den 20 Mei 1820, Salomon, geboren den 20 Juny 1826, Christiaan, geboren den 20 Juny 1826, en Christina, geboren den 17 Augustus 1830.
Carolina, van dezer Kolonie, omtrent 29 jaren oud, Huismeid.
Amilie, van ditto, omtrent 28 jaren oud, ditto, met haar Kind David, geboren den 27 Augustus 1826.
Steyn, van ditto, omtrent 27 jaren oud, Kokkin, met haar Kind Philida, geboren den 10 September 1829.
Willem, van ditto, geboren den 28 April 1820.
Weeskamer, Kaap de Goede Hoop, den 22 Maart 1832.
H. TENNANT, Sec.

item divider

PUBLIEKE VERKOOPING
DE Ondergeteekende zal, op Dingsdag den 10 April, ter Plaatse van den Heer H. SCHEUNNDORFF, Blaauwbloemetjeskloof, laten verkoopen, 140 Slagtossen, Koeyen en Trekossen.
M.J. VAN DYK, Vendu-Afslager.
A.G. SCHOONBEE.
N.B. Ter gelyker tyd zullen er 1,000 Schapen worden verkocht op een lang Crediet.

item divider

GETROUWD:

In de Nederduitsche Hervormde Kerk, op Zondag den 25 Maart,
Pieter Johannes VAN DER WESTHUYSEN, met Jacoba Johanna BOONZAAYER.
Jacobus VISSER, met Elisabeth Johanna Petronella SCHREUDER.

item divider

GEDOOPT:

Een zoon van Johan Pieter RYKHEER, met name Jan Julius Grebe.
Een zoon en eene dochter van F. VINK, met name Franciscus Christiaan en Gesina Maria.
Eene dochter van Fredrik Johs. SMALBERGER, met name Johanna Elisabeth.
Eene dochter van Johs. Godf. GERTENBACH, met name Elisabeth Christina.

In de Luthersche Kerk, op Zondag den 25 Maart,
Een zoon van Simon KILIAN, met name Gabriel Gideon.
Eene dochter van Domenicus Anthony LARY, met name Antoinetta Isabella Louisa.

item divider

OVERLEDEN.

Maart 16.  Thomas Robert, oud 3 maanden en 5 dagen, zoon van Thomas Robert Nicholas.
18.  Charles JORDAN, oud 38 jaren.
25.  Martha RYSCH, Huisvrouw van Thomas BENNET, oud 40 jaren en 3 maanden.
25.  Eene jong-geb. dochter van Edward Hendrik POEZYN.
25.  Johanna Magdalena PAPOL, oud 74 jaren, 11 maanden en 7 dagen.
26.  De Heer Willem Daniel HOFFMAN, oud 36 jaren, 10 maanden, en 2 dagen.
26.  Jufvrouw Elisabeth Henrietta SMALBERGER, Huisvrouw van den Heer Hendrik HECKROODT, Sr. oud 69 jaren en 3 dagen.
26.  Sara PIETERSE, Weduwe wylen David CRAAYENSTEYN, oud 81 jaren, en 4 maanden.
26.  Een zoon van Johannes Maurits JANKOWITS, met name Hendrik Fredrik, oud 1 jaar en 3 maanden.

item divider

SHIPPING INTELLIGENCE.

ARRIVED IN TABLE BAY.
March 22. Barbara, brig, R. DUNN, from Rio 26th Feb. to this port. In ballast. – Passenger, Mrs. DUNN – Brings a few letters.
H.M.S. Maidstone, arrived on the 22nd Feb.
22.  Jules, French ship, H. MOMET, from Calcutta 13th Jan. to Bordeaux. Cargo sundries. – Passengers, Messrs. CHAIGNEAU and TROSSE. – Put in for refreshments.
22.  Cervantes, brig, H. HUGHES, from Liverpool 28th Dec. to this port. Cargo sundries – Brings a few letters.
23.  Constitution, schooner T. LUCAS, from Downs 24th Dec. to this port. Cargo sundries. – Brings a mail.
23.  Mary Ann, bark, W. HORNBLOW, from Madras 29th Jan. to London. Cargo sundries. – Passengers, MEADS, SMITH and CAMPBELL; Miss HALCOMBE, Col. SMITH; Capts. FREW, ROBERTSON, and McCONICKY; Lieut EDWARDS; Drs. BOYD and CONRAN; Messrs. DUMEROUE, KERR, SIMPSON, HENDERSON, DUCKHAM, and GORDON; 15 children, and 7 servants. Brings a mail.
Mrs. CHALMERS died at sea on the 19th Feb.
24.  Norden, Danish ship, J. MOLLES, from Canton 7th Jan., to Cowes, for orders. Cargo Teas. – Passengers, Lieut. YATES, Mr. and Mrs. PONT. Put in for refreshments.
27.  Ann Jamieson, ship, A. ALEXANDER, from Leith 12th Dec. to this port and Van Diemen’s Land. Cargo sundries. – Passenger, Mr. SCOTT; and 33 steerage passengers. – Brings a few letters.
28. H.C.S. Duke of York, R. LOCKE, Esq. from Canton 19th January, to this port and London. Cargo Teas. – Passengers, Chas MAJORIBANKS, Esq. Chief of the British Factory; C.R. CARTWRIGHT, Esq. Mesds. CARTWRITHT, ALPORT, and [BOCCANT].
28.  Stakesby, ship, Thos. JOHNSON, from Deal 13th Jan. to Bombay. Cargo sundries – Put in for refreshments.
28.  Hero, ship, Jas. THOMPSON, from Downs 28th Jan. to this port and Bombay Cargo sundries. – Brings a mail.
Spoke to the 27th instant, the ship Hooghly, from Canton 17th January, bound to London, having on board General DARLING and SUITE, late Governor of N.S. Wales.
28.  Edwin, American ship, S. VARNEY, from New York 7th Jan. to this port and Bombay. Cargo general.
29.  Caroline, ship, T. FEWSON, from Mauritius 23d Feb. to London. Cargo sugar – Passengers, Mr. and Mrs. LEWIS and family; and Lt. LOUW. – Put in for refreshments.
29.  Commerce, French ship, M. DUBOIZ, from Bourbon 20th February, to Nantz. Cargo sundries – Passengers, Mr. and Mrs. DUBOIZ, and Mr. HERIZ; and 2 in the steerage. Put in for refreshments.
29.  Symmetry, ship, S. STEVENS, from Colambo 3d Feb. to London. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. DUVERNE, SIHBALD, MATTHEWS, and SAMSONIE; Major DAVERNE; Drs. SIHBALD and HENDERSON; Lieut. JONES; Rev. Mr. CLOUGH; Mr. FRESE, and 12 children. – Put in for refreshements.
29.  Caledonia, brig, A. LACONFOURQUE, from Mauritius 29th Feb. to this port. Cargo sugar. – Passengers, Messrs. CRUYWAGEN and LOUW. – Brings a mail.
29.  Royal Sovereign, ship, J.W. THOMPSON, from Mauritius 20th Feb to London. Cargo sugar. Passengers, Capt. WALKER, and Mr. DOWSON. – Brings a few letters.
29.  Curler, ship, J. BOYD, from Sambaya 9th Jan. to Cowes for orders. Cargo Coffee – Put in for refreshments.
29.  General Palmer, ship, R. COTGRAVE, from Portsmouth 9th Nov. and St. Helena 8th March, for Calcutta. Cargo sundries. – Passengers, Mesds. STREET, VANZETTER, FORBES, COTGRAVE, ROSSIER, and CANNON; Rev. J.S. STREET, and Miss STREET; Capts. VANZETTER, ROSSIER, WILSON, HILL, DUNLOP, and FORBES; Lieuts. TALBOT, FRASIER, RAVENSCROFT, and INNES; Messrs. WAGON TRUBER, GRIFFITH, WHEELER, KEIN, and CANNON; 8 children and 7 servants; 19 men Royal Artillery, 14 Sapphers and Miners, 2 Women, and 4 children. – Brings a mail.

SAILED FROM TABLE BAY.
March 22.  H.N.M.S. Mermaid, Capt. DIEMER, to Batavia.
             22.  Bland, T. CALLAN, to Liverpool.
             23.  Flamingo, S. LINGAARD, to whaling.
             23.  Resolution, T. WALKER to London.
             23.  Amenda, R. WYLIE, to London.
             23.  Aurora, S. OWEN, to London.

ARRIVED IN SIMON’S BAY.
March 22.  H.M.S. Melville, Vice Admiral Sir John GORE, K.C.B. from Portsmouth 22nd Jan. to Trincomalee. –Passenger, T. HENDERSON, Esq Astronomer for the Cape. – Brings a few letters.

item divider

MARRIAGES.

In the English Church, Cape Town, on Monday, the 26th March,
by the Rev. G. HOUGH A.M. Senior Colonial Chaplain:
William George ANDERSON, Esq. to Miss Maria DEANE.
Robert BENFIELD, Esq. to Miss Eliza GRIFFITHS.

item divider

CHRISTENINGS.

In the English Church, Cape Town, on Sunday, the 11th March, 1832,
by the Rev. George HOUGH, M.A. Senior Colonial Chaplain:
A son of Mr J.J.C HUDSON, baptized Thomas McKenzie CORRELL.

On Sunday, the 25th March, by ditto:
A daughter of Mr. Thomas Dyball GRIMES, baptized Emma Susanna.

In the Military Chapel, on Sunday, the 18th March, 1832, by the
Rev. Henry G.P. COOKE, A.B. acting Chaplain to the Forces.
A son of David MILLS, Serjeant H.M.  75th Regt., baptized John.

In the Wesley Chapel, Cape Town, on Sunday, the 25th March, 1832,
by the Rev. B. SHAW:

An adult free Person, baptized Abraham Pieter WYNGAARD.

In the English Church, Wynberg, on Sunday, 26th February, by the
Rev. E. JUDGE, A.M. Acting Chaplain:
An Adult Native of this Colony, baptized Michael George HARRIS.

item divider

DEATHS.

March 18.  Mr. Charles JORDAN, aged 38 years, 4 months, and 4 days.
20.  John FRASER, aged 45 years.
25.  Martha, Wife of Thomas BENNET, aged 40 years and 3 months.
26. William HOBBS, Pensioner.
27.  Mrs. Mary Ann STANLEY, Wife of Mr. Francis STANLEY, Sen. aged 54 years and 14 days.
28.  Mr. James COUGH, aged 49 years.

 

article divider

Print Email

1820 to 1839